МЕНЮ

Capítol 19 - Disposicions generals sobre procediments duaners

Article 127. Aplicació dels procediments duaners

 1. Mercaderies transportades a través de la frontera duanera de la Unió i altres mercaderies en els casos establerts per aquest codi per trobar-les i utilitzar-les al territori duaner de la Unió, exportant-les des del territori duaner de la Unió i (o) trobar-les i utilitzar-les fora de la duana el territori de la Unió està subjecte a col·locació sota procediments duaners, llevat que aquest Codi disposi el contrari.
 2. Segons els propòsits de trobar i utilitzar mercaderies al territori duaner de la Unió, la seva exportació des del territori duaner de la Unió i (o) trobar-les i utilitzar-les fora del territori duaner de la Unió, s’apliquen els procediments duaners següents a les mercaderies :
 3. Les mercaderies sotmeses al règim duaner es poden sotmetre a altres procediments duaners o al mateix procediment duaner:
  1. completar el procediment duaner sota el qual es col·loquen les mercaderies;
  2. suspendre el procediment duaner sota el qual es col·loquen les mercaderies;
  3. per al transport (transport) de mercaderies a través del territori duaner de la Unió i (o) per al transport d'una part del territori duaner de la Unió a una altra part del territori duaner de la Unió a través dels territoris d'estats que no són membres de la Unió i (o) per mar d’acord amb aquest Codi.
 4. El contingut dels procediments duaners i les disposicions que regulen l’aplicació dels procediments duaners, incloses les condicions per col·locar les mercaderies en els procediments duaners, les condicions i els procediments d’ús de les mercaderies d’acord amb els procediments duaners després d’haver estat sotmesos a aquests procediments duaners, el procediment per completar, finalitzar , suspendre i reprendre els tràmits duaners, així com les circumstàncies de l’aparició i la finalització de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, el període i (o) detalls del seu càlcul i pagament en relació les mercaderies col·locades (col·locades) sota procediments duaners o les mercaderies rebudes (formades) fabricades (rebudes) en el marc de l'aplicació dels procediments duaners estan determinades pels capítols pertinents d'aquesta secció i, en els casos previstos en aquest codi, per part de la Comissió i (o) la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 5. La legislació dels estats membres sobre regulació duanera, a més de les condicions per sotmetre les mercaderies a procediments duaners, a excepció del procediment duaner de trànsit duaner i del procediment duaner de processament fora del territori duaner, pot establir aquesta condició per col·locar mercaderies sota procediments duaners com a garantia del compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana, drets especials antidumping i compensatoris.

Article 128. Col·locació de mercaderies sota el règim duaner

 1. Les persones especificades a l’article 83 d’aquest codi tenen dret a escollir el procediment duaner que preveu aquest codi sol·licitant la declaració duanera de mercaderies o quan declaren les mercaderies en llibertat abans de presentar una declaració de mercaderies o bé important mercaderies al territori portuari. SEZ o FEZ logístic.
 2. La col·locació de mercaderies en règim duaner comença des del moment en què l’autoritat duanera presenta una declaració duanera o sol·licitud d’alliberament de mercaderies fins a la presentació d’una declaració de mercaderies, llevat que aquest codi disposa el contrari, i finalitza amb l’alliberament de mercaderies, llevat del cas previst al paràgraf 1 de l'article 204 d'aquest Codi.
 3. El dia de la col·locació de les mercaderies en règim duaner és el dia de l'alliberament de les mercaderies, llevat del cas previst al paràgraf 1 de l'article 204 d'aquest Codi.
 4. L’obligació de confirmar el compliment de les condicions per col·locar les mercaderies sota el procediment duaner declarat correspon al declarant.
 5. Les mercaderies sotmeses a controls sanitaris i de quarantena, veterinaris, fitosanitaris de quarantena i altres tipus de control estatal (supervisió) es posen sota el procediment duaner només després de la implementació del tipus adequat de control estatal (supervisió).
 6. Si, quan s’introdueix una mesura de regulació no aranzelària, es defineixen procediments duaners, segons els quals no es permet la col·locació de mercaderies respecte de les quals s’imposi aquesta mesura, aquestes mercaderies no estaran subjectes a col·locació sota aquests procediments duaners, independentment de les disposicions d’aquest apartat.

Article 129. Finalització, finalització, suspensió i renovació del procediment duaner

 1. L'efecte dels procediments duaners està subjecte a la seva realització en els casos, procediments i termes establerts en aquest Codi i, si el Codi ho preveu, la Comissió o la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 2. L'acció del procediment duaner es considera finalitzada abans de l'expiració del període de validesa del procediment duaner establert per l'autoritat duanera, si declaració duanerapresentat per posar les mercaderies en règim duaner per completar aquest procediment duaner, registrat per l'autoritat duanera en el termini previst per a la finalització del procediment duaner, excepte en el cas en què l'autoritat duanera es va negar a alliberar les mercaderies d'acord amb el procediment duaner declarat o la declaració duanera es va retirar d'acord amb l'article 113 d'aquest codi.
 3. En cas de liquidació d'una persona declarant de mercaderies sotmeses al règim duaner, la legislació dels estats membres pot establir un període diferent abans de l'expiració del qual s'hagi de completar el procediment duaner del previst en aquest codi. , i també es poden determinar les persones que estan obligades a dur a terme les accions del procediment duaner.
 4. L'efecte dels procediments duaners s'acaba en els casos, procediments i termes establerts en aquest Codi i, si ho preveu aquest Codi, la Comissió o la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 5. En els casos previstos en aquest Codi, les mercaderies sotmeses al règim duaner, l'operació de les quals ha finalitzat, així com les mercaderies rebudes (formades), fabricades (rebudes) com a part de l'aplicació d'aquest procediment duaner detinguts per les autoritats duaneres d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi.
 6. Les mercaderies sotmeses al règim duaner, l’efecte de les quals ha finalitzat, així com les mercaderies rebudes (formades), fabricades (rebudes) en el marc de l’aplicació d’aquest procediment duaner, no detingudes per les autoritats duaneres d’acord amb el paràgraf 5 de aquest article estarà subjecte a emmagatzematge temporal d’acord amb el capítol 16 d’aquest Codi.
 7. Situat al territori duaner de la Unió béns estrangers, en relació amb la qual s'ha finalitzat l'acció del procediment duaner, per a la seva ubicació i ús posterior al territori duaner de la Unió o per a l'exportació des del territori duaner de la Unió, se sotmetrà a la col·locació segons els procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres, llevat dels casos previstos en aquest Codi.
  Les mercaderies rebudes (formades), fabricades (rebudes) en el marc de l’aplicació de procediments duaners, que finalitzen, per a la seva ubicació i ús posteriors al territori duaner de la Unió, s’exporten des del territori duaner de la Unió o s’importen el territori estarà subjecte a la col·locació segons els procediments duaners aplicables a aquestes mercaderies, en funció de l'estat que hagin adquirit durant el període dels procediments duaners, llevat dels casos previstos en aquest codi.
  Les mercaderies situades fora del territori duaner de la Unió, en relació amb les quals s’ha finalitzat el procediment duaner, per a una nova estada fora del territori duaner de la Unió, estan subjectes a la col·locació segons els procediments duaners aplicables a les mercaderies de la Unió i a la importació territori duaner de la Unió: segons els procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres.
 8. Quan les mercaderies es sotmeten a procediments duaners d’acord amb el paràgraf 7 d’aquest article després de la finalització dels procediments duaners, les disposicions d’aquest codi s’aplicaran a aquestes mercaderies sense tenir en compte els detalls específics del càlcul i pagament de drets de duana, impostos, - els drets compensatoris de dumping previstos en aquest Codi, que s’apliquen quan es col·loquen mercaderies sota procediments duaners per completar els procediments duaners pertinents, a excepció de les especificacions previstes a l’article 226 d’aquest Codi.
 9. El funcionament del procediment duaner es pot suspendre posant les mercaderies sotmeses al règim duaner o els productes de transformació d’aquestes mercaderies sota un altre procediment duaner, així com en el cas previst a l’apartat 1 de l’article 133 d’aquest codi.
  Els procediments duaners que s’utilitzen per suspendre el funcionament d’altres procediments duaners, així com els casos en què es pugui suspendre el funcionament del procediment duaner, estan determinats per aquest Codi i, si ho estableix aquest Codi, per la Comissió.
  La Comissió determina el procediment per suspendre i reprendre el funcionament dels procediments duaners en els casos establerts.

Article 130. Ampliació de les condicions de validesa dels procediments duaners

 1. El període de validesa dels procediments duaners establert per l’autoritat duanera s’amplia per part de l’autoritat duanera abans del seu venciment i en els casos previstos en aquest codi o en la legislació dels estats membres d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 165, paràgraf 3 de L’article 178 i el paràgraf 3 de l’article 190 d’aquest codi, després de la seva caducitat, en els termes previstos en aquest codi o en els termes que determini la Comissió o que estableixi la legislació dels estats membres sobre regulació duanera d’acord amb aquest codi.
 2. El procediment per ampliar el període de validesa dels procediments duaners establert per l'autoritat duanera està establert per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.

Article 131. Compliment de les mesures de protecció del mercat interior establertes en una forma diferent dels drets especials antidumping, compensatoris i (o) altres drets establerts d’acord amb l’article 50 del Tractat de la Unió, quan es col·loquen les mercaderies en la duana. procediment

El compliment de les mesures de protecció del mercat interior, establertes en una forma diferent dels drets especials, antidumping, compensatoris i (o) altres drets establerts d’acord amb l’article 50 del Tractat de la Unió, es confirma quan es col·loquen les mercaderies procediments duaners, les condicions de col·locació en les quals es preveu el compliment d’aquestes mesures, tret que el Codi, el Tractat de la Unió o els actes de la Comissió estableixin una altra cosa, llevat que s’estableixi una altra cosa.

Article 132. Compliment de les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner declarat

1. L’obligació de complir les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner declarat, subjecte a observança després de col·locar les mercaderies en règim duaner, s’imposarà al declarant, així com a altres persones, d’acord amb aquest Codi.

2. Les persones especificades al paràgraf 1 d’aquest article seran responsables de la violació de les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner declarat d’acord amb la legislació dels estats membres.

Article 133. Conseqüències de la confiscació (confiscació), la confiscació o la transformació en propietat (ingressos) de l’Estat membre de les mercaderies sotmeses al règim duaner

 1. En cas de confiscació de mercaderies sotmeses al règim duaner o la imposició de la confiscació d’aquestes mercaderies d’acord amb la legislació dels estats membres, se suspèn l’efecte del procediment duaner respecte d’aquestes mercaderies.
 2. Si es decideix cancel·lar la incautació de mercaderies o cancel·lar la imposició de les incautacions, el procediment duaner es reprendrà a partir del dia següent al dia en què aquesta decisió entri en vigor, o el dia especificat en aquesta decisió. .
 3. Després de la represa del procediment duaner, no es cobraran ni pagaran els interessos, la meritació i el pagament dels quals s’estableixen d’acord amb aquesta secció, per al període de suspensió del procediment duaner.
 4. En cas de confiscació o transformació en propietat (ingressos) d’un estat membre per decisió judicial de mercaderies sotmeses al procediment duaner, l’efecte del procediment duaner respecte d’aquestes mercaderies s’acaba.
 5. Si la responsabilitat administrativa o penal d’acord amb una persona d’acord amb la legislació dels estats membres s’associa a l’incompliment de les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner i l’incompliment admès comporta la impossibilitat d’una nova sol·licitud d'aquest procediment duaner, el procediment duaner s'haurà de completar en un termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la data d'entrada en vigor de la decisió pertinent de responsabilitzar la persona.
  Si el procediment duaner no s’acaba en el termini especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula, el procediment duaner s’acaba i les mercaderies són detingudes per les autoritats duaneres d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi.