МЕНЮ

Procediment duaner de tramitació al territori duaner

Article 163. Contingut i aplicació del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner

 1. Procediment duaner transformació al territori duaner: el procediment duaner aplicat a les mercaderies estrangeres, segons el qual aquestes mercaderies es processen al territori duaner de la Unió per obtenir els seus productes processats destinats a la seva posterior exportació des del territori duaner de la Unió, sense pagament pel que fa a aquestes mercaderies: mercaderies estrangeres, drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, subjectes a les condicions per col·locar les mercaderies sota aquest procediment duaner i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner.
 2. Les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner conserven l’estatus de mercaderies estrangeres i les mercaderies rebudes (formades) com a conseqüència d’operacions de processament al territori duaner de la Unió (productes processats, residus i residus) adquireixen la condició de mercaderies estrangeres.
 3. Es permet utilitzar el procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner per suspendre el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) posant-hi mercaderies, sota el procediment duaner per a la importació temporal (admissió).
 4. La Comissió té dret a determinar la llista de mercaderies per a les quals no s’aplica el procediment duaner de transformació al territori duaner. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 203 d’11.12.2018)

Article 164. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la seva transformació al territori duaner i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la seva transformació al territori duaner són:
  1. disponibilitat d’un document sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió, emès per un organisme autoritzat d’un estat membre i que contingui la informació especificada a l’article 168 d’aquest codi. Una declaració de mercaderies es pot utilitzar com a document tal si l’objectiu d’aplicar el procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner és la reparació de mercaderies, així com en altres casos determinats per la Comissió; (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Euroasiàtica núm. 180 de 12.11.2018)
  2. la possibilitat d’identificar per part de les autoritats duaneres mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner dels productes de la seva transformació, excepte en els casos de substitució d’aquestes mercaderies estrangeres per mercaderies equivalents d’acord amb l’article 172 d’aquest codi;
  3. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.
 2. Les condicions per a l’ús de mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner són:
  1. el compliment del període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner;
  2. el compliment de les disposicions de l’article 166 d’aquest codi quan s’efectuen operacions amb mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner;
  3. la troballa de mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner amb les persones especificades al document sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió, i l’ús d’aquestes mercaderies per realitzar operacions de processament de mercaderies per aquestes persones.
 3. Als efectes de l'aplicació d'aquest capítol, la identificació per part de l'autoritat duanera de mercaderies estrangeres en els productes del seu processament significa l'establiment per un dels mètodes especificats a l'article 167 d'aquest codi que les mercaderies sotmeses al procediment de tramitació duanera eren sotmès a operacions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió per obtenir productes transformats al territori duaner.

Article 165. Durada del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner

 1. El període de validesa del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner s’estableix en funció del període de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió, tal com es defineix en el document sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió Europea. Unió.
 2. El període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner s’amplia a petició de la persona amb pròrroga del termini per a la tramitació de mercaderies al territori duaner de la Unió.
 3. La legislació dels estats membres pot establir que, quan s’ampliï el termini de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió, el període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner es pugui prorrogar no més tard de deu dies hàbils després de la seva caducitat. Quan s’amplia el període de validesa del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner, establert per l’autoritat duanera, després del seu venciment, la vigència d’aquest procediment duaner es reprèn a partir de la data de finalització d’aquest procediment duaner.

Article 166. Operacions de processament al territori duaner de la Unió

 1. Les operacions de processament al territori duaner de la Unió inclouen:
  1. transformació o transformació de mercaderies;
  2. fabricació de productes, inclosos el muntatge, muntatge, desmuntatge i ajustament;
  3. reparació de mercaderies, inclosa la seva restauració, substitució de components, modernització;
  4. l’ús de béns que facilitin o facilitin la producció de productes processats, fins i tot si aquests béns es consumeixen totalment o parcialment en el procés de transformació. Aquesta operació s'ha de realitzar simultàniament amb una de les operacions especificades als paràgrafs 1 - 3 d'aquest paràgraf.
 2. Les operacions de processament al territori duaner de la Unió no inclouen:
  1. operacions per garantir la seguretat de les mercaderies durant la seva preparació per a la venda i el transport (transport), inclosos els envasos, envasos i classificació de les mercaderies, en què les mercaderies no perden les seves característiques individuals;
  2. descendència, criança i alimentació d'animals, inclosos ocells, peixos, així com el cultiu de crustacis i mol·luscs;
  3. cultiu d’arbres i altres plantes;
  4. còpia i reproducció d'informacions, enregistraments d'àudio i vídeo en qualsevol tipus de suports d'informació;
  5. l’ús de mercaderies estrangeres com a mitjans auxiliars en el procés tecnològic (equips, màquines, accessoris, etc.);
  6. altres operacions determinades per la Comissió.
 3. Quan es realitzen operacions de processament al territori duaner de la Unió, es permet l’ús de mercaderies de la Unió, a excepció de les mercaderies per a les quals els tipus de drets de duana d’exportació estan establerts per la legislació dels estats membres i que s’inclouen a la llista determinada per la Comissió.
  La Comissió té el dret de determinar els casos en què Productes de la Unió, pel que fa a les taxes dels drets de duana d’exportació establerts per la legislació dels Estats membres i que s’inclouen a la llista prevista al primer paràgraf d’aquest paràgraf, es poden utilitzar quan es realitzen operacions de transformació al territori duaner de la Unió.

Article 167. Identificació productes estrangers en els productes de la seva transformació

Per identificar mercaderies estrangeres en els productes del seu processament, es poden utilitzar els mètodes següents:

 • col·locació per part del declarant, de la persona que realitza operacions de tractament o de funcionaris de les autoritats duaneres de segells, segells, marcatge digital i altres béns estrangers;
 • descripció detallada, fotografia, imatge a escala de productes estrangers;
 • comparació de mostres preseleccionades i (o) mostres de productes estrangers i productes del seu processament;
 • ús de l'etiquetatge de productes existent, inclosos els números de sèrie;
 • altres mètodes que es poden aplicar en funció de la naturalesa de les mercaderies i de les operacions de processament realitzades al territori duaner de la Unió, inclòs l'examen dels documents presentats que contenen informació detallada sobre l'ús de mercaderies estrangeres en el procés tecnològic de realització d'operacions de processament a al territori duaner de la Unió, així com a la tecnologia de producció de productes processats, o mitjançant el control duaner durant les operacions de processament al territori duaner de la Unió.

Article 168. Document sobre les condicions per al processament de mercaderies al territori duaner de la Unió

 1. Qualsevol document pot obtenir un document sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió, emès per un organisme autoritzat d’un estat membre. cara d'estat membre, al territori del qual s’emet aquest document, inclosos aquells que realitzen operacions de tractament o que no realitzen aquestes operacions directament.
 2. El document sobre les condicions per al processament de mercaderies al territori duaner de la Unió ha de contenir informació:
  1. a l'organisme autoritzat de l'estat membre que va emetre el document;
  2. sobre la persona a qui se li va emetre el document;
  3. sobre la persona (persones) que realitzarà operacions de tractament directament al territori duaner de la Unió;
  4. sobre productes i productes estrangers de la seva elaboració (nom, codi d’acord amb la nomenclatura de productes econòmics d’activitat econòmica estrangera, quantitat i cost). La legislació dels estats membres sobre regulació duanera pot preveure la possibilitat d’especificar el codi de les mercaderies i productes estrangers de la seva transformació al nivell de l’article bàsic de la Nomenclatura de productes bàsics de l’activitat econòmica estrangera, així com la possibilitat de no indicar-ho el cost dels béns i productes de la seva transformació;
  5. sobre les mercaderies de la Unió, en relació amb les quals els tipus de drets de duana d’exportació estan establerts per la legislació dels estats membres, garantint la implementació del procés tecnològic de processament de mercaderies estrangeres (nom, codi d’acord amb la nomenclatura de productes estrangers Activitat econòmica i quantitat), si així ho estableix la legislació de l’Estat membre;
  6. sobre els documents que confirmen el dret a tenir, utilitzar i (o) disposar de béns;
  7. rendiments de productes processats en termes quantitatius i (o) percentuals;
  8. sobre les operacions de processament al territori duaner, mètodes per a la seva implementació;
  9. sobre els mètodes d'identificació de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la transformació al territori duaner dels productes de la seva transformació;
  10. sobre residus i residus (nom, codi d’acord amb la nomenclatura de productes bàsics per a l’activitat econòmica estrangera, quantitat i cost). La legislació dels estats membres sobre regulació duanera pot preveure la possibilitat d’indicar el codi de residus i residus al nivell de la mercaderia de la nomenclatura de mercaderies de l’activitat econòmica exterior, així com la possibilitat de no indicar-ne el valor. residus i residus;
  11. el període de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió;
  12. sobre la substitució de mercaderies per mercaderies equivalents tal com es defineix a l'article 172 d'aquest codi, si es permet aquesta substitució;
  13. sobre la possibilitat d'un altre ús comercial de residus;
  14. sobre l’autoritat duanera (autoritats duaneres), que suposadament ha de sotmetre les mercaderies al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner i la finalització d’aquest procediment duaner.
 3. El període de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió no pot excedir de tres anys ni un període més llarg que determini la Comissió per a determinades categories de mercaderies. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 3 d’203)
 4. El període de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió inclou:
  1. la durada del procés de producció de la transformació de mercaderies;
  2. el temps necessari per a l'exportació real del producte duaner de la Unió de productes processats i la realització d'operacions duaneres relacionades amb l'eliminació de residus i residus de mercaderies estrangeres.
 5. El termini per a la transformació de mercaderies al territori duaner de la Unió es calcula a partir del dia que les mercaderies es col·loquen sota el procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner i, en el cas de la declaració duanera de mercaderies en diversos lots, a partir del dia del primer el lot de mercaderies es troba sotmès al procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner.
 6. El termini per a la transformació de mercaderies al territori duaner de la Unió es pot ampliar dins del termini especificat al paràgraf 3 d’aquest article.
 7. La legislació dels estats membres pot establir informació addicional que s’especifica en un document sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió.
 8. El formulari d’un document sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió, el procediment per emplenar-lo i el procediment per emetre aquest document, introduint-hi esmenes (addicions), així com la seva retirada (cancel·lació) i (o) la seva renovació s'estableix per la legislació dels estats membres. (vegeu l’ordre del Ministeri d’Hisenda de Rússia núm. 246n de data 24.12.2019)
 9. Si la declaració de mercaderies s’utilitza com a document sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió, el declarant ha d’indicar la informació sobre les condicions de processament de mercaderies al territori duaner de la Unió a la declaració de mercaderies.

Article 169. Taxes de producció de productes processats

 1. El rendiment dels productes processats s’entén com la quantitat i (o) el percentatge de productes processats formats com a resultat de les operacions de processament al territori duaner de la Unió d’una determinada quantitat de mercaderies estrangeres.
 2. En el cas que es realitzin operacions de processament al territori duaner de la Unió en relació amb mercaderies, les característiques de les quals es mantinguin pràcticament constants d’acord amb els requisits tècnics establerts i condueixin a la recepció de productes processats de qualitat constant, la els organismes dels Estats membres poden establir normes estàndard per a la producció de productes processats.

Article 170. Residus resultants d’operacions de processament al territori duaner de la Unió i pèrdues de producció

 1. Els residus generats com a conseqüència de les operacions de processament al territori duaner de la Unió estaran subjectes a la col·locació segons els procediments duaners previstos en aquest Codi, llevat dels casos en què es reconegui com a inadequat l’esmentat residu d’acord amb la legislació dels estats membres. per al seu ús comercial addicional o tals residus d'acord amb la legislació dels estats membres estan sotmesos a enterrament, neutralització, utilització o destrucció de qualsevol altra manera.
 2. Els residus generats com a resultat de les operacions de processament al territori duaner de la Unió, quan es posin sota el procediment duaner escollit pel declarant, es consideraran importats al territori duaner de la Unió en aquest estat.
 3. Els residus especificats al paràgraf 1 d’aquest article, que no estan subjectes a col·locació sota procediments duaners, adquireixen la condició de mercaderies de la Unió i es consideren que no estan sota control duaner a partir de la data del seu reconeixement d’acord amb la legislació dels estats membres. no aptes per a un altre ús comercial o des de la data de presentació de documents a l’autoritat duanera, que confirmin el fet d’enterrar, neutralitzar, utilitzar o destruir els residus generats d’una altra manera, o bé el seu trasllat per a aquestes operacions.
 4. Les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner, perdudes irremediablement com a conseqüència d’operacions de transformació al territori duaner de la Unió i reconegudes per les autoritats duaneres com a pèrdues de producció, no estan subjectes a la col·locació sota procediments duaners en finalitzar el procediment duaner de tramitació al territori duaner.

Article 171. Restes de mercaderies estrangeres resultants d’operacions de transformació al territori duaner de la Unió

Les restes de mercaderies estrangeres formades com a conseqüència d’operacions de processament al territori duaner de la Unió d’acord amb les normes per a la producció de productes processats estan subjectes a col·locació sota procediments duaners d’acord amb l’article 173 d’aquest codi.

Article 172. Substitució de mercaderies estrangeres per mercaderies equivalents

 1. Amb el permís de l’autoritat duanera, es permet substituir les mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner o previstes per a la seva tramitació al territori duaner d’acord amb el document de condicions transformació de mercaderies al territori duaner de la Unió, amb mercaderies de la Unió, que, pel que fa a la seva descripció, qualitat i característiques tècniques coincideixen amb aquestes mercaderies estrangeres (en endavant en aquest article - mercaderies equivalents).
  En el cas d’importació al territori duaner de la Unió per a la reparació en defecte de peces, conjunts, unitats que formaven part de les mercaderies exportades anteriorment des del territori duaner de la Unió d’acord amb el procediment duaner d’exportació, les mercaderies de la Unió, que en la seva descripció, la qualitat i les característiques tècniques coincideixen amb la importació al territori duaner de la Unió per aquestes parts, conjunts, conjunts, es consideren mercaderies equivalents sense tenir en compte l'estat de la seva capacitat de servei i (o) deteriorament.
 2. Els processos de productes obtinguts com a resultat d’operacions de processament al territori duaner de la Unió de mercaderies equivalents es consideren productes de transformació de mercaderies estrangeres d’acord amb les disposicions d’aquest capítol.
 3. Les mercaderies equivalents adquireixen la condició de mercaderies estrangeres i les mercaderies substituïdes per elles adquireixen l’estatus de mercaderies de la Unió.
 4. Si es permet la substitució de mercaderies estrangeres per mercaderies equivalents, es permet l'exportació des del territori duaner de la Unió de productes de transformació obtinguts de mercaderies equivalents abans de la importació de mercaderies estrangeres al territori duaner de la Unió.
 5. El procediment i les condicions per substituir les mercaderies estrangeres per mercaderies equivalents estan establertes per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.

Article 173. Finalització, suspensió i finalització del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner

 1. Abans d’expirar el període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner, l’operació d’aquest procediment duaner finalitza amb la col·locació de les mercaderies rebudes (formades) com a resultat de les operacions de processament al territori duaner de la Unió ( processament de productes, residus, excepte els residus especificats al paràgraf 3 de l’article 170 d’aquest codi, i (o) saldos), i (o) mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner i no sotmeses a operacions de processament al territori duaner de la Unió, segons el procediment duaner de reexportació.
 2. Abans de l'expiració del període de validesa establert del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner, l'efecte d'aquest procediment duaner es pot completar:
  1. col·locació de mercaderies rebudes (formades) com a resultat d’operacions de processament al territori duaner de la Unió (processament de productes, residus, a excepció dels residus especificats al paràgraf 3 de l’article 170 d’aquest codi i (o) residus), i (o) mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner i no sotmeses a operacions de transformació al territori duaner de la Unió, en virtut del procediment duaner d’alliberament per al consum intern o sota un altre procediment duaner aplicable a les mercaderies estrangeres condicions previstes per aquest Codi, a excepció del procediment duaner per al trànsit duaner, procediment duaner per a la importació temporal (admissió). Al mateix temps, no es paguen drets especials antidumping i compensatoris pel que fa als productes processats i la presentació de documents que confirmen el compliment de les mesures per protegir el mercat interior en una forma diferent dels drets especials antidumping i compensatoris i (o) no és necessari establir de conformitat amb l'article 50 del Tractat de la Unió.
  2. la represa del procediment duaner per a la importació temporal (admissió), l'operació del qual es va suspendre d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 224 d'aquest codi;
  3. reconeixement per part de les autoritats duaneres d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o el fet de pèrdua irrevocable com a conseqüència de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge de mercaderies rebudes (formades) com a resultat d’operacions de processament al territori duaner de la Unió (productes processats, residus i (o) residus) i (o) mercaderies estrangeres col·locades sota procediment duaner per a la tramitació al territori duaner i no sotmès a operacions de processament al territori duaner de la Unió;
  4. el reconeixement d’acord amb la legislació dels estats membres dels residus generats com a resultat d’operacions de processament al territori duaner de la Unió, no aptes per al seu posterior ús comercial, o la presentació a l’autoritat duanera de documents que confirmin el fet d’enterrar-los, neutralitzar-los, l'eliminació o la destrucció dels residus generats d'una altra manera, o el fet de la seva transferència per a aquestes operacions;
  5. el reconeixement per part de les autoritats duaneres d'una part de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner com a pèrdues de producció;
  6. l’aparició de circumstàncies determinades per la Comissió i (o) la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera, abans que les mercaderies estiguin sota control duaner.
 3. Abans d’expirar el període de validesa establert del procediment duaner per a la transformació al territori duaner, l’efecte d’aquest procediment duaner es pot suspendre si les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner i (o) els seus productes tramitar sota el procediment duaner d'un magatzem duaner o productes del seu processament sota duana el procediment d'importació temporal (admissió).
 4. Els productes processats es poden col·locar sota procediments duaners en un o més lots.
 5. Un cop expirat el període de validesa establert del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner, aquest procediment duaner finalitzarà.

Article 174. L’aparició i la finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris respecte a les mercaderies sotmeses (col·locades) sota el procediment duaner de transformació al territori duaner, el termini per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner sorgeix per al declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de les mercaderies, i en relació amb les mercaderies declarades en llibertat abans de presentar la declaració de mercaderies, d’una persona que va presentar una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies, des del moment en què l’autoritat duanera va registrar una sol·licitud d’alliberament de mercaderies al presentació d’una declaració de mercaderies.
 2. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies sotmeses (col·locades) sota el procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner es posa fi al declarant quan es donin les circumstàncies següents:
  1. finalització del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner d’acord amb el paràgraf 1 i els paràgrafs 1, 2, 4-6 del paràgraf 2 de l’article 173 d’aquest Codi abans de l’expiració del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner establert pel l'autoritat duanera, fins i tot després de l'aparició de circumstàncies, especificada als paràgrafs 1 i 2 del paràgraf 4 d'aquest article;
  2. la col·locació de mercaderies respecte de les quals s’ha finalitzat el procediment duaner de transformació al territori duaner i (o) les mercaderies rebudes (formades) com a conseqüència d’operacions de transformació al territori duaner de la Unió en el marc de l’aplicació d’aquestes un procediment duaner, l’acció del qual ha finalitzat, per a l’emmagatzematge temporal d’acord amb el paràgraf 6 de l’article 129 d’aquest codi;
  3. la col·locació de mercaderies respecte de les quals s'ha finalitzat el procediment duaner de transformació al territori duaner i (o) les mercaderies rebudes (formades) com a conseqüència d'operacions de transformació al territori duaner de la Unió en el marc de l'aplicació d'aquestes un procediment duaner, que ha finalitzat, en virtut de procediments duaners d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest codi;
  4. el compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article;
  5. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrevocable de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner i (o) mercaderies rebudes ( formades) com a resultat de les operacions de processament al territori duaner, a causa d’un accident o força major o pel fet de la pèrdua irrecuperable d’aquestes mercaderies com a resultat de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte per als casos en què abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb aquest Codi en relació amb aquestes mercaderies, ha arribat el termini per al pagament de drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació;
  6. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner: en relació amb l’obligació de pagar drets d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris que es van produir en registrar una declaració de mercaderies o una sol·licitud de l'alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies;
  7. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi - en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, , drets antidumping i compensatoris que van sorgir durant el registre de la declaració de mercaderies;
  8. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  9. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  10. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. L'obligació de pagar els drets de duana d'importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris està subjecta al compliment de les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d'aquest article.
 4. En el cas de les circumstàncies següents, la data límit per al pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris és:
  1. en el cas de la transferència de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la seva tramitació al territori duaner, abans de la finalització d’aquest procediment duaner a una persona (persones) no indicada al document sobre les condicions de tramitació al territori duaner: el dia de la transferència de mercaderies i, si aquest dia no s’estableix, - el dia en què les mercaderies es posen en règim duaner per a la seva transformació al territori duaner;
  2. en cas de pèrdua de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner abans de la finalització d’aquest procediment duaner, excepte per destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de pèrdua en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, - el dia de la pèrdua de mercaderies, i si aquest dia no està fixat, - el dia de col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner;
  3. si el procediment duaner per a la tramitació al territori duaner no es completa abans de l'expiració del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner establert per l'autoritat duanera: el dia de venciment del procediment duaner per a la tramitació al territori duaner establert per la duana autoritat.
 5. Quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article, els drets de duana d’importació, impostos, es paguen drets especials antidumping, compensatoris, com si les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets de duana d'importació i impostos.
  Per calcular els drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s’apliquen els tipus de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, vigents el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’un declaració de mercaderies presentada per a la tramitació de mercaderies en el territori duaner i en relació amb les mercaderies, la publicació de les quals es va fer abans de la presentació de la declaració de mercaderies - el dia del registre per part de l'autoritat duanera de la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de la presentació de la declaració de mercaderies.
 6. Sobre els imports de drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si per a les quantitats indicades es concedís un ajornament del pagament la data de la col·locació de les mercaderies en règim de duana al territori duaner el dia d’expiració del termini per al pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
  Si es va suspendre l’operació del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 173 d’aquest codi, no es cobraran ni pagaran els interessos previstos en aquest paràgraf per al període de suspensió del règim duaner.
 7. En cas de finalització del procediment duaner de processament al territori duaner, o col·locació per a emmagatzematge temporal d’acord amb el paràgraf 6 de l’article 129 d’aquest Codi de mercaderies sotmeses al procediment duaner de transformació al territori duaner i (o) mercaderies ha rebut (format) com a conseqüència d’operacions de processament al territori duaner o en locals d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest Codi d’aquestes mercaderies segons els procediments duaners previstos en aquest Codi o la detenció d’aquestes mercaderies per part de la duana autoritats d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi després del compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) la seva recaptació (total o parcial) dels imports de drets de duana, impostos Els drets especials antidumping, compensatoris pagats i (o) cobrats d'acord amb aquest article es reemborsaran (compensaran) d'acord amb el capítol 10 i l'article 76 d'aquest Codi.

Article 175. Detalls específics del càlcul i del pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb els productes transformats quan se sotmeten al procediment duaner per a la seva alliberació al consum intern

 1. Quan els productes de processament es col·loquen sota el procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern, els drets duaners d'importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris estan subjectes al pagament de l'import dels drets duaners d'importació, impostos, especials, antidumping, compensatoris aranzels que haurien de pagar-se com si les mercaderies estrangeres estiguessin sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner i s’utilitzessin per a la fabricació de productes processats d’acord amb les normes per a la producció de productes transformats estiguessin sotmeses al procediment duaner per a la seva comercialització .
  Per calcular els drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s’apliquen els tipus de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, vigents el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’un declaració de mercaderies presentada per a la tramitació de mercaderies en el territori duaner i en relació amb les mercaderies, la publicació de les quals es va fer abans de la presentació de la declaració de mercaderies - el dia del registre per part de l'autoritat duanera de la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de la presentació de la declaració de mercaderies.
  Si, per calcular els drets i impostos duaners, és necessari convertir la moneda estrangera en la moneda d’un estat membre, aquesta conversió es fa al tipus de canvi vigent el dia especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula.
 2. Sobre els imports de drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 1 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si s’hagués atorgat un ajornament del seu pagament en relació amb aquests imports de la data de col·locació de les mercaderies en règim de duana al territori duaner el dia de la finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
  Si es va suspendre l’operació del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 173 d’aquest codi, no es cobraran ni pagaran els interessos previstos en aquest paràgraf per al període de suspensió del règim duaner.