МЕНЮ

Comprovació duanera

 1. La inspecció duanera és una forma de control duaner que duu a terme l’autoritat duanera després de l’alliberament de mercaderies utilitzant altres productes establerts TC EAEU formes de control duaner i mesures per garantir la realització del control duaner, previstes pel Codi duaner EAEU, per tal de verificar el compliment per part de les persones dels tractats i actes internacionals en el camp de la regulació duanera i (o) de la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 2. La inspecció duanera consisteix a comparar la informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents presentats a les autoritats duaneres i (o) altra informació presentada a l'autoritat duanera o rebuda per aquesta d'acord amb el Codi duaner de l'EAEU o la legislació dels estats membres, amb documents i (o) dades comptables i d'informes, amb factures i altra informació obtinguda d'acord amb el procediment establert pel Codi duaner de l'EAEU o la legislació dels estats membres.
 3. La inspecció duanera es pot aplicar durant el control duaner d’acord amb el paràgraf 8 de l’article 310 del Codi duaner de la UEA, així com en els casos previstos al paràgraf 5 de l’article 397 i el paràgraf 6 de l’article 430 del Codi duaner de la UE. EAEU.
 4. La inspecció duanera la duu a terme l'autoritat duanera de l'estat membre en el territori del qual es crea, registra i (o) té el lloc de residència permanent la persona inspeccionada.
 5. Les persones auditades s’entenen com les persones següents:
  1. declarant;
  2. transportista;
  3. una persona que realitza l'emmagatzematge temporal de mercaderies en llocs que no són un magatzem d'emmagatzematge temporal;
  4. una persona que realitza activitats en el camp de la duana;
  5. la persona que té autoritat sobre les mercaderies després del seu alliberament;
  6. operador econòmic autoritzat;
  7. una persona que directament o indirectament va participar en transaccions amb mercaderies sotmeses al règim duaner;
  8. una persona en relació amb la qual hi ha informació que indica que en la seva possessió i (o) ús hi ha (eren) mercaderies que infringien els tractats i actes internacionals en matèria de regulació duanera, la legislació dels estats membres, incloses les mercaderies que es transmeten il·legalment la frontera duanera de la Unió.
 6. En realitzar un control duaner, les autoritats duaneres poden comprovar:
  1. el fet de col·locar les mercaderies en règim duaner;
  2. l'exactitud de la informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera;
  3. compliment de les restriccions d’ús i (o) eliminació de mercaderies alliberades condicionalment;
  4. compliment per part de les persones que realitzen activitats en l'àmbit duaner, de les obligacions previstes en aquest Codi per a cada tipus d'activitat en el camp duaner;
  5. el compliment per part d’una entitat jurídica que sol·licita la inclusió al registre d’operadors econòmics autoritzats, les condicions per a la inclusió en aquest registre, així com el compliment per part d’un operador econòmic autoritzat de les condicions per a la inclusió al registre d’operadors econòmics autoritzats i el compliment d’altres obligacions previstes per aquest Codi;
  6. el compliment de les condicions d’ús de mercaderies d’acord amb els procediments duaners previstos en aquest Codi;
  7. el compliment d'altres requisits establerts pels tractats i actes internacionals en l'àmbit de la regulació duanera i (o) la legislació dels estats membres.
 7. La inspecció duanera es pot fer a casa o in situ.
 8. Per participar en la inspecció duanera, els funcionaris d'altres organismes estatals dels estats membres poden participar, d'acord amb la legislació dels estats membres.
 9. Quan s’estableixin en el curs de la inspecció duanera signes d’una infracció administrativa o crims les autoritats duaneres prenen mesures d'acord amb la legislació dels estats membres.
 10. El procediment per a l'adopció per l'autoritat duanera de decisions basades en els resultats de la inspecció duanera està establert per la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.

 

Comprovació de duanes camerals

 1. La inspecció duanera cameral es realitza estudiant i analitzant la informació continguda en les declaracions duaneres i (o) els documents comercials, de transport (transport) i altres documents presentats per la persona inspeccionada quan realitza operacions duaneres i (o) a petició de les autoritats duaneres, documents i informació dels òrgans estatals dels estats membres, així com altres documents i informació disponibles per a les autoritats duaneres i sobre la persona inspeccionada.
 2.  La inspecció duanera cameral la duen a terme les autoritats duaneres al lloc de l'autoritat duanera sense visitar la persona inspeccionada, així com sense dictar una decisió (ordre) de l'autoritat duanera de dur a terme una inspecció duanera cameral.
 3. Les inspeccions duaneres camerals es duen a terme sense restriccions en la freqüència de la seva conducta.
 4. Els resultats d’una auditoria de duanes de forma formal es formalitzen d’acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 5. Basant-se en els resultats d’una inspecció duanera cameral, inclòs si els documents i (o) la informació no es presenten a petició de l’autoritat duanera en el termini prescrit, es pot designar una inspecció duanera in situ.

Sortiu del control duaner

 1. L’autoritat duanera realitza un control duaner de sortida amb una visita als llocs de la ubicació de l’entitat jurídica, als llocs de les activitats de l’empresari individual i (o) als llocs de la realització real de les activitats per aquestes persones (en endavant en aquest capítol: objectes de l’entitat inspeccionada).
 2. Els controls duaners de sortida es divideixen en els tipus següents:
  1. control de duanes de sortida programada;
  2. inspecció de duanes in situ no programada;
  3. taulell de sortida no previst de control duaner.
 3. La legislació dels estats membres pot establir tipus addicionals d'inspeccions duaneres in situ, els motius, els termes i les característiques del procediment per dur a terme aquestes inspeccions.
 4. La legislació dels Estats membres pot establir que no s’aplica un control duaner in situ en forma de control duaner in situ programat.
 5. El cap (cap) de l’organisme duaner designa un control duaner de sortida, determinat d’acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera, pel cap adjunt (cap adjunt) de l’organisme duaner autoritzat per ell o per persones que substitueixen per a ells prenent una decisió (emetent una ordre) de realitzar un control duaner de sortida.
 6. La decisió (ordre) de dur a terme una inspecció duanera in situ ha de contenir la informació següent:
  1. data i número de registre d'aquesta decisió (prescripció);
  2. tipus d'inspecció duanera in situ;
  3. el nom de l'autoritat duanera que realitza la inspecció duanera in situ;
  4. la base per al nomenament d’una inspecció duanera in situ: una referència al pla (calendari) de les inspeccions o sobre la base prevista al paràgraf 16 d’aquest article;
  5. nom (cognom, nom i patronímic (si n’hi ha)) de la persona que s’està revisant, el seu lloc (s) de localització (lloc de residència) i (o) lloc (s) d’activitat real, la seva identificació i (o) registre números;
  6. cognoms, noms, patronímics (si n’hi ha) i càrrecs dels funcionaris duaners que realitzen una inspecció duanera in situ;
  7. cognoms, noms, patronímics (si n’hi ha) i càrrecs dels funcionaris que participen en la inspecció duanera in situ;
  8. l'objecte d'una inspecció duanera in situ d'acord amb el paràgraf 6 de l'article 331 del Codi duaner de l'EAEU;
  9. altra informació prevista per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 7. La forma de la decisió (ordre) de dur a terme una inspecció duanera in situ és establerta per la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 8. Si és necessari canviar (complementar) la informació especificada als paràgrafs 5 a 9 del paràgraf 6 d’aquest article, abans de finalitzar la comprovació duanera in situ, es pot decidir la decisió (ordre) de dur a terme la comprovació duanera in situ. modificat (suplementat) de la manera prescrita per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 9. Es pot designar un control duaner de sortida en funció dels resultats del control duaner en altres formes, així com sobre la base dels resultats d'un control duaner cameral.
 10. La inspecció duanera in situ programada es realitza sobre la base dels plans d'inspecció desenvolupats per les autoritats duaneres.
  Les inspeccions duaneres in situ programades en relació amb la mateixa persona inspeccionada les duen a terme les autoritats duaneres no més d'una vegada a l'any.
  Les inspeccions duaneres in situ programades en relació amb els operadors econòmics autoritzats les duen a terme les autoritats duaneres no més d’una vegada cada 1 anys.
 11.  L'elecció de les persones per a les quals es realitza un control duaner de sortida programat es fa mitjançant la informació obtinguda de les fonts següents:
  1. els resultats del control duaner abans i després de l'alliberament de mercaderies;
  2. recursos d'informació duanera;
  3. resultats de controls duaners anteriors;
  4. bancs, organitzacions no bancàries de crèdit (de crèdit i financeres) i organitzacions que realitzen determinats tipus d’operacions bancàries dels estats membres;
  5. duanes i (o) altres òrgans estatals dels estats membres;
  6. mitjans de comunicació;
  7. altres fonts d’informació.
 12. Abans de començar una inspecció duanera in situ programada autoritats duaneres enviar a la persona inspeccionada un avís d’una inspecció duanera in situ programada per correu certificat amb un acusat de recepció, o transmetre aquesta notificació d’una altra manera que permeti confirmar el fet de la seva recepció.
 13. La devolució d'un enviament postal amb una marca que indiqui que la carta no s'ha lliurat al destinatari a causa de l'absència de la persona inspeccionada al seu lloc no és una base per cancel·lar una inspecció duanera in situ programada.
 14. Una comprovació duanera de sortida programada es pot iniciar no més tard de 15 dies naturals a partir de la data de recepció d’una notificació sobre la verificació duanera de sortida programada per part de la persona inspeccionada o des del dia en què l’autoritat duanera ha rebut l’enviament postal amb una marca que la carta no s’ha lliurat al destinatari.
 15. Les inspeccions duaneres in situ no programades es duen a terme sense restriccions en la freqüència d’aquestes inspeccions.
 16. Els motius per designar inspeccions duaneres in situ no programades poden ser:
  1. dades obtingudes com a resultat de l'anàlisi de la informació continguda en els recursos d'informació de les autoritats duaneres i d'altres òrgans estatals dels estats membres, i que indiquen una possible violació dels tractats i actes internacionals en l'àmbit de la regulació duanera i (o) de la legislació de els estats membres;
  2. informació que indiqui una possible violació dels tractats i actes internacionals en el camp de la regulació duanera i (o) de la legislació dels estats membres;
  3. la sol·licitud d’inscripció d’una persona al registre d’operadors econòmics autoritzats;
  4. presentació per part de l’operador econòmic autoritzat a l’autoritat duanera d’informació sobre canvis en la informació declarada per aquesta quan s’inclou al registre d’operadors econòmics autoritzats sobre la propietat, gestió econòmica, gestió operativa o arrendament d’instal·lacions, locals (parts de locals) ) i (o) zones obertes (parts de zones obertes) destinades a l’emmagatzematge temporal de mercaderies;
  5. la necessitat de dur a terme una inspecció duanera de sortida no programada d’acord amb el paràgraf 17 d’aquest article;
  6. una apel·lació (sol·licitud) de l'autoritat competent d'un estat que no és membre de la Unió per dur a terme una inspecció de la persona que va realitzar transaccions relacionades amb el moviment de mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió amb una persona estrangera;
  7. instrucció (sol·licitud) dels òrgans d'investigació preliminar (òrgans de processament criminal) dels estats membres sobre els materials de la verificació de l'informe del delicte o sobre el cas penal iniciat;
  8. instrucció de l'autoritat duanera d'un estat membre, donada a l'autoritat duanera d'un altre estat membre, per dur a terme una inspecció duanera in situ a una persona creada i (o) registrada d'acord amb la legislació de l'estat membre, l'autoritat duanera de les quals es va instruir sobre els motius previstos en els apartats 1 i (o) 3 clàusula 3 de l'article 373 del Codi duaner de la EAEU;
  9. altres motius previstos per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 17. Si és necessari confirmar l'exactitud de la informació proporcionada per la persona inspeccionada, l'autoritat duanera pot realitzar un control duaner de sortida no programat a les persones creades i (o) registrades d'acord amb la legislació de l'estat membre, l'autoritat duanera de que està realitzant el control duaner de sortida i associat a la persona inspeccionada per a transaccions (operacions) amb mercaderies.
 18. La data d’inici de la inspecció duanera in situ és la data d’entrega a la persona inspeccionada de la decisió (ordre) de dur a terme la inspecció duanera in situ i, si aquesta decisió (ordre) de dur a terme la inspecció in situ. la inspecció duanera es comunica a la persona inspeccionada d'una manera diferent, la data determinada d'acord amb la legislació dels estats membres.
 19. La negativa de la persona inspeccionada a rebre una decisió (ordre) de realitzar un control duaner in situ no és una base per cancel·lar el control duaner in situ.
  En aquest cas, la data d’inici de la inspecció duanera in situ és la data en què es va registrar la decisió (ordre) sobre la realització del control duaner in situ, que va registrar la negativa a rebre aquesta decisió (ordre). .
 20. Abans d’iniciar la inspecció duanera in situ a les instal·lacions de la persona inspeccionada, els funcionaris de l’autoritat duanera estan obligats a presentar els seus certificats de servei al cap de la persona inspeccionada, a una persona que substitueix el cap o a un representant de la persona inspeccionada.
 21. Durant el període de la inspecció duanera in situ, la persona inspeccionada no té dret a fer canvis (addicions) als documents inspeccionats relacionats amb les seves activitats.
 22. El termini per dur a terme una inspecció duanera in situ no ha de superar els 2 mesos. El període especificat no inclou el període de temps entre la data de lliurament a la persona inspeccionada de la sol·licitud de presentació de documents i (o) informació i la data de recepció d’aquests documents i (o) informació.
 23. El termini per dur a terme una inspecció duanera in situ es pot prorrogar un mes per decisió de l'autoritat duanera que realitzi aquesta inspecció.
 24. Si és necessari fer un control duaner in situ no programat, realitzar un examen duaner, enviar sol·licituds a les autoritats competents dels estats membres o estats que no són membres de la Unió, restituir per la persona inspeccionada els documents necessaris per dur a terme la revisió duanera in situ, presentar documents addicionals relacionats amb el període inspeccionat, influint en les conclusions basades en els resultats del control duaner in situ, així com en altres casos establerts per la legislació dels estats membres, el control duaner es pot suspendre per decisió del cap (cap) de l’autoritat duanera que realitzi el control duaner, del seu cap adjunt autoritzat (cap adjunt) de l’organisme duaner o de persones que els substitueixin.
  El període de suspensió de la inspecció duanera in situ no pot excedir de nou mesos, tret que la legislació dels Estats membres estableixi un període més llarg.
  El procediment per suspendre una inspecció duanera in situ és establert per la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
  El període de suspensió de la inspecció duanera in situ pels motius establerts per aquesta clàusula, així com pels motius establerts per la legislació dels estats membres, no s’inclou en el període de la inspecció duanera in situ.
 25. La decisió (prescripció) de dur a terme un control duaner in situ inclourà les entrades adequades sobre l’ampliació del període de control duaner in situ, així com sobre la suspensió de la seva conducta, de la qual es notifica a la persona inspeccionada.
 26. Els resultats de la inspecció duanera in situ es formalitzen mitjançant l’elaboració d’un document duaner, la forma del qual s’estableix d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera, de la manera prescrita per aquesta legislació.
 27. La legislació dels Estats membres sobre regulació duanera pot establir el procediment per familiaritzar les persones inspeccionades amb els resultats preliminars de la inspecció duanera in situ i presentar-los objeccions, si escau.
 28. En el document duaner elaborat en registrar els resultats de la inspecció duanera in situ, s’indica la informació següent:
  1. lloc i data de compilació d’aquest document;
  2. número de registre d’aquest document;
  3. el nom de l'autoritat duanera que va realitzar la inspecció duanera in situ;
  4. la base per al nomenament d’una inspecció duanera in situ: una referència al pla (calendari) de les inspeccions o pels motius previstos al paràgraf 16 d’aquest article;
  5. data i número de la decisió (ordre) de dur a terme una inspecció duanera in situ;
  6. tipus d'inspecció duanera in situ;
  7. nom (cognom, nom i patronímic (si n’hi ha)) de la persona que s’està revisant, el seu lloc (s) de localització (lloc de residència) i (o) lloc (s) d’activitat real, la seva identificació i (o) registre números;
  8. cognoms, noms, patronímics (si n’hi ha) i càrrecs dels funcionaris duaners que van realitzar la inspecció duanera in situ;
  9. cognoms, noms, patronímics (si n’hi ha) i càrrecs dels funcionaris implicats en la inspecció duanera de camp;
  10. les dates d'inici i finalització de la inspecció duanera in situ i, en cas de suspensió i (o) ampliació del període per a la inspecció duanera in situ, també s'indiquen els períodes d'aquesta suspensió i (o) pròrroga;
  11. tipus de documents verificats;
  12. informació sobre les formes de control duaner, altres accions dutes a terme durant la inspecció duanera in situ;
  13. una descripció dels fets revelats que indiquen violacions de tractats i actes internacionals en el camp de la regulació duanera i (o) de la legislació dels estats membres, indicant les disposicions dels tractats i actes internacionals en matèria de regulació duanera i (o) legislació dels Estats membres, els requisits de la qual s'han incomplert, o informació sobre l'absència d'aquests;
  14. conclusions basades en els resultats de la inspecció duanera in situ;
  15. altra informació prevista per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 29. La data de finalització del control duaner in situ és la data del document duaner elaborat en registrar els resultats del control duaner in situ.
 30. La inspecció duanera de sortida no es realitza en relació amb particulars, a excepció dels empresaris individuals registrats d’acord amb la legislació dels estats membres.

 

Accés de funcionaris de duanes i altres òrgans estatals a l'objecte de la persona inspeccionada per a la realització d'una inspecció duanera in situ

 1. La persona inspeccionada, prèvia presentació per part dels funcionaris de l’autoritat duanera d’una decisió (ordre) de dur a terme una inspecció duanera i certificats de servei in situ, està obligada a proporcionar accés a aquests funcionaris i funcionaris d’altres organismes estatals implicats per participar en la inspecció duanera in situ a la instal·lació de la persona inspeccionada per a la realització de controls duaners in situ.
  Es permet l'accés de funcionaris de les autoritats duaneres i funcionaris d'altres organismes estatals implicats per participar en la inspecció duanera als habitatges de la persona inspeccionada si la legislació dels Estats membres ho preveu.
 2. Si la legislació d'un estat membre preveu un procediment especial per a l'accés a objectes individuals, aquest accés es realitzarà de la manera que estableixi la legislació d'aquest estat membre.
 3. La persona inspeccionada té dret a denegar els funcionaris de l'autoritat duanera i els funcionaris d'altres organismes estatals que participen en la inspecció duanera in situ per accedir a l'objecte de la persona inspeccionada en els casos següents:
  1. aquests funcionaris no van presentar una decisió (ordre) de dur a terme una inspecció duanera in situ i (o) certificats de servei;
  2. aquests funcionaris no estan indicats a la decisió (ordre) de realitzar una inspecció duanera in situ;
  3. aquests funcionaris no tenen permís especial per accedir a les instal·lacions de l’auditat, si es requereix aquest permís d’acord amb la legislació dels estats membres.
 4. En cas de negativa injustificada de la persona inspeccionada a proporcionar accés als funcionaris duaners que realitzin una inspecció duanera in situ i als funcionaris d'altres òrgans estatals dels estats membres implicats en la participació en una inspecció duanera in situ, un acte adequat (protocol ) s’elabora a les instal·lacions de la persona inspeccionada d’acord amb la legislació d’un estat membre.
  En cas de negativa injustificada de la persona inspeccionada a proporcionar accés als funcionaris duaners que realitzin una inspecció duanera in situ i als funcionaris d'altres òrgans estatals dels estats membres implicats en la realització d'una inspecció duanera in situ, tenen dret a entrar aquest objecte amb la supressió de la resistència i (o) amb l'obertura de locals tancats d'acord amb la legislació dels estats membres

 

Drets i obligacions dels funcionaris de l'autoritat duanera durant la inspecció duanera

 1. Quan realitzen una inspecció duanera, els funcionaris duaners tenen dret a:
  1. requerir i rebre comercials de l'entitat auditada, documents de transport (enviament), documents comptables i d'informes, així com altra informació, inclosa en suports electrònics, relacionada amb els productes inspeccionats, inclosa informació sobre altres transaccions de la persona inspeccionada en relació amb aquests productes;
  2. exigir a l'entitat auditada la presentació d'informes d'acord amb l'article 18 del Codi duaner de la EAEU;
  3. requerir de les persones associades a la persona inspeccionada transaccions (operacions) amb mercaderies per a les quals es realitza inspecció duanera, presentar còpies de documents i altra informació sobre transaccions i liquidacions realitzades amb la persona inspeccionada o amb tercers relacionades amb les transaccions (operacions) amb aquests béns;
  4. requerir als bancs, a les organitzacions de crèdit no bancàries (de crèdit i financeres) i a les organitzacions que realitzin determinats tipus d’operacions bancàries, als estats membres i rebre d’ells documents i informació sobre la disponibilitat i el nombre de comptes bancaris d’organitzacions i empresaris individuals dels estats membres , així com documents i informació sobre el moviment de fons als comptes d'organitzacions i empresaris individuals, necessaris per a la inspecció duanera, inclosos els que contenen el secret bancari d'acord amb la legislació dels estats membres;
  5. sol·licitar als òrgans estatals dels estats membres i rebre d’ells els documents i la informació necessaris per dur a terme una inspecció duanera, inclosos els que constitueixen secrets comercials, bancaris, fiscals i altres secrets protegits per la llei d’acord amb la legislació dels estats membres;
  6. enviar consultes a organitzacions, estats i altres organismes (organitzacions) dels estats membres i no membres de la Unió en relació amb la inspecció duanera;
  7. designar un examen duaner;
  8. dur a terme altres accions previstes per la legislació dels estats membres.
 2. Quan realitzen una inspecció duanera in situ, els funcionaris duaners també tenen dret a:
  1. exigir a la persona inspeccionada la presentació de mercaderies per a les quals es realitzi un control duaner de sortida;
  2. realitzar, de la manera prescrita per la legislació dels estats membres, un inventari o requerir un inventari de mercaderies;
  3. obtenir accés a les instal·lacions de la persona inspeccionada prèvia presentació per part dels funcionaris duaners d’una decisió (ordre) de realitzar una inspecció duanera i certificats de servei in situ;
  4. prendre mostres i (o) mostres de mercaderies;
  5. confiscar els documents o les seves còpies a la persona inspeccionada amb l'elaboració d'un acte de confiscació;
  6. confiscar mercaderies o confiscar-les d’acord amb el procediment establert per la legislació dels estats membres durant la durada del control duaner in situ per evitar accions destinades a alienar les mercaderies respecte de les quals es realitzi el control duaner in situ realitzats o disposar d’aquests béns d’una altra manera;
  7. segellar locals, magatzems, arxius i altres ubicacions (emmagatzematge) de documents i mercaderies, en relació amb les quals es realitza un control duaner in situ;
  8. exigir als representants de la persona inspeccionada que presentin documents d'identitat i (o) documents que confirmin l'autoritat;
  9. obtenir accés, dins dels límits de la seva competència, a les bases de dades i als bancs de dades dels sistemes d'informació de l'entitat auditada;
  10. per exigir i rebre de la persona inspeccionada, en el marc de les qüestions a verificar, els documents necessaris (còpies), altra informació, inclosa en format electrònic, relativa a les seves activitats i béns. Si aquests documents (les seves còpies), d’acord amb la legislació dels estats membres, no s’han de trobar al lloc de la inspecció duanera in situ, el funcionari duaner estableix un termini suficient per a la seva presentació, però no inferior a tres dies laborables. dies;
  11. utilitzar mitjans tècnics (inclosos els equips per a enregistrament d’àudio i vídeo, fotografia), així com productes de programari dissenyats per processar la informació proporcionada per la persona inspeccionada en format electrònic;
  12. dur a terme altres accions previstes per la legislació dels estats membres.
 3. Quan realitzen una inspecció duanera, els funcionaris duaners estan obligats a:
  1. observar els drets i els interessos legítims de la persona inspeccionada, evitar danys a la persona inspeccionada per decisions i accions il·lícites (inacció);
  2. utilitzar la informació obtinguda durant la inspecció duanera d’acord amb l’article 356 del Codi duaner de la EAEU;
  3. garantir la seguretat dels documents rebuts i elaborats durant la inspecció duanera, no revelar-ne el contingut sense el consentiment de la persona inspeccionada, a excepció dels casos estipulats per la legislació dels estats membres;
  4. complir l’ètica oficial;
  5. informar la persona inspeccionada sobre els seus drets i obligacions durant la inspecció duanera, el nomenament d’un examen duaner, el mostreig i (o) mostres de mercaderies, així com sobre els drets i obligacions dels funcionaris duaners durant la inspecció duanera;
  6. no infringir el mode d’operació establert de la persona inspeccionada durant el període de la inspecció duanera in situ;
  7. proporcionar, a petició de l'entitat auditada, la informació necessària sobre les disposicions del Codi duaner de la UEAE i de la legislació dels estats membres sobre el procediment per dur a terme una auditoria duanera;
  8. presentar, durant el control duaner in situ, als representants de la persona inspeccionada una decisió (ordre) de dur a terme un control duaner in situ i els seus certificats de servei;
  9. complir altres funcions previstes per la legislació dels estats membres.

 

Els drets i obligacions de la persona inspeccionada durant la inspecció duanera

 1. Durant la inspecció duanera, la persona inspeccionada té dret a:
  1. sol·licitar a les autoritats duaneres i rebre d’elles informació sobre les disposicions d’aquest Codi i la legislació dels Estats membres sobre el procediment per dur a terme una inspecció duanera;
  2. presentar tots els documents i informació a la seva disposició que confirmin el compliment dels tractats i actes internacionals en matèria de regulació duanera i (o) de la legislació dels estats membres;
  3. apel·lar contra les decisions i accions (inacció) de les autoritats duaneres de la manera prescrita per la legislació dels estats membres;
  4. requerir als funcionaris duaners que realitzen el control duaner in situ que presentin una decisió (ordre) de dur a terme un control duaner in situ i certificats de servei;
  5. estar present durant el control duaner in situ i proporcionar explicacions sobre qüestions relacionades amb el tema del control duaner in situ;
  6. gaudir d’altres drets previstos per la legislació dels estats membres.
 2. 2. La persona inspeccionada durant la inspecció duanera està obligada a:
  1. presentar les mercaderies respecte de les quals es realitza un control duaner de sortida, si és possible, presentar aquestes mercaderies;
  2. presentar, a petició de l'autoritat duanera, documents i informació en paper i, si cal, també en un altre suport, dins del termini establert;
  3. garantir l'accés sense obstacles als funcionaris duaners que realitzin una inspecció duanera in situ i als funcionaris implicats en la realització d'aquesta inspecció a les instal·lacions de la persona inspeccionada i proporcionar-los un lloc de treball;
  4. si la documentació requerida als efectes de la inspecció duanera està redactada en una llengua diferent de la llengua estatal de l'estat membre l'autoritat duanera de la qual duu a terme la inspecció duanera, ;
  5. determinar el cercle de persones responsables de la presentació de documents i informació als funcionaris duaners que realitzen la inspecció duanera, com a màxim 2 dies naturals a partir de la data de presentació de la decisió (ordre) de dur a terme una inspecció duanera in situ;
  6. assegurar la presa d’inventari durant la inspecció duanera in situ;
  7. garantir la possibilitat de prendre mostres i (o) mostres de mercaderies en cas que els funcionaris duaners que realitzin la inspecció duanera in situ prenguin una decisió sobre el nomenament d'un examen duaner;
  8. donar, a petició dels funcionaris duaners que realitzin la inspecció duanera in situ, explicacions escrites i orals sobre les activitats de la persona inspeccionada, així com presentar certificats i càlculs;
  9. complir altres funcions previstes per la legislació dels estats membres.

Presentació de documents i informació necessaris per a la inspecció duanera

 1. Els òrgans estatals dels estats membres presenten, a petició de l'autoritat duanera, els documents i la informació que tenen sobre el registre d'organitzacions i empresaris individuals, el pagament i càlcul d'impostos, dades i (o) documents comptables i d'informes, com així com altres documents i informació necessaris per dur a terme inspeccions duaneres, inclosos els que constitueixen secrets comercials, bancaris, fiscals i altres secrets protegits per la llei, de conformitat amb els requisits de la legislació dels estats membres sobre protecció estatal, comercial, bancària, fiscal i altres secrets protegits per la llei.
 2. Els bancs, les organitzacions de crèdit no bancàries (de crèdit i financeres) i les organitzacions que realitzen determinats tipus d’operacions bancàries, els Estats membres presenten, a petició de l’autoritat duanera, documents i informació sobre la disponibilitat i el nombre de comptes bancaris de les organitzacions i empresaris individuals dels estats membres, així com els necessaris per al despatx de duana: verificació de documents i informació sobre el moviment de fons en els comptes d’aquestes organitzacions i empresaris individuals, inclosos els que contenen secrets bancaris d’acord amb la legislació dels estats membres.
 3. Les persones associades a la persona inspeccionada per a transaccions (operacions) amb mercaderies en relació amb les quals es realitza una inspecció duanera estan obligades a presentar, a petició de l'autoritat duanera, còpies de documents i altra informació sobre transaccions i liquidacions realitzades amb el persona inspeccionada o amb tercers relacionats amb transaccions (operacions) amb aquestes mercaderies necessàries per a la inspecció duanera.