МЕНЮ

La verificació de la duana, altres documents i (o) informació, iniciada abans de l'alliberament de les mercaderies

 1. Si la presentació de la declaració duanera no va acompanyada de la presentació de documents que confirmessin la informació declarada a la declaració duanera, l'autoritat duanera té dret a sol·licitar al declarant respecte a la informació verificada els documents, la informació dels quals s'indica a la declaració duanera.
 2. El declarant ha de presentar els documents sol·licitats d'acord amb el paràgraf 1 d'aquest article com a màxim 4 hores abans de l'expiració del termini especificat al paràgraf 3 de l'article 119. TC EAEU.
 3. Si el declarant no presenta els documents sol·licitats d'acord amb el paràgraf 1 d'aquest article, l'autoritat duanera es nega a alliberar la mercaderia d'acord amb l'article 125 del Codi duaner. EAEU.
 4. L’autoritat duanera té dret a sol·licitar documents comercials i comptables, certificat d’origen i (o) altres documents i (o) informació, incloses les explicacions escrites, necessàries per establir l'exactitud i l'exhaustivitat de la informació verificada declarada a la declaració duanera i (o) la informació continguda en altres documents, en els casos següents:
  1. els documents presentats en presentar una declaració duanera o presentats d’acord amb el paràgraf 2 d’aquest article no contenen la informació necessària o no confirmen adequadament la informació declarada;
  2. l’autoritat duanera va revelar signes d’incompliment de les disposicions del Codi duaner de l’EAEU i altres tractats i actes internacionals en l’àmbit de la regulació duanera i (o) la legislació dels estats membres, inclosa la inexactitud de la informació continguda a aquests documents.
 5. La sol·licitud de documents i (o) informació del declarant d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article s’ha de justificar i ha de contenir una llista de signes que indiquin que la informació declarada a la declaració duanera i (o) la informació continguda en altres documents són degudament no s'ha confirmat o pot ser inexacte, la llista de documents i (o) informació sol·licitats addicionalment, així com els terminis per a l'enviament d'aquests documents i (o) informació.
  La llista de documents sol·licitats i (o) informació la determina un funcionari de l’autoritat duanera en funció de la informació que es comprovi, tenint en compte els termes de la transacció amb les mercaderies, les característiques de la mercaderia, la seva finalitat i altres circumstàncies. .
 6. Quan sol·liciteu documents i (o) informació d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article per confirmar la informació que afecta l’import dels drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, l’autoritat duanera informa el declarant de la possibilitat de fer alliberament de mercaderies d'acord amb l'article 121 del Codi duaner de l'EAEU. En aquest cas, l’autoritat duanera envia al declarant el càlcul de l’import de la garantia pel compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, llevat dels casos determinats d’acord amb l’article 121 de el Codi duaner de la EAEU, quan es requereixi la garantia per al pagament de drets de duana, impostos, especials, antidumping, no hi ha drets compensatoris.
  El formulari per calcular l'import de la garantia pel compliment de l'obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, l'estructura i el format d'aquest càlcul en forma de document electrònic i el procediment d'emplenament la Comissió els determina.
 7. El declarant ha de presentar els documents i (o) la informació sol·licitada d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article o les explicacions dels motius pels quals aquests documents i (o) informació no es poden presentar i (o) estan absents.
  1. com a màxim 4 hores abans de l'expiració del termini especificat al paràgraf 3 de l'article 119 del Codi duaner de la EAEU, si la sol·licitud de documents i (o) informació està relacionada amb la verificació de la informació continguda a la declaració i documents duaners presentada en presentar la declaració duanera;
  2. com a màxim dues hores abans de l'expiració del termini especificat al paràgraf 2 de l'article 3 del Codi duaner de la EAEU - si la sol·licitud de documents i (o) informació està relacionada amb la verificació de la informació continguda a la declaració i documents duaners presentat d’acord amb el paràgraf 119 d’aquest article i la informació verificada no afecta la quantitat de drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris;
  3. com a màxim un dia hàbil abans de l'expiració del termini establert per l'autoritat duanera en ampliar la data de lliurament de les mercaderies d'acord amb els paràgrafs 1-4 de l'article 6 del Codi duaner de la UEA, - si la sol·licitud de documents i ( o) la informació està relacionada amb la verificació de la informació continguda a la declaració duanera i als documents presentats d'acord amb el paràgraf 119 d'aquest article i la informació verificada afecta la quantitat de drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris.
 8. Si els documents i (o) la informació sol·licitada d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article, incloses les explicacions per escrit o les explicacions dels motius pels quals no es poden presentar aquests documents i (o) informació i (o) no hi són, no es presenten a la els termes establerts al paràgraf 7 d’aquest article i la condició prevista a l’article 121 del Codi duaner de l’EAEU no es compleix, l’autoritat duanera es nega a alliberar mercaderies d’acord amb l’article 125 del Codi duaner de l’EAEU.
 9. Els documents i (o) la informació sol·licitada d'acord amb els paràgrafs 1 i 4 d'aquest article han de ser presentats per les persones a qui se'ls sol·licita, en un conjunt (simultàniament) per a cada sol·licitud.
  Simultàniament als documents i (o) la informació sol·licitada per l'autoritat duanera, les persones a qui se'ls sol·liciti poden presentar altres documents i (o) informació per tal de confirmar l'exactitud i l'exhaustivitat de la informació declarada a la declaració duanera i (o) informació continguda en altres documents.
 10. Un cop finalitzada la comprovació de la duana, altres documents i (o) informació abans de l'alliberament de mercaderies en cas que es presentin documents i (o) informació d'acord amb aquest article o una explicació dels motius pels quals aquests documents i (o) informació no es poden presentar i (o) estan absents, o els resultats del control duaner en altres formes i (o) l'examen duaner de les mercaderies i (o) els documents realitzats com a part d'aquesta auditoria confirmen l'exactitud i (o) l'exhaustivitat del Si es comprova la informació, l'autoritat duanera allibera les mercaderies d'acord amb l'article 118 TC EAEU.
 11. Un cop finalitzada la comprovació de la duana, altres documents i (o) informació abans de l'alliberament de mercaderies en cas que es presentin documents i (o) informació d'acord amb aquest article o una explicació dels motius pels quals aquests documents i (o) informació no es poden presentar i (o) estan absents, o els resultats del control duaner en altres formes i (o) l'examen duaner de mercaderies i (o) els documents realitzats com a part d'aquesta auditoria no confirmen la fiabilitat i (o) l'exhaustivitat de la informació que es comprova i (o) no elimina els motius per dur a terme una auditoria duanera, altres documents i (o) informació, l'autoritat duanera, sobre la base de la informació a la seva disposició, envia una sol·licitud de canvi (suplement) la informació declarada a la declaració duanera, prèvia a l'alliberament de mercaderies d'acord amb l'article 112 del Codi duaner de la EAEU.
 12. Si la verificació de la duana, altres documents i (o) informació no es pot completar en el termini per a l'alliberament de mercaderies establert per l'article 119 del Codi duaner de la UEAE, fins i tot per la manca de presentació de documents i (o) informació dins En els terminis establerts al paràgraf 7 d’aquest article, l’autoritat duanera informa el declarant de la possibilitat d’alliberar mercaderies d’acord amb l’article 121 del Codi duaner de la UEA.
 13. Quan les mercaderies s’alliberen d’acord amb l’article 121 del Codi duaner de l’EAEU, la verificació de la duana, altres documents i (o) informació es completa després de l’alliberament de les mercaderies d’acord amb els paràgrafs 14-18 d’aquest article.
 14. El declarant pot sol·licitar documents i (o) informació sol·licitada per l’autoritat duanera i no presentada en el termini especificat al paràgraf 7 d’aquest article per completar la verificació de la duana, altres documents i (o) informació després de l’alliberament de la mercaderia en un termini no superior a 60 dies naturals a partir de la data del registre de la declaració duanera, excepte el cas previst al paràgraf 2 de l’article 314 del Codi duaner de la EAEU.
  L’autoritat duanera ha de completar la verificació de la duana, altres documents i (o) informació en un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data d’enviament dels documents i (o) informació sol·licitats, i si no es presenten aquests documents i (o) informació dins del termini establert pel primer paràgraf d’aquest paràgraf - a partir de la data d’expiració d’aquest termini.
 15. Si els documents i (o) la informació presentada d’acord amb aquest article o les explicacions dels motius pels quals no es poden presentar aquests documents i (o) la informació i (o) estan absents, no elimineu els motius per comprovar la duana, altres documents i ( o) informació, l'autoritat duanera, abans de l'expiració del termini establert pel segon paràgraf de la clàusula 14 d'aquest article, té dret a sol·licitar documents addicionals i (o) informació, incloses les explicacions escrites, necessàries per establir la fiabilitat i exhaustivitat de la informació verificada declarada a la declaració duanera i (o) informació continguda en altres documents.
  Aquests documents i (o) informació addicionals, incloses les explicacions per escrit, s’han de presentar com a màxim en deu dies naturals a partir de la data del registre per part de l’autoritat duanera de la sol·licitud.
 16. Quan s’enviï una sol·licitud d’enviament de documents addicionals i (o) informació, incloses les explicacions per escrit, el termini especificat al paràgraf segon de la clàusula 14 d’aquest article se suspèn a partir de la data de registre per part de l’autoritat duanera d’aquesta sol·licitud i es reprèn a partir del dia que l'autoritat duanera rep documents i (o) informació addicionals, incloses les explicacions per escrit, i en cas de no facilitar-los, a partir de la data d'expiració del termini per a la seva presentació.
 17. Un cop finalitzada la comprovació de la duana, altres documents i (o) informació en cas que es presentin documents i (o) informació d’acord amb aquest article o explicacions dels motius pels quals no es poden presentar aquests documents i (o) informació i (o ) estan absents, o els resultats del control duaner en altres formes i (o) l'examen duaner de les mercaderies i (o) els documents realitzats com a part d'aquesta auditoria no confirmen el compliment de les disposicions del Codi duaner de la EAEU, altres tractats i actes internacionals en el camp de la regulació duanera i la legislació dels estats membres, incloent la fiabilitat i (o) exhaustivitat de la informació que es comprova i (o) no elimina els motius per comprovar la duana, altres documents i ( o) informació, l'autoritat duanera, sobre la base de la informació a la seva disposició, pren una decisió sobre modificacions (addicions) a la informació declarada a la declaració duanera, d'acord amb l'article 112 del Codi duaner de la EAEU.
 18. Un cop finalitzada la verificació de la duana, altres documents i (o) informació en cas que els documents i (o) la informació sol·licitada per l'autoritat duanera d'acord amb els paràgrafs 4 i 15 d'aquest article, o una explicació de les raons per les quals no es poden presentar documents i (o) informació i (o) absents, no lliurats en els terminis establerts per aquest article, l’autoritat duanera, sobre la base de la informació de què disposa, pren una decisió sobre modificacions (addicions) a la informació declarada a la declaració duanera, d’acord amb l’article 112 del Codi duaner EAEU.
 19. Un cop finalitzada la verificació de la duana, altres documents i (o) informació en cas que es presentin documents i (o) informació d'acord amb aquest article, els resultats del control duaner en altres formes i (o) l'examen duaner de les mercaderies i ( o) els documents realitzats en el marc d'aquesta auditoria, confirmen l'exactitud i (o) l'exhaustivitat de la informació que s'està comprovant, l'autoritat duanera informa el declarant sobre la finalització de la inspecció de duanes, altres documents i (o) informació i sobre la possibilitat de tornar (compensar) per garantir el compliment de l'obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials antidumping i compensatoris previstos d'acord amb el paràgraf 1 de l'article 121 del Codi duaner de la EAEU.
 20. La devolució (compensació) de la garantia pel compliment de l'obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris es realitza d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 63, capítol 10 i article 76 del Codi duaner. de la EAEU.