МЕНЮ

Procediment de processament personalitzat per al consum domèstic

Article 188. Contingut i aplicació del procediment duaner de processament per al consum intern

 1. Procediment duaner transformació per al consum domèstic: un procediment duaner aplicat a les mercaderies estrangeres, segons el qual aquestes mercaderies es processen per al consum domèstic per obtenir els seus productes processats destinats a la seva posterior col·locació sota el procediment duaner d’alliberament per al consum intern, sense pagament a aquestes mercaderies estrangeres, drets d'importació duaners, subjectes a les condicions per col·locar les mercaderies sota aquest procediment duaner i el seu ús d'acord amb aquest procediment duaner.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner de processament per al consum domèstic conserven l’estatus de mercaderies estrangeres i les mercaderies rebudes (formades) com a resultat del processament per al consum domèstic (productes processats, residus i residus) adquireixen l’estatus de mercaderies estrangeres.
 3. El procediment duaner de processament per al consum intern s’aplica a les mercaderies, la llista de les quals està establerta per la legislació dels estats membres.

Article 189. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la seva transformació per al consum domèstic i el seu ús d'acord amb aquest procediment duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner de processament per al consum domèstic són:
  1. la disponibilitat d’un document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern, emès per l’organisme autoritzat d’un estat membre i que conté la informació especificada a l’article 193 d’aquest codi;
  2. la possibilitat d'identificació per part de les autoritats duaneres de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la transformació per al consum intern dels productes de la seva transformació;
  3. si el dia que la mercaderia es troba sotmesa al règim duaner de processament per al consum intern, es calculen els imports dels drets de duana d’importació pel que fa als productes processats, com si estiguessin sotmesos al procediment duaner de lliurament al consum intern quan s’importen a el territori duaner de la Unió, tenint en compte les normes per a la producció de productes processats, que figuren al document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern, és inferior a l'import dels drets de duana d'importació calculats pel que fa a les mercaderies sotmeses a la duana procediment de processament per al consum domèstic, com si aquestes mercaderies estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum domèstic;
  4. la impossibilitat de restaurar els productes processats al seu estat original d’una manera econòmicament beneficiosa;
  5. pagament de drets especials antidumping i compensatoris;
  6. pagament d’impostos, si no s’ofereixen exempcions fiscals;
  7. el compliment de les mesures de protecció del mercat interior establertes en una forma diferent dels drets especials antidumping, compensatoris i (o) altres drets establerts d’acord amb l’article 50 del Tractat de la Unió;
  8. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.
 2. Les condicions per a l’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner de processament per al consum domèstic són:
  1. el compliment del període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació per al consum domèstic;
  2. el compliment de les disposicions de l’article 191 d’aquest codi quan s’efectuen transaccions amb mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació per al consum intern;
  3. trobar mercaderies sotmeses al procediment duaner per al processament de consum domèstic amb les persones especificades en el document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum domèstic i utilitzar aquestes mercaderies per dur a terme operacions de processament de mercaderies per part d’aquestes persones.
 3. Als efectes d’aplicació d’aquest capítol, la identificació per part de l’autoritat duanera de mercaderies estrangeres en els productes de la seva transformació significa l’establiment per un dels mètodes especificats a l’article 192 d’aquest codi que la transformació de mercaderies per al consum intern per obtenir els productes processats eren sotmesos a mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació per al consum domèstic.

Article 190. Durada del procediment duaner de processament per al consum intern

 1. El període de validesa del procediment duaner de processament per al consum intern s’estableix en funció del període de processament de mercaderies per al consum intern, determinat al document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern.
 2. El període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació per al consum domèstic s’amplia a petició de la persona amb pròrroga del termini per a la transformació de mercaderies per al consum domèstic.
 3. La legislació dels estats membres pot establir que, en ampliar el període de processament de mercaderies per al consum domèstic, el període de validesa establert del procediment duaner de processament per al consum domèstic es pot prorrogar no més tard de deu dies hàbils després del seu venciment. En ampliar el període de validesa del procediment duaner per a la tramitació per al consum intern, establert per l’autoritat duanera, després del seu venciment, la vigència d’aquest procediment duaner es reprèn a partir de la data de finalització d’aquest procediment duaner.

Article 191. Operacions de processament per al consum intern

 1. Les operacions de processament per al consum intern inclouen:
  1. transformació o transformació de mercaderies;
  2. fabricació de productes, inclosos el muntatge, muntatge, desmuntatge i muntatge.
 2. Les operacions de processament per al consum intern no inclouen:
  1. operacions per garantir la seguretat de les mercaderies durant la seva preparació per a la venda i el transport (transport), inclosos els envasos, envasos i classificació de les mercaderies, en què les mercaderies no perden les seves característiques individuals;
  2. descendència, criança i alimentació d'animals, inclosos ocells, peixos, així com el cultiu de crustacis i mol·luscs;
  3. cultiu d’arbres i altres plantes;
  4. còpia i reproducció d'informacions, enregistraments d'àudio i vídeo en qualsevol tipus de suports d'informació;
  5. altres operacions determinades per la Comissió.
 3. En realitzar operacions de processament per al consum intern, es permet l’ús de mercaderies de la Unió.

Article 192. Identificació productes estrangers en els productes de la seva transformació

Per identificar mercaderies estrangeres en els productes del seu processament, es poden utilitzar els mètodes següents:

 • col·locació per part del declarant, de la persona que realitza operacions de tractament o de funcionaris de les autoritats duaneres de segells, segells, marcatge digital i altres béns estrangers;
 • descripció detallada, fotografia, imatge a escala de productes estrangers;
 • comparació de mostres preseleccionades i (o) mostres de productes estrangers i productes del seu processament;
 • ús de l'etiquetatge de productes existent, inclosos els números de sèrie;
 • altres mètodes que es poden aplicar en funció de la naturalesa de les mercaderies i de les operacions de processament realitzades per al consum intern, inclòs l'examen dels documents presentats que contenen informació detallada sobre l'ús de mercaderies estrangeres en el procés tecnològic de processament de les operacions de processament per al consum intern, com així com en la producció tecnològica de productes processats o mitjançant control duaner durant les operacions de processament per al consum domèstic.

Article 193. Document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern

 1. Qualsevol pot obtenir un document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern, emès per un organisme autoritzat d’un estat membre cara d'estat membre, al territori del qual s’emet aquest document, inclosos aquells que no realitzen directament operacions de processament de mercaderies.
 2. Un document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern ha de contenir informació:
  1. a l'organisme autoritzat de l'estat membre que va emetre el document;
  2. sobre la persona a qui se li va emetre el document;
  3. sobre la persona (persones) que realitzarà directament operacions de processament per al consum domèstic;
  4. sobre productes i productes estrangers de la seva elaboració (nom, codi d’acord amb la nomenclatura de productes econòmics d’activitat econòmica estrangera, quantitat i cost). La legislació dels estats membres sobre regulació duanera pot preveure la possibilitat d’especificar el codi de les mercaderies i productes estrangers de la seva transformació al nivell de l’article bàsic de la Nomenclatura de productes bàsics de l’activitat econòmica estrangera, així com la possibilitat de no indicar-ho el cost dels béns i productes de la seva transformació;
  5. sobre els documents que confirmen el dret a tenir, utilitzar i (o) disposar de béns;
  6. rendiments de productes processats en termes quantitatius i (o) percentuals;
  7. sobre les operacions de processament per al consum intern i els mètodes de la seva implementació;
  8. sobre els mètodes d'identificació de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la transformació per al consum intern dels productes de la seva transformació;
  9. sobre residus i residus (nom, codi d’acord amb la nomenclatura de productes bàsics per a l’activitat econòmica estrangera, quantitat i cost). La legislació dels estats membres sobre regulació duanera pot preveure la possibilitat d’indicar el codi de residus i residus al nivell de la mercaderia de la nomenclatura de mercaderies de l’activitat econòmica exterior, així com la possibilitat de no indicar-ne el valor. residus i residus;
  10. el període de processament de mercaderies per al consum intern;
  11. sobre la possibilitat d'un altre ús comercial de residus;
  12. sobre l'autoritat duanera (autoritats duaneres), que se suposa que ha de sotmetre les mercaderies al règim duaner per a la seva transformació per al consum intern i la finalització d'aquest procediment duaner;
  13. sobre la impossibilitat de restaurar els productes processats al seu estat original d’una manera econòmicament beneficiosa.
 3. El període de processament de mercaderies per al consum intern no pot excedir d’un any o un període més llarg que determini la Comissió per a determinades categories de mercaderies.
 4. El terme per processar mercaderies per al consum intern inclou:
  1. la durada del procés de producció de la transformació de mercaderies;
  2. el temps necessari per col·locar els productes processats sota el procediment duaner per a la seva comercialització al consum domèstic.
 5. El període de processament de mercaderies per al consum domèstic es calcula a partir del dia en què les mercaderies es col·loquen en el règim duaner de processament per al consum domèstic i, en el cas de la declaració duanera de mercaderies en diversos lots, des del dia en què es col·loca el primer lot de mercaderies segons el procediment duaner de transformació per al consum domèstic.
 6. El període de processament de mercaderies per al consum intern es pot ampliar dins del termini especificat al paràgraf 3 d’aquest article.
 7. La legislació dels estats membres pot establir informació addicional que s’indiqui al document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern.
 8. El formulari del document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum intern, el procediment per emplenar-lo i el procediment per emetre aquest document, fer-hi canvis (addicions), així com la seva retirada (cancel·lació) i (o) la seva renovació s'estableix mitjançant la legislació dels estats membres. (veure ordre del Ministeri d'Hisenda de Rússia núm. 5n de 14.01.2020 de gener de XNUMX)

Article 194. Taxes de producció de productes processats

 1. La taxa de producció de productes processats s’entén com la quantitat i (o) el percentatge de productes processats formats com a resultat de les operacions de processament per al consum intern d’una determinada quantitat de mercaderies estrangeres.
 2. Si les operacions de processament per al consum intern es realitzen en relació amb mercaderies, les característiques de les quals es mantenen pràcticament constants d’acord amb els requisits tècnics establerts i condueixen a la recepció de productes processats de qualitat constant, els organismes autoritzats dels estats membres poden establir normes estàndard per a la producció de productes processats.

Article 195. Residus derivats de les operacions de processament del consum intern i de les pèrdues de producció

 1. Els residus generats com a conseqüència de les operacions de processament per al consum domèstic estan subjectes a la col·locació segons els procediments duaners previstos en aquest codi, excepte en els casos en què es reconegui que aquests residus, de conformitat amb la legislació dels estats membres, no siguin adequats per al seu ús comercial posterior. o aquests residus, d'acord amb la legislació, els estats membres estan sotmesos a enterrament, neutralització, utilització o destrucció de qualsevol altra manera.
 2. Els residus generats com a resultat de les operacions de processament per al consum intern, quan es col·loquen sota el procediment duaner escollit pel declarant, es consideren importats al territori duaner de la Unió en aquest estat.
 3. Els residus especificats al paràgraf 1 d’aquest article, que no estan subjectes a col·locació sota procediments duaners, adquireixen la condició de mercaderies de la Unió i es consideren que no estan sota control duaner a partir de la data del seu reconeixement d’acord amb la legislació dels estats membres. no aptes per a un altre ús comercial o des de la data de presentació de documents a l’autoritat duanera, que confirmin el fet d’enterrar, neutralitzar, utilitzar o destruir els residus generats d’una altra manera, o bé el seu trasllat per a aquestes operacions.
 4. Les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la transformació per al consum intern, perdudes irremediablement com a conseqüència de les operacions de transformació per al consum intern i reconegudes per les autoritats duaneres com a pèrdues de producció, no estan subjectes a la col·locació sota els procediments duaners un cop finalitzat el procediment duaner per a la transformació per al consum domèstic.

Article 196. Restes de mercaderies estrangeres formades com a resultat d’operacions de transformació per al consum intern

Les restes de mercaderies estrangeres formades com a conseqüència d’operacions de processament per al consum intern d’acord amb les normes per a la producció de productes processats estan subjectes a col·locació sota procediments duaners d’acord amb l’article 197 d’aquest codi.

Article 197. Finalització, suspensió i finalització del procediment duaner de tramitació per al consum intern

 1. Abans d’expirar el període de validesa establert del procediment duaner de processament per al consum domèstic, l’efecte d’aquest procediment duaner es completa amb la col·locació de les mercaderies rebudes (formades) com a resultat de les operacions de processament per al consum domèstic (productes processats, residus) , amb l'excepció dels residus especificats al paràgraf 3 de l'article 195 d'aquest codi, i (o) els saldos), i (o) les mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per al processament per al consum domèstic i no sotmeses a operacions de processament per al consum domèstic, en virtut del procediment duaner d’alliberament per al consum intern. Al mateix temps, en relació amb els productes processats, no es paguen drets especials antidumping i compensatoris i la confirmació del compliment de les mesures per protegir el mercat interior en una forma diferent dels drets especials antidumping i compensatoris i (o) no s’exigeixen altres deures establerts d’acord amb l’article 50 del Tractat de la Unió.
 2. Abans d’expirar el període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació per al consum intern, l’efecte d’aquest procediment duaner es pot completar:
  1. col·locació de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per al processament per al consum domèstic i no sotmeses a operacions de processament per al consum domèstic, residus, a excepció dels residus especificats al paràgraf 3 de l'article 195 d'aquest Codi, i (o) residus resultants del processament operacions de consum intern, segons un procediment duaner diferent aplicable a mercaderies estrangeres, en les condicions previstes per aquest Codi, a excepció del procediment duaner de trànsit duaner;
  2. reconeixement per part de les autoritats duaneres d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o el fet de pèrdua irrevocable com a conseqüència de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge de mercaderies rebudes (generades) com a conseqüència d’operacions de processament per al consum domèstic (productes processats, residus i (o) residus) i (o) mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner de processament per al consum domèstic i no sotmès a operacions de processament per al consum domèstic;
  3. reconeixement, d'acord amb la legislació dels estats membres, dels residus generats com a resultat d'operacions de processament per al consum domèstic, no aptes per al seu posterior ús comercial o lliurament a l'autoritat duanera de documents que confirmin el fet d'enterrar, neutralitzar, eliminar o destruir dels residus generats d'una altra manera, o del fet de la seva transferència per dur a terme aquestes operacions;
  4. el reconeixement per part de les autoritats duaneres d'una part de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner per a la seva transformació per al consum intern com a pèrdues de producció;
  5. l’aparició de circumstàncies determinades per la Comissió i (o) la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera, abans que les mercaderies estiguin sota control duaner.
 3. Abans d’expirar el període de validesa establert del procediment duaner per a la transformació per al consum domèstic, l’efecte d’aquest procediment duaner es pot suspendre en cas que les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la transformació per al consum domèstic i (o) els seus productes siguin col·locats sota el règim duaner d'un magatzem duaner.
 4. Un cop vençut el període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació per al consum domèstic, aquest procediment duaner finalitza.

Article 198. Aparició i finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris respecte de les mercaderies sotmeses (col·locades) al procediment duaner de processament per al consum intern, la data límit per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la tramitació per al consum intern sorgeix del declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de mercaderies i relació amb les mercaderies declarades en llibertat abans de presentar la declaració de mercaderies, d’una persona que va presentar una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies - des del moment en què l’autoritat duanera va registrar una sol·licitud d’alliberament de mercaderies fins a la presentació d’una declaració de mercaderies.
 2. L'obligació del declarant de pagar els drets de duana d'importació per a les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner per a la seva transformació per al consum domèstic finalitza el declarant quan es produeixen les circumstàncies següents:
  1. finalització del procediment duaner de processament per al consum domèstic d’acord amb el paràgraf 1 i els paràgrafs 1, 3 - 5 del paràgraf 2 de l’article 197 d’aquest codi, fins i tot després de l’aparició de les circumstàncies especificades als paràgrafs 1 i 2 del paràgraf 6 d’aquest article;
  2. la col·locació de mercaderies respecte de les quals s'ha finalitzat el procediment duaner de processament per al consum intern i (o) les mercaderies rebudes (formades) com a conseqüència de les operacions de transformació per al consum domèstic com a part de l'aplicació d'aquest procediment duaner. s'ha cancel·lat per emmagatzematge temporal d'acord amb el paràgraf 6 de l'article 129 d'aquest Codi;
  3. la col·locació de mercaderies respecte de les quals s'ha finalitzat el procediment duaner de processament per al consum intern i (o) les mercaderies rebudes (formades) com a conseqüència de les operacions de transformació per al consum domèstic com a part de l'aplicació d'aquest procediment duaner. s'hagi donat de baixa, segons els procediments duaners, d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 129 d'aquest Codi;
  4. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 7 d’aquest article;
  5. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrevocable de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner i (o) mercaderies rebudes ( formades) com a resultat de les operacions de processament per al consum domèstic, a causa d’un accident o força major o pel fet de la pèrdua irrecuperable d’aquestes mercaderies com a resultat de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte per els casos en què abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb aquest Codi en relació amb aquestes mercaderies, ha arribat el termini per al pagament dels drets de duana d’importació;
  6. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner: en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’importació sorgits en registrar una declaració de mercaderies o una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies;
  7. revocació de la declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi, en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’importació sorgits durant el registre de la declaració de mercaderies;
  8. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  9. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  10. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. L’obligació de pagar impostos, drets especials antidumping i compensatoris respecte de les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació per al consum intern, llevat que s’estableixi el contrari al paràgraf 4 d’aquest article, finalitza per al declarant quan es donin les circumstàncies següents :
  1. compliment de l’obligació de pagar impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 13 d’aquest article;
  2. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrevocable de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner, per accident o força major , o el fet de pèrdua irrevocable d'aquestes mercaderies com a conseqüència de pèrdues naturals durant les condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, amb l'excepció dels casos en què, abans d'aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d'acord amb aquest Codi, pel que fa a aquestes mercaderies, ha arribat el termini per al pagament d'impostos, drets especials, antidumping i compensatoris;
  3. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner de processament per al consum intern, en relació amb l’obligació de pagar impostos, drets especials antidumping i compensatoris que van sorgir en registrar una declaració de mercaderies o una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans presentació d’una declaració de mercaderies;
  4. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi - en relació amb l’obligació de pagar impostos, especials, antidumping , drets compensatoris sorgits en registrar una declaració de mercaderies;
  5. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  6. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  7. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 4. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner de processament per al consum intern, la publicació de les quals es va fer abans de la presentació d’una declaració de mercaderies, l’obligació de pagar impostos, drets especials antidumping i compensatoris finalitza el declarant l'aparició de les circumstàncies següents:
  1. el compliment de l’obligació de pagar impostos, drets especials antidumping i compensatoris, així com l’enviament per part de l’autoritat duanera d’un document electrònic o la fixació per part de l’autoritat duanera de les marques adequades especificades al paràgraf 17 de l’article 120 d’aquest Codi;
  2. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre.
 5. L'obligació de pagar els drets de duana d'importació per a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació per al consum intern està subjecta al compliment de les circumstàncies especificades al paràgraf 6 d'aquest article.
 6. En cas de donar-se les circumstàncies següents, es considera el termini per al pagament de drets de duana d’importació:
  1. en el cas de la transferència de mercaderies estrangeres abans de la finalització del procediment duaner de processament per al consum domèstic a una persona (persones) no especificada al document sobre les condicions de processament de mercaderies per al consum domèstic - el dia de la transferència de mercaderies, i si aquest dia no s'estableix, - el dia de la col·locació de les mercaderies en el règim duaner per al consum intern;
  2. en cas de pèrdua de mercaderies rebudes (formades) com a conseqüència d’operacions de processament per al consum intern i (o) mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner de processament per al consum domèstic, abans d’acabar el procediment duaner de processament per al consum intern, a excepció de la destrucció i (o) la pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, - el dia de la pèrdua de mercaderies, i si aquest dia no s'estableix, - el dia de la col·locació de les mercaderies sota el procediment de tramitació duanera per al consum intern;
  3. si el procediment duaner de processament per al consum domèstic no es compleix d’acord amb l’article 197 d’aquest codi: el dia d’expiració del procediment duaner de transformació per al consum domèstic, establert per l’autoritat duanera.
 7. Quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 6 d’aquest article, els drets de duana d’importació estan subjectes a pagament, com si les mercaderies sotmeses al procediment duaner de processament per al consum domèstic estiguessin sotmeses al procediment duaner de lliurament al consum intern sense l’aplicació de tarifes preferències i avantatges per al pagament de drets de duana d’importació ...
  Per calcular els drets de duana d’importació, s’apliquen els tipus de drets de duana d’importació vigents el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la declaració de mercaderies presentades per a la col·locació de mercaderies en règim duaner de processament per al consum intern i de les mercaderies alliberades abans que es presenti la declaració de mercaderies, el dia que l'autoritat duanera hagi registrat una sol·licitud d'alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies.
 8. Es paguen interessos per l'import dels drets de duana d'importació pagats (cobrats) d'acord amb el paràgraf 7 d'aquest article, com si s'hagués atorgat un ajornament del seu pagament en relació amb aquests imports a partir del dia que les mercaderies es van sotmetre al procediment duaner per a la seva tramitació per al consum intern fins al dia del venciment del termini de pagament. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
  Si es va suspendre l'acció del procediment duaner de processament per al consum intern d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 197 d'aquest codi, no es cobraran ni pagaran els interessos previstos en aquest paràgraf per al període de suspensió del règim duaner.
 9. En cas de finalització del procediment duaner de processament per al consum domèstic o de la seva col·locació per a emmagatzematge temporal d’acord amb el paràgraf 6 de l’article 129 d’aquest Codi de mercaderies sotmeses al procediment duaner de transformació per al consum domèstic i (o) mercaderies rebut (format) com a conseqüència d’operacions de processament per al consum domèstic, o la col·locació d’aquestes mercaderies d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest Codi sota els procediments duaners previstos en aquest Codi o la detenció d’aquestes mercaderies per part de les autoritats duaneres a d'acord amb el capítol 51 d'aquest Codi després del compliment de l'obligació de pagar els drets de duana d'importació i (o) la seva recaptació (total o parcial), l'import dels drets de duana d'importació pagats i (o) cobrats d'acord amb aquest article estan subjectes per reemborsar (compensar) d’acord amb el capítol 10 d’aquest codi.
 10. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner de processament per al consum domèstic, a excepció de les mercaderies declarades en llibertat abans de presentar una declaració de mercaderies, l’obligació de pagar impostos, drets especials antidumping i compensatoris està subjecta a execució (impostos, s’han de pagar drets especials antidumping i compensatoris) abans de l’alliberament de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner de processament per al consum domèstic.
 11. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació per al consum domèstic, la publicació de les quals es va fer abans de la presentació de la declaració de mercaderies i respecte de la qual es va presentar la declaració de mercaderies com a màxim el termini especificat al paràgraf 16 de L’article 120 d’aquest Codi, i en relació amb les mercaderies, el declarant de les quals és operador econòmic autoritzat, com a màxim el termini especificat al paràgraf 4 de l’article 441 d’aquest Codi, l’obligació de pagar impostos, especials, antidumping, compensatoris els drets estan subjectes a l’execució (s’han de pagar impostos, drets especials, antidumping i compensatoris) abans de presentar una declaració de mercaderies.
 12. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al procediment duaner de processament per al consum domèstic, la publicació de les quals es va fer abans de la presentació de la declaració de mercaderies i respecte de les quals la declaració de mercaderies no es va presentar abans de l'expiració del termini especificat al paràgraf 16 de l'article 120 d'aquest Codi, i en relació amb les mercaderies, el declarant del qual actua un operador econòmic autoritzat - abans de l'expiració del termini especificat al paràgraf 4 de l'article 441 d'aquest Codi, la data límit per al pagament d'impostos, especial, els drets antidumping compensatoris són l'últim dia del període especificat al paràgraf 16 de l'article 120 d'aquest Codi i, en relació amb les mercaderies, el declarant del qual actua l'operador econòmic autoritzat: l'últim dia del període especificat al paràgraf 4 de l'article 441 d'aquest Codi.
 13. En relació amb les mercaderies especificades a les clàusules 10 i 11 d’aquest article, s’abonaran impostos, drets especials antidumping i compensatoris en l’import calculat d’acord amb aquest Codi a la declaració de mercaderies, tenint en compte els detalls previstos al capítol 12 d’aquest Codi.
 14. Pel que fa als béns especificats al paràgraf 12 d’aquest article, la base per calcular els impostos a pagar, els drets especials, antidumping i compensatoris es determina sobre la base de la informació especificada a la sol·licitud d’alliberament de mercaderies i dels documents presentats. juntament amb aquesta afirmació.
  Si els codis de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de mercaderies de l’activitat econòmica estrangera es determinen a nivell d’agrupació amb un nombre de caràcters inferior a 10:
  • per al càlcul d’impostos, s’aplica el tipus més elevat de les taxes de l’impost sobre el valor afegit, el màxim de les taxes dels impostos especials (impostos especials o impostos especials) corresponents als béns inclosos en aquest grup, respecte del qual el més alt dels tipus dels drets de duana s'estableix;
  • per al càlcul de drets especials antidumping i compensatoris, s’aplica la taxa més alta dels drets especials antidumping i compensatoris corresponents a les mercaderies incloses en aquesta agrupació, tenint en compte el paràgraf cinquè d’aquesta clàusula.

Els drets especials antidumping i compensatoris es calculen en funció de l’origen de les mercaderies, confirmat d’acord amb el capítol 4 d’aquest codi, i (o) d’altres informacions necessàries per determinar els drets especificats. Si no es confirma l’origen de la mercaderia i (o) altra informació necessària per determinar els drets especificats, es calculen els drets especials antidumping i compensatoris en funció dels tipus més elevats de drets especials antidumping i compensatoris establerts per a les mercaderies de la mateix codi de la nomenclatura de productes bàsics d’activitat econòmica estrangera si la classificació de la mercaderia es duu a terme a un nivell de 10 caràcters, o la mercaderia inclosa a l’agrupació, si els codis de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de productes bàsics per a activitat econòmica exterior determinat a nivell d’agrupació amb el nombre de caràcters inferior a 10.
Si, en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 12 d’aquest article, posteriorment es presenta una declaració de mercaderies, s’abonen impostos, drets especials antidumping i compensatoris en la quantitat calculada d’acord amb aquest Codi a la declaració de mercaderies, basat en la informació especificada a les declaracions de mercaderies. El reembossament (compensació) d’imports excessivament pagats i (o) excessivament cobrats d’impostos, drets especials antidumping i compensatoris es durà a terme d’acord amb el capítol 10 i l’article 76 d’aquest codi.

Article 199. Detalls específics del càlcul i del pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb els productes transformats quan se sotmeten al procediment duaner per a la seva alliberació al consum intern

 1. Quan els productes transformats es col·loquen sota el procediment duaner per a la seva comercialització, els drets de duana d’importació es calculen pel que fa als productes processats i es paguen d’acord amb l’article 136 d’aquest codi.
 2. Quan els productes de transformació se sotmeten al règim duaner per al seu consum intern, el declarant no té l'obligació de pagar impostos, drets especials antidumping i compensatoris.

Article 200. Particularitats del pagament d’impostos, drets especials antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies estrangeres que no hagin sofert operacions de transformació, residus i residus generats com a conseqüència d’operacions de processament per al consum domèstic, quan es posen sota la duana procediment d’alliberament per al consum intern

Quan les mercaderies estrangeres que no han estat sotmeses a operacions de processament, així com els residus i residus generats com a conseqüència de les operacions de processament per al consum domèstic, se sotmeten al procediment duaner de lliurament al consum domèstic, el declarant no té l’obligació de pagar impostos, drets especials antidumping i compensatoris ...