МЕНЮ

Procediment duaner lliure d’impostos

Article 243. Contingut i aplicació del procediment duaner per al comerç lliure de drets

 1. Procediment duaner comerç lliure d'impostos: el procediment duaner aplicat a les mercaderies estrangeres i a les mercaderies de la Unió, d'acord amb el qual aquestes mercaderies es troben i es venen al detall en botigues lliures d'impostos sense pagament de drets de duana d'importació, impostos, especials, antidumping, els drets compensatoris sobre mercaderies estrangeres, subjectes a les condicions per a la col·locació de mercaderies sota aquest procediment duaner i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner de comerç lliure d’impostos es venen:
  1. individus que surten del territori duaner de la Unió;
  2. persones que arriben al territori duaner de la Unió;
  3. les persones físiques que surten d’un estat membre per un altre estat membre i les persones físiques que entren a un estat membre des d’un altre estat membre;
  4. missions diplomàtiques, oficines consulars, missions d’estats a organitzacions internacionals, organitzacions internacionals o les seves missions ubicades al territori duaner de la Unió, així com membres del personal diplomàtic d’una missió diplomàtica, funcionaris consulars i membres de les seves famílies que viuen amb ells, personal (empleats, funcionaris) de representacions d'estats davant d'organitzacions internacionals, organitzacions internacionals o les seves representacions;
  5. altres organitzacions o les seves representacions i el seu personal, si aquesta implementació es preveu d’acord amb la legislació de l’estat membre al territori del qual es troben aquestes organitzacions o les seves representacions.
 3. Les mercaderies sotmeses al règim duaner de comerç lliure d’impostos es venen a les persones especificades als paràgrafs 1 a 3 del paràgraf 2 d’aquest article en botigues lliures d’impostos que operen en llocs on es traslladen mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió.
 4. La venda de mercaderies a les persones especificades al paràgraf 2 del paràgraf 2 d’aquest article està permesa a les botigues lliures d’impostos que operen en llocs de moviment de mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió mitjançant transport aeri i aquàtic, i si així ho estableix el legislació dels estats membres, també en els llocs de moviment de mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió per altres mitjans de transport.
  La llista de llocs per al moviment de mercaderies a través de la frontera duanera, en què es permet la venda de mercaderies a persones especificades al paràgraf 2 del paràgraf 2 d’aquest article, està determinada per la legislació dels estats membres.
 5. La venda de mercaderies a persones especificades al paràgraf 3 del paràgraf 2 d’aquest article està permesa a les botigues lliures d’impostos que operin en llocs on les mercaderies es traslladen a través de la frontera duanera de la Unió per via aèria.
 6. Les mercaderies sotmeses al règim duaner de comerç lliure d’impostos es venen a les persones especificades als paràgrafs 4 i 5 del paràgraf 2 d’aquest article en botigues lliures d’impostos determinades d’acord amb la legislació dels estats membres.
 7. Productes de la Uniócol·locats sota el règim duaner de comerç lliure d’impostos, venuts a persones físiques especificades al paràgraf 1 del paràgraf 2 d’aquest article, perden la condició de mercaderies de la Unió.
  Les mercaderies de la Unió sotmeses al règim duaner de comerç lliure d’impostos, venudes a les persones especificades als paràgrafs 2 a 5 del paràgraf 2 d’aquest article, conserven l’estatus de mercaderies de la Unió.
  Béns estrangers, sotmès al règim duaner del comerç lliure d’impostos, venut a les persones especificades als paràgrafs 4 i 5 del paràgraf 2 d’aquest article, després que aquesta venda adquireixi la condició de mercaderies de la Unió.
 8. El procediment duaner lliure d’impostos no s’aplica a les mercaderies prohibides per a la circulació d’acord amb la legislació de l’estat membre on es troba la botiga lliure d’impostos.
  La Comissió té el dret de determinar la llista d'altres mercaderies en relació amb les quals no s'aplica el procediment duaner del comerç lliure de drets.
 9. Sense posar sota el procediment duaner de compres lliures d’impostos, les botigues lliures d’impostos poden allotjar i utilitzar els productes necessaris per garantir el funcionament d’aquests establiments lliures d’impostos.

Article 244. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner de comerç lliure d’impostos i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner

 1. La condició per col·locar les mercaderies sota el procediment duaner del comerç lliure d’impostos és el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest codi.
 2. El declarant de mercaderies sotmeses al règim duaner del comerç lliure d’impostos només pot ser una persona propietària de la botiga lliure d’impostos on es trobaran i es vendran aquestes mercaderies.
 3. Les condicions per a l’ús de mercaderies d’acord amb el procediment duaner per al comerç lliure d’impostos són:
  1. trobar mercaderies en botigues lliures d’impostos;
  2. venda de mercaderies en botigues lliures d’impostos a persones especificades al paràgraf 2 de l’article 243 d’aquest codi;
  3. el compliment de les condicions de venda de determinades categories de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner de comerç lliure d’impostos, previstes a l’article 245 d’aquest codi.

Article 245. Condició per a la venda en botigues lliures d’impostos de determinades categories de mercaderies sotmeses al règim duaner de compres lliures d’impostos

Les mercaderies com les begudes alcohòliques i la cervesa, el tabac i els productes del tabac, posades sota el procediment duaner del comerç lliure d’impostos, es venen a les botigues lliures d’impostos a les persones especificades al paràgraf 2 del paràgraf 2 de l’article 243 d’aquest codi, en normes quantitatives. , dins del qual béns per a ús personal importats al territori duaner de la Unió sense pagar drets i impostos duaners.

Article 246. Finalització i finalització del procediment duaner per al comerç lliure de drets

 1. L’acció del procediment duaner per al comerç lliure d’impostos finalitza amb la venda de mercaderies col·locades sota aquest procediment duaner a les botigues lliures d’impostos a les persones especificades al paràgraf 2 de l’article 243 d’aquest codi, amb l’excepció de la venda de mercaderies estrangeres. a les persones especificades al paràgraf 3 del paràgraf 2 de l'article 243 d'aquest codi.
 2. Quan es venen mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner del comerç lliure de drets a les botigues lliures de drets a les persones especificades al paràgraf 3 del paràgraf 2 de l’article 243 d’aquest codi, l’efecte del procediment duaner per al comerç lliure de drets s’aconsegueix col·locant aquestes mercaderies estrangeres sota el procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern.
 3. El propietari d’una botiga lliure d’impostos ha de presentar una declaració per a mercaderies relacionades amb mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 2 d’aquest article per a la seva col·locació sota el procediment duaner per a la seva alliberació al consum domèstic.anar el dia del mes següent al mes de venda d’aquests béns.
  En cas de denegació de l'alliberament de mercaderies, la declaració de mercaderies respecte de les mercaderies especificades per a la seva col·locació sota el procediment duaner de lliurament per al consum domèstic ha de ser presentada pel propietari de la botiga lliure d'impostos com a màxim 5 dies hàbils a partir de la data dia següent al dia de la negativa a alliberar la mercaderia.
 4. El procediment duaner lliure d’impostos per a mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner lliure d’impostos pot finalitzar:
  1. col·locar les mercaderies sota procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres, en les condicions previstes en aquest Codi;
  2. l'alliberament de mercaderies per al seu ús com a subministraments exportats des del territori duaner de la Unió a bord de vaixells o avions, d'acord amb el capítol 39 d'aquest codi.
 5. L'acció del procediment duaner exempte de drets sobre les mercaderies de la Unió sotmeses al procediment duaner exempte de drets pot finalitzar:
  1. col·locar les mercaderies en règim duaner per a l'exportació;
  2. exportació de mercaderies des d’una botiga lliure d’impostos al territori duaner de la Unió sobre la base de la declaració del declarant d’aquestes mercaderies.
 6. En el cas que una botiga lliure d’impostos deixi de funcionar en un termini de tres mesos a partir del dia següent al dia en què l’esmentada botiga lliure d’impostos deixi d’operar, les mercaderies estrangeres sotmeses al règim d’impostos exemptes de duanes estaran subjectes als procediments duaners aplicables a l’estranger. mercaderies i mercaderies de la Unió: a les instal·lacions, en virtut del procediment duaner per a l'exportació o exportació d'una botiga lliure d'impostos al territori duaner de la Unió.
  Si aquestes accions no es realitzen en el termini especificat, el procediment duaner per al comerç lliure d’impostos després d’aquest termini finalitza i les mercaderies són detingudes per les autoritats duaneres d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi.

Article 247. L’aparició i la finalització de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies estrangeres posades (col·locades) sota el procediment duaner del comerç lliure de drets, data límit per al seu pagament i el seu càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació en relació amb les mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner de comerç lliure de drets sorgeix per al declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de les mercaderies.
 2. El declarant posa fi a l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació en relació amb mercaderies estrangeres sotmeses (col·locades) al procediment duaner de comerç lliure d’impostos quan es donin les circumstàncies següents:
  1. venda d’aquests béns a les persones especificades als paràgrafs 1, 2, 4 i 5 del paràgraf 2 de l’article 243 d’aquest codi;
  2. la col·locació d’aquestes mercaderies, venudes a les persones especificades al paràgraf 3 del paràgraf 2 de l’article 243 d’aquest codi, en virtut del procediment duaner per al seu lliurament al consum intern;
  3. la col·locació d’aquestes mercaderies segons els procediments duaners previstos en aquest codi, inclosa la col·locació d’aquestes mercaderies sota els procediments duaners després de produir-se les circumstàncies especificades al paràgraf 2 del paràgraf 4 d’aquest article i (o) la seva posada en llibertat per a ús com a subministraments exportats des del territori duaner de la Unió a bord de vaixells o avions, d’acord amb el capítol 39 d’aquest codi;
  4. la col·locació de mercaderies per a les quals s'ha finalitzat l'efecte del procediment duaner per al comerç lliure de drets en virtut de procediments duaners d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 129 d'aquest codi;
  5. el compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article;
  6. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o del fet de la pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte en els casos en què, abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb el present Codi respecte a aquestes mercaderies estrangeres, finalitzés el termini per al pagament de drets de duana d’importació, han arribat impostos, drets especials antidumping i compensatoris;
  7. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner de comerç lliure d’impostos: en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris sorgits en registrar una declaració de mercaderies;
  8. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi - en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, , drets antidumping i compensatoris que van sorgir durant el registre de la declaració de mercaderies;
  9. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  10. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  11. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. L'obligació de pagar els drets de duana d'importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris està subjecta al compliment de les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d'aquest article.
 4. En el cas de les circumstàncies següents, la data límit per al pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris és:
  1. en cas de violació de les condicions d’ús de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de comerç lliure d’impostos: el dia de la comissió d’accions que infringeixin les condicions establertes per a l’ús de mercaderies i si aquest dia no està fixat, - el dia de la col·locació de les mercaderies en règim duaner de comerç lliure d'impostos;
  2. en cas de pèrdua de mercaderies estrangeres, excepte la destrucció i (o) la pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, - dia de pèrdua de mercaderies i, si aquest dia no s’estableix, - el dia de la col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner de comerç lliure d’impostos;
  3. si, en el termini especificat al paràgraf 3 del paràgraf 246 de l'article 3 d'aquest codi, pel que fa a mercaderies estrangeres venudes a persones especificades al paràgraf 2 del paràgraf 243 de l'article 3 d'aquest codi, no s'ha presentat una declaració de mercaderies, - l'últim dia del termini especificat al paràgraf primer de la clàusula 246 de l'article XNUMX d'aquest codi;
  4. si, en el termini especificat al paràgraf segon del paràgraf 3 de l'article 246 d'aquest codi, pel que fa a mercaderies estrangeres venudes a persones especificades al paràgraf 3 del paràgraf 2 de l'article 243 d'aquest codi, no s'ha presentat una declaració de mercaderies, - l'últim dia del termini especificat al paràgraf segon de la clàusula 3 de l'article 246 d'aquest codi.
 5. Quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article, els drets de duana d’importació, impostosEls drets especials, antidumping i compensatoris estan subjectes a pagament, com si les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de comerç lliure de drets estiguessin sotmeses al procediment duaner de lliurament al consum domèstic sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets i impostos duaners d’importació.
  Per al càlcul de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s'apliquen els tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, vigents el dia del registre per part de l'autoritat duanera d'una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies en règim duaner de comerç lliure d'impostos.
 6. Sobre els imports de drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si per a les quantitats indicades es concedís un ajornament del pagament la data de col·locació de les mercaderies en règim de duana comerç lliure d’impostos el dia d’expiració del termini per al pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
 7. En el cas de col·locar mercaderies sota els procediments duaners previstos en aquest Codi i (o) el seu alliberament per al seu ús com a subministraments exportats des del territori duaner de la Unió a bord de vaixells o avions, d’acord amb el capítol 39 d’aquest Codi després de el compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) la seva recaptació (total o parcial) de duanes d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris pagats i (o ) recollits d'acord amb aquest article estan subjectes a reemborsament (compensació) d'acord amb el capítol 10 i l'article 76 d'aquest codi.