МЕНЮ
 1. La comprovació de duanes, altres documents i (o) informació és una forma de control duaner, que consisteix a comprovar:
  1. declaració duanera;
  2. altres documents duaners, a excepció dels documents elaborats per les autoritats duaneres;
  3. documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera;
  4. altres documents presentats a l'autoritat duanera d'acord amb aquest Codi;
  5. informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents presentats a l'autoritat duanera;
  6. altra informació presentada a l'autoritat duanera o rebuda per aquesta d'acord amb aquest Codi o la legislació dels Estats membres.
 2. La verificació de documents duaners i d’altres i (o) informació es realitza per tal de verificar l’exactitud de la informació, la correcció de l’emplenament i (o) el registre dels documents, el compliment dels termes d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner. , compliment de les restriccions d’ús i (o) eliminació de mercaderies en relació amb els beneficis d’ús per al pagament de drets de duana, impostos, compliment del procediment i condicions d’ús de mercaderies, que s’estableixen en relació amb determinades categories de mercaderies que no estan subjectes a col·locació sota procediments duaners d’acord amb aquest Codi, així com amb altres finalitats per garantir el compliment dels tractats i actes internacionals en l’àmbit de la regulació duanera i (o) de la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 3. Es poden portar la verificació de la duana, altres documents i (o) informació en relació amb la declaració duanera, els documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera, la informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents presentats a les autoritats duaneres abans i després de l'alliberament de mercaderies.
 4. Si el declarant ha complert les condicions previstes a l'article 121 TC EAEU, en què fa l'autoritat duanera alliberament de mercaderies, la verificació de duanes, altres documents i (o) informació, iniciada abans de l'alliberament de mercaderies, finalitza després de l'alliberament de mercaderies.
 5. La legislació dels Estats membres sobre regulació duanera pot establir casos de comprovació duanera, altres documents i (o) informació en relació amb la declaració duanera, documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera, informació declarada a la declaració duanera i (o) inclosa en la informació presentada per la duana a les autoritats sobre els documents iniciats després de l'alliberament de mercaderies i sobre el procediment per notificar a la persona sobre la realització d'aquesta forma de control duaner.
 6. La verificació de documents duaners i altres i (o) la informació es realitza mitjançant l’anàlisi dels documents i la informació especificats al paràgraf 1 d’aquest article, fins i tot comparant la informació continguda en un document entre si, així com amb la informació continguda en altres documents. , en incloure en documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera, amb informació obtinguda dels sistemes d'informació utilitzats per les autoritats duaneres i (o) sistemes d'informació dels òrgans estatals (organitzacions) dels estats membres en el marc de la interacció d'informació, d'altres les fonts disponibles a disposició de l'autoritat duanera en el moment de la inspecció, així com d'altres formes d'acord amb els tractats i actes internacionals en matèria de regulació duanera i (o) la legislació dels estats membres.
 7. Com a part de la verificació de la duana, altres documents i (o) informació, l'autoritat duanera té el dret de recollir i anàlisi informació addicional, inclòs l'enviament de sol·licituds a agències governamentals i altres organitzacions.
 8. Verificació de duanes, altres documents i (o) informació en relació amb la declaració duanera, documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera, informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents presentats a les autoritats duaneres, iniciada abans l'alliberament de mercaderies es duu a terme d'acord amb l'article 325 del TC EAEU.
 9. Verificació de duanes, altres documents i (o) informació en relació amb la declaració duanera, documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera, informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents presentats a les autoritats duaneres, iniciada després l’alliberament de mercaderies o en altres casos d’aplicació d’aquesta forma de control duaner es duu a terme d’acord amb l’article 326 del Codi duaner de la EAEU, amb l’excepció de la comprovació de duanes, altres documents i (o) informació del cas previst al paràgraf 10 d’aquest article.
 10. Verificació de duanes, altres documents i (o) informació relativa a la declaració de mercaderies presentada respecte a mercaderies, la publicació de la qual es va fer d’acord amb l’article 120 del Codi duaner de la UEAE, documents que confirmen la informació declarada en aquesta declaració , i la informació declarada a l'esmentada declaració de mercaderies i (o) continguda en els documents presentats a les autoritats duaneres, es realitza de la manera que determini la Comissió.
 11. Quan s’aplica un control de duanes, altres documents i (o) informació sobre una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies, documents presentats juntament amb aquesta sol·licitud d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 120 del Codi duaner de la EAEU i la informació declarada a l'esmentada sol·licitud i (o) als documents presentats, no es sol·liciten els documents abans de l'alliberament de la mercaderia.
 12. A l’hora de comprovar el valor en duana de les mercaderies, es realitza la comprovació de la duana, altres documents i (o) informació tenint en compte les especificacions previstes a l’article 313 del Codi duaner de la UEA.
 13. A l’hora de verificar l’origen de les mercaderies, es realitza la verificació de la duana, altres documents i (o) informació, tenint en compte les especificacions previstes a l’article 314 del Codi duaner de la UEA.