МЕНЮ

Comprovació de la correcció de la determinació del valor en duana de les mercaderies mitjançant 1 mètode

en
 1. En comprovar la correcció del farciment DTS (en els casos en què s’ompli), els funcionaris autoritzats comproven el compliment de la informació següent declarada al TPA amb la informació continguda als documents presentats:
  • sobre el nom (cognom, nom, patronímic (si n'hi ha), adreça de residència (per a particulars) del venedor i del comprador, així com l'adreça de la seva ubicació: informació a la factura (factura) del venedor;
  • sobre el número i la data de la factura (factura) al TPA - informació especificada a la factura (factura) i DT;
  • sobre el número i la data del contracte de comerç exterior (contracte), així com el nombre i la data de les sol·licituds existents, les addicions i els canvis que hi ha en el TPA - informació especificada en aquest acord, annexos i modificacions del mateix, així com a el DT;
  • sobre les condicions de lliurament a la TPA: les condicions de lliurament a la factura (factura), contracte de comerç exterior;
  • sobre el valor del preu realment pagat o a pagar a la TPA: el valor indicat a la factura (factura) i al DT;
  • sobre el tipus de canvi al DTS: el tipus de canvi indicat al DT;
  • sobre l'import de les despeses addicionals i (o) les deduccions previstes per l'Acord, al TPA - informació continguda a les factures (factures) i altres documents;
  • sobre informació sobre la persona que va preparar el DTS: la informació especificada al DT.
 2. En comprovar la correcció de l’elecció del declarant (representant duaner) del mètode per determinar el valor en duana de les mercaderies, els funcionaris autoritzats duen a terme les accions següents:
  1. aclarir la naturalesa de la transacció i el procediment duaner declarat;
  2. establir que hi ha una venda de mercaderies per exportar al territori duaner EAEU i la transacció és una operació de compravenda de comerç exterior.
   Les proves documentals de l'existència de la venda de mercaderies per a l'exportació al territori duaner de la EAEU són els contractes de venda de comerç exterior (contractes de subministrament de pagament), comercials, bancaris (de pagament) i altres documents. En absència de venda de mercaderies per a l'exportació al territori duaner de l'EAEU (per exemple, lliurament gratuït, transacció de permuta) valor duaner no es pot determinar d'acord amb els articles 4 i 5 de l'Acord;
  3. comproveu i assegureu-vos que es compleixen les condicions següents per acceptar el valor de la transacció com a valor en duana:
   • a) no hi ha restriccions sobre els drets del comprador a utilitzar i disposar de mercaderies (per exemple, restriccions al dret de revenda de mercaderies), excepte restriccions que:
    • establert per decisió conjunta dels òrgans de l'EAEU;
    • restringir la regió geogràfica en què es poden vendre els béns;
    • no afecten significativament el cost de les mercaderies.
     Si hi ha aquestes restriccions, el valor en duana no es pot determinar d'acord amb els articles 4 i 5 de l'Acord;
   • b) la venda de mercaderies o el seu preu no depèn de cap condició o obligació, l’impacte de la qual no es pugui quantificar sobre el preu de les mercaderies (per exemple: comprar un bé d’un sol nom amb una gran demanda només amb la condició de compra) un altre bé amb un nivell d’exigència baix; participació en la transacció de tercers no prevista per una transacció econòmica estrangera que incorri en costos associats a l’adquisició, emmagatzematge, formació de mercaderies, reemborsats pel comprador; el preu realment pagat o a pagar béns, reduït a causa d'un augment del cost dels serveis previstos pel contracte de treball);
   • c) cap part dels ingressos o els beneficis derivats de la posterior venda de mercaderies, la disposició per qualsevol altra forma o l’ús de mercaderies per part del comprador no es deuran directa o indirectament al venedor, tret que es puguin fer càrrecs addicionals d’acord amb l’article 5. del Conveni.
    Si el TPA indica l'existència en un acord de comerç exterior i (o) en altres documents, les condicions segons la part dels ingressos rebuts com a conseqüència de vendes posteriors de mercaderies, l'eliminació de mercaderies d'una manera diferent o el seu ús es deuran directament o indirectament al venedor, els funcionaris autoritzats estan convençuts que aquesta quantitat d’ingressos es quantifica, documenta i s’indica correctament al TPA;
   • d) el comprador i el venedor són persones relacionades entre si i la informació proporcionada pel declarant (representant duaner) o rebuda per l’autoritat duanera d’una altra manera indica que la relació entre el venedor i el comprador no va afectar el valor de la transacció.
 3. Si es compleixen les condicions per acceptar el valor de la transacció com a valor en duana, els funcionaris autoritzats verificen la correcció de la determinació per part del declarant (representant de la duana) de l'estructura del valor en duana declarat. En comprovar la correcció dels càlculs fets pel declarant (representant duaner), els funcionaris autoritzats realitzen les accions següents:
  1. comproveu la exactitud de la determinació de la base per calcular el valor en duana al TPA:
   • a) l'exactitud dels càlculs del preu realment pagat o a pagar, tenint en compte els descomptes (si es van proporcionar), i la possibilitat de tenir-los en compte durant la valoració en duana;
   • b) l’existència d’una relació contractual entre el venedor i el comprador de mercaderies, que prevegi pagaments indirectes per part del comprador al venedor o al venedor a tercers (per exemple, pagaments de publicitat per amortitzar una part del cost dels béns) ;
   • c) l'exactitud de l'aplicació del tipus de canvi i la conversió a la moneda de la Federació Russa de l'import en moneda estrangera;
  2. comproveu la necessitat i la correcció de càrrecs addicionals al preu realment pagat o a pagar en determinar el valor en duana establint els fets següents:
   • a) si el comprador és separat del preu realment pagat o a pagar, la remuneració als intermediaris (agents) i la remuneració als representants que actuen en nom i (o) en nom del venedor (per exemple, la remuneració per organitzar el transport de mercaderies);
   • b) si el comprador, per separat del preu efectivament pagat o a pagar, va pagar els costos de l’envasament, que a efectes duaners es considera en conjunt amb les mercaderies importades;
   • c) si el comprador ha pagat per separat el preu realment pagat o a pagar pels costos d’embalatge, inclosos els costos dels materials d’embalatge i del treball d’embalatge;
   • d) si els subministraments (directament o indirectament, gratuïts o a un preu reduït) són proporcionats pel comprador al venedor dels béns i serveis especificats al paràgraf 2 del paràgraf 1 de l'article 5 de l'Acord;
   • e) si, directament o indirectament, el venedor té dret a una part dels ingressos (ingressos) rebuts com a conseqüència de la venda posterior, la disposició d’una manera diferent o l’ús de mercaderies importades;
   • f) si el comprador, per separat del preu realment pagat o a pagar, va pagar (total o parcialment) pel transport (transport), càrrega, descàrrega o recàrrega i altres operacions relacionades amb el seu transport (transport) de mercaderies al lloc de arribada a una sola duana del territori de la EAEU;
   • g) si el comprador va pagar (total o parcialment) una assegurança relacionada amb el transport internacional de mercaderies per separat del preu realment pagat o a pagar;
   • h) si la transacció econòmica exterior preveu llicències i altres pagaments similars per l’ús de la propietat intel·lectual (inclosos pagaments de patents, marques comercials, drets d’autor) relacionats amb els béns valorats (importats) i que el comprador ha produït o ha de produir directament o indirectament realitzar com a condició les vendes dels béns estimats, per l'import no inclòs en el preu realment pagat o a pagar per aquests béns. Si, segons els resultats de la comprovació especificada, es revela la necessitat de despeses addicionals al preu realment pagat o a pagar, els funcionaris autoritzats comprovaran:
    • si el declarant (representant duaner) va fer càrrecs per determinar el valor en duana completament;
    • si les dades utilitzades pel declarant (representant duaner) en la implementació dels càrrecs especificats s’han documentat i són quantitatives i fiables;
  3. Les deduccions del preu efectivament pagat o a pagar, i previstes a l'article 5 de l'Acord, declarades pel declarant (representant duaner), són acceptades per l'autoritat duanera en els casos següents:
   • si les deduccions declarades pel declarant (representant duaner) estan previstes al paràgraf 2 de l'article 5 de l'Acord;
   • si les deduccions reclamades pel preu realment pagat o a pagar es ressalten a l'acord de comerç exterior i a la factura o al compte separat;
   • si les dades utilitzades pel declarant (representant duaner) en la implementació de les deduccions especificades estan documentades i determinades quantitativament i fiables.
 4. La verificació de la correcció de la confirmació documental del valor en duana declarat i de tots els seus components per part del declarant (representant duaner) consisteix a avaluar la suficiència i la fiabilitat dels documents presentats pel declarant (representant duaner) i de la informació que conté als efectes de determinar el valor en duana.
  Quan comproven les proves documentals del valor en duana declarat i de tots els seus components, els funcionaris autoritzats comproven els documents sobre la base dels quals es completa la declaració de mercaderies i TPA, així com la informació següent:
  • una llista de productes que indica per a cadascun d’ells el nom complet, informació sobre marques comercials, marques, models, articles, normes i característiques tècniques i comercials similars, el nom del fabricant, connexió amb la discrepància real entre la quantitat i la qualitat dels productes als termes de la transacció;
  • termes i condicions de pagament;
  • condicions de lliurament de mercaderies;
  • condicions per concedir descomptes al preu realment pagat o a pagar, si es proporcionen descomptes. Els funcionaris autoritzats, com a part de la verificació de proves documentals del valor en duana declarat i de tots els seus components, també comproven l'absència de discrepàncies i contradiccions entre informació similar en documents que expressen el contingut de la transacció, així com comercials, de transport, de pagament (liquidació) i altres documents relacionats amb un mateix producte.
   Si hi ha senyals invalidesa els documents presentats en suport de la informació declarada a la declaració de mercaderies i TPA, no s’aplica el mètode per determinar el valor en duana d’acord amb l’article 4 de l’acord.
 5. L’última fase de verificació de la correcció de la determinació del valor en duana, orientada al compliment per part del declarant (representant de duana) dels requisits establerts per la llei EAEU i la legislació de duana de la Federació de Rússia, consisteix a verificar la correcció de la determinació pel declarant (representant duaner) del valor en duana mitjançant el RMS, fins i tot comparant el valor de les mercaderies declarades en duana amb la informació disponible a l'autoritat duanera sobre el valor d'una transacció amb mercaderies idèntiques i (o) similars venudes i importats al territori duaner de la EAEU, el cost de la seva venda al mercat nacional rus, així com informació sobre el valor de les mercaderies segons catàlegs oficials i llistes de preus (ofertes públiques) (en endavant - informació sobre preus).