МЕНЮ
 1. Inspecció de duanes - una forma de control duaner, que consisteix en inspeccionar i realitzar altres accions en relació amb les mercaderies, inclosos els vehicles i l'equipatge de les persones, amb l'obertura de l'embalatge de mercaderies, els espais de càrrega (compartiments) dels vehicles, contenidors, contenidors o altres llocs on hi ha o pot haver-hi mercaderies i (o) amb la retirada de segells duaners, segells o altres mitjans d’identificació que s’hi apliquin, desmuntatge, desmuntatge o violació de la integritat dels objectes inspeccionats i de les seves parts d’altres maneres.
 2. La inspecció duanera es realitza per comprovar i (o) obtenir informació sobre les mercaderies respecte de les quals control duaner.
 3. L’autoritat duanera notificarà el lloc i l’hora de la inspecció duanera de qualsevol manera que permeti confirmar el fet de rebre la notificació, el declarant o qualsevol altra persona amb autoritat sobre les mercaderies, si aquestes persones són identificades. A l'hora d'establir l'hora d'inspecció duanera, es tindrà en compte el temps raonable d'arribada d'aquestes persones.
 4. Declarant, les altres persones que tinguin poders en relació amb les mercaderies i els seus representants tenen el dret, per iniciativa pròpia, de ser presents a la inspecció duanera, llevat dels casos establerts al paràgraf 6 d’aquest article.
 5. A petició de l'autoritat duanera, el declarant o altres persones amb autoritat sobre les mercaderies i els seus representants han d'estar presents durant la inspecció duanera i proporcionar als funcionaris duaners l'assistència necessària. En absència d’un representant autoritzat especialment pel transportista, aquest és el que condueix el vehicle.
 6. L’autoritat duanera té dret a realitzar inspeccions duaneres en absència del declarant, d’altres persones amb facultats en matèria de mercaderies i dels seus representants en els casos següents:
  1. la no compareixença de les persones o casos indicats quan aquestes persones no han estat identificades;
  2. la presència d’una amenaça per a la seguretat nacional (estatal), la vida i la salut dels humans, animals i plantes, el medi ambient, la preservació d’objectes del patrimoni cultural nacional dels estats membres i l’aparició d’altres circumstàncies urgents, inclosa la presència de signes que indiquen que les mercaderies són substàncies inflamables, objectes explosius, substàncies explosives, verinoses, químiques i biològiques perilloses, narcòtics, substàncies psicotròpiques, potents, verinoses, tòxiques, radioactives, materials nuclears i altres productes similars, així com casos en què les mercaderies difonen una olor desagradable;
  3. enviament de mercaderies per correu internacional;
  4. deixar mercaderies al territori duaner de la Unió infringint el procediment duaner que preveu la seva exportació des del territori duaner de la Unió o les condicions establertes per a l’ús de determinades categories de mercaderies que, d’acord amb aquest Codi, no estan subjectes a la col·locació sota procediments duaners.
 7. La inspecció duanera en els casos especificats als paràgrafs 1, 2 i 4 del paràgraf 6 d’aquest article es duu a terme en presència de 2 testimonis que atesten, i en el cas especificat al paràgraf 3 del paràgraf 6 d’aquest article, en presència d’un representant de l’operador postal designat i, en absència, en presència de dos testimonis.
 8. Els resultats de la inspecció duanera es formalitzen mitjançant l'elaboració d'un acte d'inspecció duanera, la forma del qual la determina la Comissió, amb l'excepció del cas previst al paràgraf 3 de l'article 317. TC EAEU, o s’emeten d’una altra manera prevista d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 9. A l’acte d’inspecció duanera s’indicarà la informació següent:
  1. informació sobre els funcionaris de l'autoritat duanera que van dur a terme la inspecció duanera i les persones que van estar presents durant la seva realització;
  2. els motius de la inspecció duanera en absència del declarant o d'una altra persona amb autoritat sobre les mercaderies;
  3. resultats de la inspecció duanera;
  4. altra informació proporcionada pel formulari de l'acte.
 10. L'acte d'inspecció duanera es redacta en 2 exemplars, un dels quals es lliura (envia) al declarant o a una altra persona amb autoritat sobre les mercaderies, o als seus representants, si aquestes persones són identificades.
Si necessiteu fer una inspecció duanera a Vladivostok només escriviu-nos i farem tot.
Enviar sol·licitud