МЕНЮ

Reexportació del procediment duaner

Article 238. Contingut i aplicació del procediment duaner de reexportació

 1. Procediment duaner reexportació: procediment duaner aplicat a mercaderies estrangeres i mercaderies de la Unió, d'acord amb el qual béns estrangers s’exporten des del territori duaner de la Unió sense pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) amb la devolució (compensació) dels imports d’aquests drets i impostos d’acord amb l’article 242 de aquest Codi i Productes de la Unió - sense pagar drets de duana d’exportació, subjecte a les condicions per col·locar les mercaderies sota aquest procediment duaner.
 2. El procediment duaner de reexportació s'aplica a:
  1. mercaderies estrangeres importades al territori duaner de la Unió i situades al territori duaner de la Unió, incloses les mercaderies estrangeres sotmeses a procediments duaners;
  2. les mercaderies rebudes (formades) com a resultat d’operacions de processament al territori duaner de la Unió (processament de productes, residus, excepte els residus especificats al paràgraf 3 de l’article 170 d’aquest codi i (o) residus), per completar la duana procediment de tramitació al territori duaner d’acord amb l’apartat 1 de l’article 173 d’aquest codi;
  3. els residus, a excepció dels residus especificats al paràgraf 3 de l'article 195 d'aquest codi, i (o) els residus resultants de les operacions de processament per al consum domèstic, per completar el procediment duaner de processament per al consum domèstic d'acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 2 de L'article 197 d'aquest Codi;
  4. mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de la zona duanera lliure, per completar el procediment duaner de la zona duanera lliure d’acord amb l’apartat 1 del paràgraf 5 de l’article 207 d’aquest codi;
  5. mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït per tal de completar el procediment duaner d'un magatzem gratuït d'acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 4 de l'article 215 d'aquest codi;
  6. Mercaderies de la Unió, en relació amb les quals s’ha aplicat el procediment duaner d’alliberament per al consum intern, si les mercaderies s’exporten des del territori duaner de la Unió a causa de l’incompliment de les condicions de la transacció sobre la base de les quals es van mercaderies s'ha traslladat a través de la frontera duanera de la Unió, inclosos quant a quantitat, qualitat, descripció o embalatge, si compleixen les condicions establertes pel paràgraf 2 de l'article 239 d'aquest codi;
  7. les mercaderies sotmeses al règim duaner per a l'alliberament per al consum intern, en relació amb les quals, d'acord amb els tractats internacionals de la Unió o els tractats internacionals d'adhesió a la Unió, s'apliquen taxes de duana d'importació més baixes que les establertes per l'aranzel duaner unificat de la Unió Econòmica Euroasiàtica, si aquestes mercaderies s’exporten des del territori duaner de la Unió a causa de l’incompliment de les condicions de la transacció sobre la base de les quals es van transportar les mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió, inclosos els termes de quantitat, qualitat, descripció o embalatge, subjecte a les condicions establertes pel paràgraf 2 de l'article 239 d'aquest Codi.
 3. Les mercaderies de la Unió especificades al paràgraf 6 del paràgraf 2 d’aquest article, sotmeses al procediment duaner per a la seva reexportació i exportades realment des del territori duaner de la Unió, perden la condició de mercaderies de la Unió.
 4. Es permet aplicar el procediment duaner per a la reexportació en relació amb els exportats des del territori duaner de la Unió:
  1. les mercaderies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l’article 176 d’aquest codi, sotmeses al règim duaner de transformació fora del territori duaner, per completar el procediment duaner de transformació fora del territori duaner d’acord amb l’apartat 2 del paràgraf 2 de l’article 184 de aquest Codi;
  2. mercaderies sotmeses a un règim duaner especial, en els casos determinats per la Comissió;
  3. vehicles de transport internacional d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 276 d'aquest Codi;
  4. mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 2 del paràgraf 5 de l'article 303 d'aquest codi.
  5. Les mercaderies especificades al paràgraf 4 d’aquest article se sotmeten al règim duaner per a la seva reexportació sense importar-les al territori duaner de la Unió.

Article 239. Condicions per a la reexportació de mercaderies en règim duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies especificades als paràgrafs 1-5 del paràgraf 2 de l'article 238 d'aquest codi sota el procediment duaner per a la reexportació són:
  1. compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi;
  2. presentació a l'autoritat duanera d'informació sobre les circumstàncies de la importació de mercaderies al territori duaner de la Unió, l'exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió, que es confirma mitjançant l'enviament de documents duaners i (o) altres documents o informació sobre aquests documents.
 2. Les condicions per col·locar les mercaderies especificades als paràgrafs 6 i 7 del paràgraf 2 de l'article 238 d'aquest codi sota el procediment duaner de reexportació són:
  1. col·locació de mercaderies en règim duaner per a la seva reexportació en el termini d'un any a partir del dia següent al dia de la seva col·locació en virtut del procediment duaner per al seu alliberament al consum intern;
  2. presentació a l’autoritat duanera d’informació sobre les circumstàncies de la importació de mercaderies al territori duaner de la Unió, incompliment de les condicions de la transacció sobre la base de les quals es van transportar les mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió, aquestes mercaderies en virtut del procediment duaner per a l'alliberament per al consum domèstic, l'ús d'aquestes mercaderies després de passar sota el procediment duaner per a l'alliberament per al consum domèstic, que es confirma mitjançant l'enviament de documents duaners i (o) altres documents o informació sobre aquests documents. A l’efecte de confirmar l’incompliment dels termes de la transacció, sobre la base dels quals es van transportar les mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió, es pot presentar a l’autoritat duanera documents emesos per organitzacions autoritzades d’acord amb la legislació dels estats membres;
  3. la no utilització de les mercaderies al territori duaner de la Unió i la manca de reparació, excepte en els casos en què l’ús de les mercaderies fos necessari per detectar defectes o altres circumstàncies que portessin a exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió;
  4. la capacitat d’identificar les mercaderies per part de l’autoritat duanera;
  5. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.

Article 240. Accions amb mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva reexportació

 1. Per al transport (transport) a través del territori duaner de la Unió, les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva reexportació se sotmeten al procediment duaner de trànsit duaner, a excepció de:
  1. béns que s’especifiquen al paràgraf 6 del paràgraf 2 de l’article 238 d’aquest codi;
  2. mercaderies que s’exporten des del territori del port SEZ o ZEE logística i el lloc de sortida d’aquestes mercaderies és el lloc de moviment de mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió, al qual s’adjunta un ZEE portuari o una ZEE logística;
  3. altres categories de mercaderies determinades per la Comissió.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva reexportació s’han d’exportar des del territori duaner de la Unió en un termini no superior a quatre mesos a partir del dia següent al dia de la col·locació d’aquestes mercaderies sota aquest règim duaner, a excepció de les mercaderies importades a el territori del port FEZ o logística FEZ.
 3. Si, en un termini de tres dies hàbils posteriors al dia de la col·locació de mercaderies estrangeres en virtut del procediment duaner per a la seva reexportació, aquestes mercaderies no es van col·locar sota el règim duaner de trànsit duaner o van abandonar el territori duaner de la Unió, s’han de col·locar en dipòsit temporal .
 4. Si les mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva reexportació no s’exporten des del territori duaner de la Unió, llevat dels casos de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, abans de l'expiració del termini establert pel paràgraf 2 d'aquest article, finalitza el procediment duaner per a la reexportació i l'autoritat duanera deté aquestes mercaderies estrangeres. d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi.

Article 241. Aparició i finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies estrangeres sotmeses (posades) sota el procediment duaner de reexportació, la data límit per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva reexportació sorgeix per al declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de les mercaderies.
 2. El declarant posa fi a l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació en relació amb mercaderies estrangeres sotmeses (col·locades) al procediment duaner de reexportació quan es donin les circumstàncies següents:
  1. l'exportació real de mercaderies estrangeres des del territori duaner de la Unió, confirmada per l'autoritat duanera del lloc de sortida en la forma que determini la Comissió d'acord amb l'article 93 d'aquest codi;
  2. la col·locació de mercaderies en relació amb les quals s'ha finalitzat el procediment duaner de reexportació en virtut de procediments duaners d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 129 d'aquest codi;
  3. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb els paràgrafs 4-6 d’aquest article;
  4. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o del fet de la pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte en els casos en què, abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb el present Codi respecte a aquestes mercaderies estrangeres, finalitzés el termini per al pagament de drets de duana d’importació, han arribat impostos, drets especials antidumping i compensatoris;
  5. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner de reexportació: en relació amb l’obligació de pagar drets d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris sorgits en registrar una declaració de mercaderies;
  6. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi - en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, , drets antidumping i compensatoris que van sorgir durant el registre de la declaració de mercaderies;
  7. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  8. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  9. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. L'obligació de pagar drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris es complirà en el cas que les mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner de reexportació no s'exportin del territori duaner de la Unió abans de l'expiració. del període establert pel paràgraf 2 de l'article 240 d'aquest Codi.
  En produir-se aquesta circumstància, la data del pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris és el dia de la col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner per a la seva reexportació.
 4. Quan es produeixi la circumstància especificada al paràgraf 3 d’aquest article, els drets de duana d’importació, impostosEls drets especials, antidumping i compensatoris estan subjectes a pagament, com si les mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner per a la seva reexportació estiguessin sotmeses al procediment duaner de lliurament al consum intern sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de duanes d'importació impostos, excepte en els casos especificats als paràgrafs 5 i 6 d’aquest article.
  Per al càlcul de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s'apliquen els tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, vigents el dia del registre per part de l'autoritat duanera d'una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies en règim duaner per a la seva reexportació.
 5. Si la circumstància especificada al paràgraf 3 d’aquest article es va produir en relació amb les mercaderies alliberades condicionalment especificades al paràgraf 1 del paràgraf 1 de l’article 126 d’aquest Codi, els impostos i impostos duaners d’importació s’abonaran per import de drets de duana d’importació, impostos no pagats en alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum intern en relació amb l’aplicació de beneficis per al pagament de drets i impostos duaners d’importació. Els drets especials antidumping i compensatoris sobre la mercaderia especificada no estan subjectes a pagament.
 6. Si la circumstància especificada al paràgraf 3 d’aquest article es va produir en relació amb els productes de transformació de mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner, els drets d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris estan subjectes a pagament. en l'import de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, que s'haurien de pagar com si les mercaderies estrangeres estiguessin sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner i s'utilitzessin per a la fabricació de productes transformats d'acord amb les normes per a l'alliberament de productes processats es van col·locar sota el procediment duaner per a l'alliberament per al consum domèstic.
  Per calcular els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris, s’apliquen les taxes dels drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris, vigents el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’un declaració de mercaderies presentades per a la tramitació de mercaderies en territori duaner i en relació amb les mercaderies, la publicació de les quals, quan es va sotmetre a tràmit en tramitació en territori duaner, es va fer abans de la presentació de la declaració per a mercaderies, - el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de la presentació de la declaració de mercaderies.
  Si, per calcular els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris, s’ha de convertir la moneda estrangera a la moneda d’un estat membre, aquesta conversió es fa al tipus de canvi vigent el dia s’especifica al paràgraf segon d’aquesta clàusula.
 7. Sobre els imports de drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 6 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si s’hagués atorgat un ajornament del seu pagament en relació amb aquests imports de la data de col·locació de les mercaderies en règim de duana al territori duaner el dia en què les mercaderies es posen en règim de duana per a la seva reexportació. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
  Si es va suspendre l’operació del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 173 d’aquest codi, no es cobraran ni pagaran els interessos previstos en aquest paràgraf per al període de suspensió del règim duaner.
 8. En el cas de l’exportació real de mercaderies estrangeres des del territori duaner de la Unió, confirmada per l’autoritat duanera del lloc de sortida de la manera que determini la Comissió, o la col·locació d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest Codi. mercaderies sota procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres o detenció per part de les autoritats duaneres d’aquestes mercaderies d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi després del compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i ( o) la seva recaptació (total o parcial) de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris pagats i (o) cobrats d'acord amb aquest article es retornaran d'acord amb el capítol 10 i l'article 76 d'aquest codi .
 9. El declarant no té l’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva reexportació.

Article 242. Reembossament (compensació) de l'import dels drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris

 1. Pel que fa a les mercaderies especificades als paràgrafs 6 i 7 del paràgraf 2 de l’article 238 d’aquest codi, sotmeses al règim duaner per a la reexportació i realment exportades des del territori duaner de la Unió, els imports dels drets de duana d’importació, impostos, els drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) en relació amb l’aplicació del procediment duaner d’alliberament per al consum intern, excepte en el cas que s’hagin pagat (cobrat) els imports dels drets de duana i els impostos comissió d'accions que infringeixin els propòsits i les condicions de concessió de beneficis per al pagament de drets de duana d'importació, impostos i (o) que infringeixin les restriccions sobre l'ús i (o) l'eliminació d'aquests béns en relació amb l'ús d'aquests beneficis.
 2. El reembossament (compensació) de l'import dels drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d'acord amb el paràgraf 1 d'aquest article es realitzarà d'acord amb el capítol 10 i l'article 76 d'aquest codi.