МЕНЮ

Procediment duaner d’exportació

Article 139. Contingut i aplicació del procediment duaner d'exportació

 1. Procediment duaner exportació: el procediment duaner aplicat a les mercaderies de la Unió, segons el qual aquestes mercaderies s’exporten des del territori duaner de la Unió per a la seva presència permanent fora d’aquest.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner per a l’exportació i realment exportades des del territori duaner de la Unió perden la condició de mercaderies de la Unió, excepte en els casos en què, d’acord amb els paràgrafs 4 i 7 de l’article 303 d’aquest codi, aquestes mercaderies conserven la condició de Productes de la Unió.
 3. Es permet aplicar el procediment duaner d'exportació en relació amb:
  1. exportats des del territori duaner de la Unió:
   • les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, a excepció de les mercaderies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l'article 176 d'aquest codi, per completar el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner d'acord amb el subapartat 1 de el paràgraf 2 de l'article 184 d'aquest Codi;
   • les mercaderies sotmeses al règim duaner d’exportació temporal per completar el procediment duaner d’exportació temporal d’acord amb el paràgraf 2 de l’article 231 d’aquest codi;
   • mercaderies sotmeses a un règim duaner especial per completar el procediment duaner especial en els casos determinats d'acord amb l'article 254 d'aquest codi per la Comissió i la legislació dels estats membres en els casos previstos per la Comissió;
   • vehicles de transport internacional d'acord amb el paràgraf 5 de l'article 276 d'aquest Codi;
   • Les mercaderies de la Unió especificades al paràgraf 2 del paràgraf 5 de l'article 303 d'aquest Codi;
   • productes transformats per completar el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner d’acord amb l’apartat 3 del paràgraf 2 de l’article 184 d’aquest codi;
  2. mercaderies especificades al paràgraf 5 de l'article 231 d'aquest codi per a l'exportació des del territori duaner de la Unió.
 4. Les mercaderies especificades als paràgrafs 1 i 2 del paràgraf 3 d’aquest article se sotmeten al règim duaner per a l’exportació sense importar-les al territori duaner de la Unió.
 5. Les mercaderies especificades al paràgraf quart del paràgraf 2 del paràgraf 5 de l’article 207 d’aquest codi i les mercaderies especificades al paràgraf quart del paràgraf 2 del paràgraf 4 de l’article 215 d’aquest codi, sotmeses al règim duaner d’exportació per completar la duana. El procediment d'una zona duanera lliure o el procediment duaner d'un magatzem gratuït s'ha d'exportar des del territori duaner de la Unió en un termini no superior a un any a partir del dia següent al dia de la col·locació d'aquestes mercaderies sota el règim d'exportació duanera.
  La legislació dels estats membres pot establir un període més curt durant el qual les mercaderies especificades s’han d’exportar des del territori duaner de la Unió.
  Si les mercaderies especificades no s’exporten des del territori duaner de la Unió, llevat dels casos de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de pèrdues naturals en condicions normals de transport ( transport) i (o) emmagatzematge, fins a la data de caducitat, prevista al paràgraf primer d’aquest paràgraf o establerta per la legislació dels estats membres d’acord amb el paràgraf segon d’aquest paràgraf, finalitza el procediment duaner per a l’exportació i aquestes mercaderies són detinguts per les autoritats duaneres d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi.
  Les mercaderies especificades no són detingudes per les autoritats duaneres si en el moment de la finalització del procediment duaner per a l’exportació es troben al territori SEZ o en un magatzem gratuït.

Article 140. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a l'exportació

Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a l'exportació són:

 • pagament de drets de duana d’exportació d’acord amb aquest Codi;
 • compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi;
 • el compliment d'altres condicions estipulades pels tractats internacionals dins de la Unió, els tractats internacionals bilaterals entre els estats membres i els tractats internacionals dels estats membres amb un tercer.

Article 141. Aparició i finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’exportació, termini per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’exportació sorgeix per al declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de mercaderies.
 2. L’obligació de pagar els drets de duana d’exportació per a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’exportació finalitza pel declarant quan es donin les circumstàncies següents:
  1. alliberament de mercaderies d'acord amb el procediment duaner d'exportació amb l'aplicació de privilegis per al pagament de drets de duana d'exportació;
  2. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article;
  3. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’exportació: en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació sorgits en registrar una declaració de mercaderies;
  4. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi, en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació sorgits en registrar-se una declaració de mercaderies;
  5. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  6. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  7. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. L’obligació de pagar drets de duana d’exportació està subjecta al compliment (s’han de pagar drets de duana d’exportació) abans de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’exportació, tret que aquest codi estableixi un altre termini.
 4. Els drets de duana d’exportació estan subjectes al pagament de l'import dels drets de duana d’exportació calculats a la declaració de mercaderies, tenint en compte els avantatges del pagament de drets de duana d’exportació.