МЕНЮ

Procediment duaner per a la reimportació

Article 235. Contingut i aplicació del procediment duaner per a la reimportació

 1. Procediment duaner La reimportació és un procediment duaner aplicat a mercaderies estrangeres, segons el qual aquestes mercaderies exportades prèviament des del territori duaner de la Unió s’importen al territori duaner de la Unió sense pagament de drets de duana d’importació, impostos, especials, antidumping, drets compensatoris, subjectes a les condicions per col·locar les mercaderies en aquest règim duaner.
 2. El procediment duaner per a la reimportació s'aplica a les mercaderies exportades prèviament des del territori duaner de la Unió, en relació amb les quals s'aplicava el següent:
  1. procediment duaner d’exportació;
  2. el procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner per completar l'operació d'aquest procediment duaner d'acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 2 de l'article 184 d'aquest codi;
  3. procediment duaner per a l'exportació temporal per completar l'operació d'aquest procediment duaner d'acord amb el paràgraf 1 de l'article 231 d'aquest codi.
 3. Les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la reimportació adquireixen la condició de mercaderies de la Unió, a excepció de les mercaderies exportades prèviament des del territori duaner de la Unió, en relació amb les quals el procediment duaner d’exportació temporal o el procediment duaner de transformació fora de es va aplicar el territori duaner i que són mercaderies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l'article 176 d'aquest Codi, o bé per productes del seu processament.
 4. Es permet aplicar el procediment duaner per a la reimportació en relació amb:
  1. Les mercaderies de la Unió per completar el procediment duaner de la zona duanera lliure d’acord amb el paràgraf 2 del paràgraf 6 de l’article 207 d’aquest codi o el procediment duaner d’un magatzem gratuït d’acord amb el paràgraf 2 del paràgraf 5 de l’article 215 d’aquest codi;
  2. productes de transformació de mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, que van ser exportats des del territori duaner de la Unió per a la seva reparació gratuïta (en garantia), a excepció dels productes de transformació de mercaderies especificats al paràgraf segon del paràgraf 1 de l'article 184 d'aquest Codi.
 5. No es permet aplicar el procediment duaner per a la reimportació respecte a les mercaderies especificades al paràgraf 11 de l'article 201 i al paràgraf 9 de l'article 211 d'aquest codi.

Article 236. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la seva nova importació

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la reimportació són:
  1. compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi;
  2. presentació a l'autoritat duanera d'informació sobre les circumstàncies de l'exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió, operacions de reparació, si aquestes operacions es van dur a terme amb mercaderies fora del territori duaner de la Unió i es confirmen mitjançant la presentació de duanes i (o) altres documents o informació sobre aquests documents;
  3. altres condicions establertes pels paràgrafs 2, 4 - 6 d’aquest article en relació amb determinades categories de mercaderies.
 2. Les condicions per col·locar mercaderies exportades anteriorment des del territori duaner de la Unió, respecte del qual es va aplicar el procediment duaner d’exportació, segons el procediment duaner de reimportació són:
  1. col·locació de mercaderies en virtut del procediment duaner per a la seva nova importació abans de l'expiració de 3 anys a partir del dia següent al dia de la seva exportació real des del territori duaner de la Unió, o abans de l'expiració d'un altre període determinat per la Comissió d'acord amb el paràgraf 3 d’aquest article;
  2. preservació de l'estat inalterat de les mercaderies en què es van exportar des del territori duaner de la Unió, amb l'excepció dels canvis per desgast natural, així com els canvis per pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i ( o) emmagatzematge;
  3. la devolució d’impostos i (o) interessos d’aquests, quan els imports d’aquests impostos i (o) interessos relacionats amb l’exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió no s’hagin pagat o s’hagin retornat, així com els imports d’altres impostos, subvencions i altres quantitats impagades o rebudes directament o indirectament com a pagaments, beneficis o devolucions en relació amb l’exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió, si la legislació dels estats membres ho preveu, de la manera i en les condicions establertes per aquesta legislació.
 3. Pel que fa a determinades categories de mercaderies, la Comissió té el dret de determinar un període superior al període especificat al paràgraf 1 del paràgraf 2 d’aquest article. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 203 d’11.12.2018)
 4. Les condicions per a la col·locació de mercaderies anteriorment exportades des del territori duaner de la Unió, en relació amb les quals s’havia aplicat el procediment duaner d’exportació temporal, segons el procediment duaner de reimportació, són:
  1. importació de mercaderies al territori duaner de la Unió durant la vigència del procediment duaner per a l'exportació temporal;
  2. preservació de l'estat inalterat de les mercaderies en què es van exportar des del territori duaner de la Unió, excepte els canvis per desgast natural, així com els canvis per pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, així com els canvis permesos en relació amb aquestes mercaderies quan s’utilitzen d’acord amb el procediment duaner per a l’exportació temporal.
 5. Les condicions per a la col·locació de mercaderies exportades anteriorment des del territori duaner de la Unió, en relació amb les quals es va aplicar el procediment duaner de transformació fora del territori duaner, segons el procediment duaner per a la reimportació són:
  1. importació de mercaderies al territori duaner de la Unió durant el període de validesa del procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, establert per l'autoritat duanera;
  2. preservació de l'estat inalterat de les mercaderies en què es van exportar des del territori duaner de la Unió, excepte els canvis per desgast natural, així com els canvis per pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge.
 6. Les condicions per col·locar productes transformats de mercaderies en relació amb els quals s’ha aplicat el procediment duaner per a la transformació fora del territori duaner en virtut del procediment duaner per a la reimportació són:
  1. exportació de mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner des del territori duaner de la Unió per a la seva reparació gratuïta (en garantia);
  2. col·locació de productes processats sota el procediment duaner per a la seva nova importació durant el període de validesa del procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, establert per l'autoritat duanera.
 7. El declarant de mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva reimportació pot ser una persona que declarés les mercaderies sotmeses a un dels procediments duaners especificats als paràgrafs 2, 4-6 d’aquest article, d’acord amb el qual s’exportaven les mercaderies. del territori duaner de la Unió.

Article 237. Devolució (compensació) dels imports dels drets de duana d’exportació

 1. Pel que fa a les mercaderies especificades al paràgraf 2 de l’article 236 d’aquest codi, sotmeses al procediment duaner de reimportació, es realitza una devolució (compensada) de les quantitats pagades dels drets de duana d’exportació, sempre que aquestes mercaderies estiguin sotmeses a el procediment duaner de reimportació no més tard de sis mesos a partir del dia següent al dia de la col·locació, aquestes mercaderies sota el procediment duaner per a l'exportació.
 2. Si, quan es col·loquen les mercaderies en règim d'exportació duanera declaració duanera les mercaderies es van dur a terme amb les característiques establertes per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera d’acord amb el paràgraf 8 de l’article 104 d’aquest codi o amb les característiques especificades a l’article 115, l’article 116 o l’article 117 d’aquest codi, en relació amb a aquestes mercaderies sotmeses al règim duaner de reimportació, es realitzarà un reemborsament (compensat) de l'import pagat dels drets de duana d'exportació, sempre que les mercaderies esmentades estiguin sotmeses al procediment duaner de reimportació no més tard del període establert per la legislació sobre regulació duanera de l'estat membre al territori del qual les mercaderies estaven sotmeses al procediment duaner per a l'exportació.