МЕНЮ
Aquest terme només s'utilitzarà per a la navegació marítima o navegació interior.

FASIncoterms-2010-VINCULUM-Liberació de costums de Vladivostok-GK-IMPORT40Fàbrica o magatzem del fabricant o venedorLliurament des de la fàbrica o el magatzem fins al terminal de sortidaCol·locació de mercaderies a la terminal de càrregaCol·locació de les mercaderies a bord del vaixellFrontera estatalTransport marítim al port d’abocamentAllotjament al magatzem temporal del port d’arribada (descàrrega)Lliurament de mercaderies a punt per descarregar-se d’un vehicleMagatzem del destinatariÀrea de despeses i responsabilitat del comprador a FASÀrea de costos i responsabilitat del venedor a FASEl moment de la transició de riscos a FAS!

"Gratuït al costat del vaixell "significa que es considera que el venedor ha complert la seva obligació de lliurar quan béns col·locat al costat del vaixell designat pel comprador (és a dir, al moll o barcassa especificat al contracte) al port d’enviament acordat.  Risc la pèrdua o el dany a la mercaderia passa quan la mercaderia es col·loca al costat de la nau i, a partir d’aquest moment, el comprador suporta tots els costos. 

Es recomana que els partits identifiquin el punt de càrrega al port d'embarcament amb la major exactitud possible, ja que el venedor carrega els costos i els riscos fins al moment i els costos i els costos de processament associats poden variar segons la pràctica del port.

Els terminis de lliurament són aplicables per a les mercaderies transportades a granel i en contenidors. Això pot ser carbó, materials de construcció, mineral, cereals, cereals, etc. Quan es col·loca la mercaderia en contenidors, és típic que el venedor lliuri la mercaderia al transportista a la terminal i no col·locant-la al costat del vaixell. En aquestes situacions, és aconsellable utilitzar el terme  FCA.

FAS requereix que el venedor esborri les mercaderies per exportar-les.

Per a lliuraments en condicions FAS el venedor té una posició més avantatjosa: hi ha riscos i obligacions mínimes.

Esbrineu què heu de fer quan escolliu FAS Tanca la llista d’accions quan FAS

Per descomptat, aquesta llista no és completa i depèn del cas concret, però, en aquestes condicions, els lliuraments de la logística del comprador poden resultar més pesats i obtenir beneficis addicionals mitjançant el transport intermodal.

 

 

1: obligacions generals del venedor i del comprador en condicions FAS

A.1.El venedor està obligat d'acord amb el contracte de venda per proporcionar al comprador la mercaderia, compte comercial -factura, així com qualsevol altra prova de compliment de la mercaderia amb els termes del contracte de venda, que pugui ser requerida en els termes del contracte.
Qualsevol document esmentat en els paràgrafs A1-A10 pot ser substituït per un registre o procediment electrònic equivalent, si és acordat per les parts o és comú.
B.1 El comprador està obligat a pagar el preu de la mercaderia tal com es preveu en el contracte de venda.
Qualsevol document esmentat en els paràgrafs B1-B10 pot ser en forma d'un registre electrònic equivalent o d'un altre procediment, si és acordat per les parts o és comú.

2.Llicències, permisos, controls de seguretat i altres tràmits en les condicions FAS

A.2.Si és necessari, el venedor està obligat, a càrrec seu i sota el seu propi risc, a obtenir una llicència d'exportació o un altre permís oficial i completar tots els tràmits duaners necessaris per a l'exportació de mercaderies.
B.2Si és necessari, el comprador està obligat a obtenir, a càrrec seu i sota el seu propi risc, una llicència d'importació o un altre permís oficial i completar tots els tràmits duaners necessaris per importar els béns i transportar-los a través de qualsevol país.

3: contractes de transport i assegurança en condicions FAS

A.3.a) Contracte de transport
El venedor no té obligació del comprador de concloure un contracte de transport. No obstant això, a petició del comprador o si es tracta d'una pràctica comercial i el comprador no proporciona instruccions puntuals per a altres coses, el venedor pot, a costa i risc del comprador, introduir un contracte de transport en condicions normals. En qualsevol cas, el venedor es pot negar a concloure un contracte de transport, notificant al comprador sense demora.
b) Contracte d'assegurança
El venedor no té cap obligació del comprador d'inscriure un contracte d'assegurança. Tanmateix, el venedor està obligat a proporcionar al comprador, a petició seva, el seu risc i, a càrrec seu (si n'hi ha), la informació necessària perquè el comprador rebi una assegurança.
B.3a) Contracte de transport
El comprador ha de contractar a càrrec seu per al transport de mercaderies des del port d'embarcament indicat, excepte en el cas que el venedor hagi signat el contracte de transport, tal com s'indica a A3 a);
b) Contracte d'assegurança
El comprador no té obligació del venedor d'inscriure un contracte d'assegurança.

4. Lliurament i acceptació de mercaderies en condicions FAS

A.4.El venedor està obligat a lliurar els béns o bé col·locant-se al costat del vaixell nominat pel comprador en el punt de càrrega, si n'hi ha, especificat pel comprador en el port d'enviament indicat o assegurant la provisió dels béns lliurats. En qualsevol cas, el venedor ha de lliurar els béns en la data acordada o en el termini acordat d'acord amb els costums del port.
Si el comprador no especifica el punt específic de càrrega, el venedor podrà seleccionar l'article que millor s'adapti al seu destí en el port d'enviament especificat. Quan les parts acordin que el lliurament es durà a terme en un període determinat, el comprador té dret a triar una data dins d'aquest període.
B.4El comprador ha d'acceptar el lliurament de la mercaderia tan aviat com es lliuri d'acord amb A4.

Transferència de riscos 5 en condicions FAS

A.5.El venedor comporta tots els riscos de pèrdua o danys a la mercaderia fins al moment de lliurament d'acord amb el paràgraf А4, excepte els riscos de pèrdua o dany en les circumstàncies especificades al paràgraf B5.
B.5El comprador comporta tots els riscos de pèrdua o danys a la mercaderia, que poden sorgir a partir del moment de lliurament d'acord amb A4.
Si:
a) el comprador no proporciona una notificació d'acord amb el paràgraf B7, o
b) el vaixell designat pel comprador no va arribar a temps, o no va acceptar els productes o va tancar la càrrega abans del temps assenyalat d'acord amb el paràgraf 7;
el comprador té tots els riscos de pèrdua o danys a la mercaderia des de la data acordada o des de la data de venciment del període acordat, sempre que la mercaderia s'hagi individualitzat explícitament com a mercaderies que són objecte del contracte.

6: distribució de despeses en condicions FAS

A.6.El venedor ha de pagar:
  • totes les despeses relacionades amb la mercaderia fins al seu lliurament d’acord amb el paràgraf A4;
  • si cal, els costos dels tràmits duaners a pagar a l’exportació de les mercaderies, així com els drets, impostos i altres despeses pagades amb l’exportació.
B.6El comprador ha de pagar:
  • totes les despeses relacionades amb les mercaderies des del moment de la seva entrega, segons el que preveu el paràgraf A4, amb l'excepció, si cal, de les despeses de realització de tràmits duaners per a l'exportació de mercaderies, així com de tots els impostos, drets i taxes a pagar a l'exportació de mercaderies, segons es preveu al paràgraf. A6 b);
  • tots els costos addicionals ocasionats per:
  • el fet que el comprador no avisi degudament d’acord amb la clàusula B7 o que el vaixell designat pel comprador no arribés a temps, o no pogués acceptar la mercaderia, o deixés d’acceptar la mercaderia abans de l’hora especificada a la clàusula B7, sempre que la mercaderia estigués clarament individualitzada com béns objecte del contracte.
  • si cal, totes les despeses relacionades amb el pagament d’impostos, drets i altres taxes oficials, així com amb la realització dels tràmits duaners a pagar a la importació de mercaderies i els costos del seu transport a través de qualsevol país.

7. Avís al comprador i venedor en condicions FAS

A.7.El venedor està obligat, a costa i al risc del comprador, a notificar suficientment que les mercaderies van ser lliurades d'acord amb A4, o que el vaixell no va acceptar les mercaderies durant el període acordat.
B.7El comprador ha de donar al venedor una notificació adequada del nom del vaixell, el lloc de càrrega i, si cal, el punt de lliurament seleccionat dins del període acordat.

8 Document acreditat de lliurament en condicions FAS

A.8.El venedor ha de subministrar, al seu propi compte, al comprador la prova habitual de que les mercaderies s'han lliurat d'acord amb A4.
Si tal prova no és un document de transport, el venedor, a petició del comprador, a la seva costa i sota el seu risc, l'ajudarà a obtenir el document de transport.
B.8El comprador ha d'acceptar la prova de lliurament tal com es proporciona a la secció A8.

9. Comprovació, embalatge, etiquetatge i inspecció de mercaderies en condicions FAS

A.9.El venedor ha de suportar tots els costos associats a la verificació de la mercaderia (control de qualitat, mesurament, pesatge, comptatge) que es requereix per lliurar els productes d'acord amb A4, així com els costos d'inspeccionar els béns abans de l'enviament, que és prescrit per les autoritats del país d'exportació.
El venedor està obligat a assegurar l’envasament de la mercaderia a càrrec seu, tret que sigui habitual al sector comercial determinat enviar les mercaderies especificades al contracte sense embalatge. El venedor pot embalar la mercaderia de la manera que sigui necessària per al seu transport, tret que el comprador notifiqui al venedor els requisits específics d'embalatge abans de concloure el contracte. Marcatge Les mercaderies envasades han de ser manipulades adequadament.
B.9El comprador haurà de sufragar els costos d'inspecció obligatòria dels béns abans de l'enviament, excepte en els casos en què aquestes inspeccions es realitzin segons les indicacions de les autoritats del país d'exportació.

10 Assistència per obtenir informació i costos relacionats en aquestes condicions FAS

A.10.Si és necessari, el venedor està obligat a proporcionar oportú al comprador o ajudar-lo a obtenir, a petició del comprador, el risc i la seva despesa, documents i informació, inclosa la informació de seguretat, que el comprador pot necessitar importar els productes i / o transportar-los a la destinació final. destinació.
El venedor està obligat a reemborsar al comprador tots els costos i les despeses que ha incorregut el comprador per obtenir o prestar assistència a l'obtenció de documents i informació segons el que disposa el paràgraf B10.
B.10El comprador ha de notificar immediatament al venedor els requisits per obtenir informació de seguretat perquè el venedor pugui actuar d'acord amb el paràgraf А10.
El comprador està obligat a reemborsar al venedor els costos i les despeses incorregudes per proporcionar o ajudar a obtenir documents i informació tal com es disposa en el paràgraf А10.
Si és necessari, el comprador ha de proporcionar immediatament al venedor o ajudar al venedor a obtenir, a petició del venedor, el risc i la seva despesa, documents i informació, inclosa la informació de seguretat, que el venedor necessita per transportar, treure la mercaderia i transportar-la a través de qualsevol país.