МЕНЮ

Trànsit duaner de magatzem gratuït

Article 211. Contingut i aplicació del procediment duaner d'un magatzem gratuït

 1. Procediment duaner magatzem gratuït: un procediment duaner aplicat a mercaderies estrangeres i mercaderies de la Unió, segons el qual aquestes mercaderies es col·loquen i s’utilitzen en un magatzem gratuït sense pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, subjecte a les condicions per a la col·locació de les mercaderies sota aquest règim duaner i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner.
 2. En un magatzem gratuït, també es poden col·locar i utilitzar les mercaderies col·locades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït Productes de la Unióno sotmès al règim duaner d 'un magatzem gratuït, i béns estrangerssotmès a altres procediments duaners.
 3. Les mercaderies de la Unió es col·loquen sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït a elecció del declarant.
  La legislació d’un estat membre pot determinar les categories de mercaderies de la Unió que, per a la seva col·locació en un magatzem gratuït establert al territori d’aquest estat membre, estan subjectes a la col·locació obligatòria segons el procediment duaner d’un magatzem gratuït.
 4. Pel que fa a les mercaderies de la Unió que es troben en un magatzem gratuït i no estan sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, es permet realitzar qualsevol operació, incloses les previstes al paràgraf 1 de l'article 213 d'aquest Codi.
 5. Les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït conserven l'estatus de mercaderies estrangeres i les mercaderies de la Unió que es troben sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït conserven l'estatus de mercaderies de la Unió.
 6. Les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies de la Unió col·locades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït adquireixen l’estatus de mercaderies de la Unió.
  Si la legislació dels estats membres permet la col·locació i l’ús de mercaderies de la Unió en un magatzem gratuït que no es col·loqui sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies de la Unió situades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït i les mercaderies de la Unió que no es trobin sota el procediment duaner de magatzem gratuït, adquireixen la condició de mercaderies de la Unió.
 7. Mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït i mercaderies de la Unió (en endavant - mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres col·locats sota el règim duaner d’un magatzem gratuït) adquireixen la condició de mercaderies estrangeres, excepte el cas especificat al segon paràgraf d’aquesta clàusula.
  Si les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït s'exporten des del territori duaner de la Unió, l'estat d'aquestes mercaderies es determina d'acord amb l'article 218 d'aquest codi.
 8. Si les mercaderies d’un magatzem gratuït no poden ser identificades per l’autoritat duanera com a mercaderies que es trobaven al territori d’un magatzem gratuït abans de la seva creació o com a mercaderies sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït o fabricades (rebudes) en un magatzem gratuït , a continuació, aquestes mercaderies a efectes de la seva exportació des del territori d'un magatzem gratuït fora del territori duaner de la Unió es consideren mercaderies de la Unió i, per a altres fins, com a mercaderies estrangeres importades al territori duaner de la Unió.
 9. Quan s’importen al territori duaner de la Unió les mercaderies especificades al paràgraf 8 d’aquest article, exportades prèviament des del territori duaner de la Unió d’acord amb el procediment duaner d’exportació, no es pot aplicar el procediment duaner de reimportació a aquestes mercaderies.
 10. Les mercaderies estrangeres sotmeses a les mesures de protecció del mercat intern, col·locades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, s’han d’identificar en les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, per poder exportar aquestes mercaderies des del territori d’un magatzem gratuït fins a la resta del territori duaner de la Unió.
  En el cas que les mercaderies estrangeres sotmeses a les mesures de protecció del mercat nacional, col·locades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, s’utilitzin per a la fabricació de mercaderies realitzades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres col·locades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, però no es poden identificar en aquestes mercaderies, les mercaderies fabricades (rebudes) a partir d’aquestes mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït s’han d’exportar des del territori duaner de la Unió.
 11. El propietari d’un magatzem gratuït pot col·locar i (o) utilitzar mercaderies de la Unió al territori d’un magatzem gratuït sense posar-les sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, tenint en compte el paràgraf 3 d’aquest article.
 12. La Comissió té el dret de determinar la llista de mercaderies i (o) categories de mercaderies per a les quals no s’aplica el procediment duaner d’un magatzem gratuït.
  D’acord amb la legislació dels estats membres, es pot determinar una llista de mercaderies estrangeres i (o) categories de mercaderies estrangeres per a les quals no s’aplica el procediment duaner d’un magatzem gratuït al territori d’aquest estat membre.
 13. Les peces, conjunts, conjunts que l’autoritat duanera pot identificar com a inclosos (inclosos) en la composició de les mercaderies col·locades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït es consideren a l’efecte de la seva exportació des del territori d’un magatzem gratuït com a mercaderies col·locades en virtut del procediment duaner d'un magatzem gratuït i en relació amb les disposicions d'aquest Codi, s'apliquen.

Article 212. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner d'un magatzem gratuït i el seu ús d'acord amb aquest procediment duaner

 1. La condició per col·locar les mercaderies sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït és l’observança de les prohibicions i restriccions en relació amb les mercaderies estrangeres d’acord amb l’article 7 d’aquest codi.
 2. El declarant de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït pot ser una persona propietària d'un magatzem gratuït i, en els casos estipulats per la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera, també altres persones.
 3. Les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’un magatzem gratuït són:
  1. col·locació i localització de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït al territori d'un magatzem gratuït durant el període de funcionament, tenint en compte el paràgraf 5 d'aquest article i el paràgraf 5 de l'article 213 d'aquest Codi;
  2. l’ús de mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït, pel declarant que les va col·locar sota aquest règim duaner, o per altres persones determinades d’acord amb aquest capítol;
  3. cometre, en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït, accions d’acord amb l’article 213 d’aquest codi.
 4. En finalitzar el funcionament d’un magatzem gratuït, s’han d’observar les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’un magatzem gratuït, especificades al paràgraf 3 d’aquest article, fins a la finalització o finalització d’aquest procediment duaner amb l’apartat 3 de l’article 215 d’aquest codi.
 5. La legislació dels estats membres pot establir casos en què les mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït es poden col·locar i situar als territoris de diversos magatzems lliures, el titular dels quals és una persona jurídica declarant de mercaderies col·locades sota procediment duaner d'un magatzem gratuït, casos de moviment d'aquestes mercaderies i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït entre aquests magatzems, així com les especificacions de les operacions duaneres en aquests casos i les especificacions duaneres control en relació amb aquests béns.

Article 213. Accions realitzades en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i en relació amb les mercaderies realitzades (rebudes) procedents de mercaderies col·locades sota el règim duaner d'un magatzem gratuït

 1. Pel que fa a les mercaderies col·locades sota el règim duaner d'un magatzem gratuït, i les mercaderies fetes (rebudes) a partir de mercaderies col·locades sota el règim duaner d'un magatzem gratuït, es permeten les operacions següents al territori d'un magatzem gratuït:
  1. emmagatzematge;
  2. operacions de càrrega (descàrrega) de mercaderies i altres operacions de càrrega relacionades amb l'emmagatzematge;
  3. les operacions necessàries per garantir la seguretat de les mercaderies, així com les operacions normals de preparació de mercaderies per al transport (transport) i venda, incloses la divisió d’un lot, la formació d’enviaments, la classificació, l’envasament, el reembalatge, l’etiquetatge i les operacions per millorar les qualitats comercials;
  4. operacions de processament (processament) de mercaderies, fabricació de mercaderies (inclòs el muntatge, desmuntatge, instal·lació, instal·lació), reparació o manteniment de mercaderies, incloses les participacions o contribucions de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït a les mercaderies de producció (rebut), fins i tot si aquestes mercaderies estrangeres es consumeixen o consumeixen totalment o parcialment en el procés de fabricació (recepció) de mercaderies i (o) no es troben en mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït (en endavant en aquest capítol - operacions de processament de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït). Les mercaderies estrangeres que participen o faciliten la fabricació (recepció) de mercaderies en el curs de les operacions de processament de mercaderies posades sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït no inclouen les mercaderies que siguin mitjans auxiliars en el procés tecnològic (per exemple, equips , màquines, accessoris);
  5. ús (operació) d'equips, màquines i conjunts, peces de recanvi per a realitzar operacions de processament de mercaderies sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, així com altres operacions relacionades amb el funcionament i funcionament d'un servei gratuït magatzem;
  6. l'ús de mercaderies per a la construcció de béns immobles industrials i infraestructures auxiliars (en endavant en aquest capítol - béns immobles) al territori d'un magatzem gratuït;
  7. prendre mostres i (o) mostres de mercaderies d’acord amb l’article 17 d’aquest Codi;
  8. altres operacions establertes per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera d'acord amb els objectius de crear magatzems gratuïts.
 2. El fet de consumir totalment o parcialment les mercaderies, inclòs el moment de gastar (consumir) en el procés de fabricació (recepció) de mercaderies, garantir els processos de producció, mantenir i operar equips, màquines i conjunts utilitzats al territori d’un magatzem gratuït, així com per a la construcció d’objectes immobiliaris, està subjecte a reflexió a la informació presentada a l’autoritat duanera d’acord amb el paràgraf sisè de l’article 424 d’aquest Codi.
 3. La llista d’operacions en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït, prevista al paràgraf 1 d’aquest article, es pot reduir d’acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera en crear un magatzem gratuït basat en el finalitats de la seva creació.
 4. Les operacions previstes als paràgrafs 1 - 3 i 5 del paràgraf 1 d’aquest article només són permeses pel propietari d’un magatzem gratuït.
  La legislació dels estats membres sobre regulació duanera pot determinar altres persones amb dret a realitzar les operacions especificades en aquest paràgraf.
 5. Amb el permís de l'autoritat duanera, es permet exportar mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i (o) mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, des del territori d'un magatzem gratuït sense completar el procediment duaner d'un magatzem gratuït en els casos següents:
  1. les mercaderies especificades, que són equips o altres instal·lacions bàsiques de producció, posades en funcionament i utilitzades pel propietari d’un magatzem gratuït o parts de les instal·lacions bàsiques de producció especificades, s’exporten a la resta del territori duaner de la Unió per a la seva reparació (excepte la revisió, modernització), manteniment o realització d'altres operacions necessàries per mantenir aquests béns en condicions normals (de treball);
  2. les mercaderies especificades s’exporten a la resta del territori duaner de la Unió per realitzar operacions per a la seva prova tècnica, investigació, prova i verificació, incloses les previstes pel procés de producció, així com per a la seva demostració com a mostres;
  3. aquestes mercaderies s’exporten a la resta del territori de l’Estat membre, al territori del qual el propietari del magatzem gratuït figura al registre de propietaris de magatzems lliures, per tal de realitzar operacions duaneres un cop finalitzat el procediment duaner de el magatzem gratuït fora del magatzem gratuït a l'autoritat duanera autoritzat d'acord amb la legislació del membre de l'estat en matèria de regulació duanera operacions duaneres en relació amb aquests béns;
  4. les mercaderies especificades s’exporten per col·locar-les i es queden al territori d’un altre magatzem gratuït en els casos previstos per la legislació dels estats membres d’acord amb el paràgraf 5 de l’article 212 d’aquest codi.
 6. Les mercaderies especificades als paràgrafs 1 i 2 del paràgraf 5 d’aquest article poden tornar a importar-se al territori d’un magatzem gratuït abans de l’expiració del termini establert per l’autoritat duanera, en funció dels objectius i circumstàncies d’aquestes operacions. El termini establert per l'autoritat duanera es pot ampliar a petició motivada del declarant d'aquestes mercaderies.
  Pel que fa a les mercaderies especificades al paràgraf 3 del paràgraf 5 d'aquest article, el procediment duaner d'un magatzem gratuït s'ha de completar abans que expire el termini establert per l'autoritat duanera. El termini establert per l'autoritat duanera es pot ampliar a petició motivada del declarant d'aquestes mercaderies.
  Les mercaderies especificades al paràgraf 4 del paràgraf 5 d’aquest article s’han de col·locar al territori d’un altre magatzem gratuït abans que expiri el termini establert per l’autoritat duanera. El termini establert per l'autoritat duanera es pot ampliar a petició motivada del declarant d'aquestes mercaderies.
 7. El procediment per a l'expedició per l'autoritat duanera del permís especificat al paràgraf 5 d'aquest article s'establirà d'acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 8. Pel que fa a la totalitat o part de les mercaderies col·locades sota el règim duaner d’un magatzem gratuït i (o) les mercaderies fetes (rebudes) a partir de mercaderies col·locades sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, es poden fer transaccions que prevegin la transferència de els drets de propietat, ús i (o) disposició d’aquests béns. En aquest cas, l’acció del procediment duaner d’un magatzem gratuït s’ha de completar d’acord amb el procediment establert per aquest Codi, excepte en els casos en què, d’acord amb el paràgraf 9 d’aquest article, es permet transferir aquestes mercaderies sense completar el procediment duaner d'un magatzem gratuït.
 9. Es permet transferir mercaderies col·locades sota el règim duaner d'un magatzem gratuït i (o) mercaderies fetes (rebudes) de mercaderies col·locades sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït, sense completar el procediment duaner d'un magatzem gratuït i ( o) utilitzar:
  1. a un contractista (subcontractista) o a una altra persona que realitzi treballs de contracte de construcció i (o) instal·lació al territori d’un magatzem gratuït;
  2. al transportista per al seu transport;
  3. persones que realitzaran reparacions (a excepció de reparacions importants, modernització), manteniment i altres operacions necessàries per mantenir aquests béns en condicions normals (de treball);
  4. les persones que realitzaran operacions de proves tècniques, investigacions, proves, verificació d’aquests productes, previstes pel procés de producció, així com la seva demostració com a mostres;
  5. persones que realitzaran operacions relacionades amb mercaderies exportades des del territori d'un magatzem gratuït, en els casos previstos als paràgrafs 1 i 2 del paràgraf 5 d'aquest article.
 10. La transferència de mercaderies a la possessió i (o) ús de les persones especificades al paràgraf 9 d’aquest article no eximeix el declarant de mercaderies sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït d’observar les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d'un magatzem gratuït previst en aquest capítol.

Article 214. Identificació mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, en mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït

 1. Per identificar mercaderies estrangeres col·locades sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït, es poden utilitzar els mètodes següents en mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres col·locades sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït:
  1. col·locació per part del propietari d'un magatzem gratuït o funcionaris duaners de segells, segells, marques digitals i altres en mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït;
  2. descripció detallada, fotografia, imatge a escala de productes estrangers;
  3. comparació de mostres preseleccionades i (o) mostres de mercaderies estrangeres i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres;
  4. ús de l'etiquetatge de productes existent, inclosos els números de sèrie;
  5. altres mètodes que es poden aplicar en funció de la naturalesa de les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i de les operacions realitzades per al processament de mercaderies sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, inclòs l'examen dels documents presentats que contenen informació detallada informació sobre l'ús de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, en el procés tecnològic de realització d'operacions de processament de mercaderies sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, així com sobre la tecnologia de la seva producció, o mitjançant el control duaner durant les operacions de processament de mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït.
 2. El procediment per identificar mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït en mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït s'estableix d'acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.

Article 215. Finalització i finalització del procediment duaner d'un magatzem gratuït

 1. El procediment duaner d'un magatzem gratuït s'ha de completar en els casos següents:
  1. la finalització del funcionament d'un magatzem gratuït en un termini de 6 mesos a partir de la data de finalització del funcionament d'un magatzem gratuït;
  2. exportació de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, des del territori d'un magatzem gratuït, excepte en els casos d'exportació d'aquestes mercaderies:
   • als efectes especificats al paràgraf 5 de l'article 213 d'aquest Codi;
   • per a l'enterrament, neutralització, utilització o destrucció de qualsevol altra manera d'acord amb la legislació dels estats membres, si aquests béns han perdut les propietats dels seus consumidors i han esdevingut inadequats per al seu ús en funció de la seva destinació;
  3. transferència per part del declarant dels drets de tinença, ús i (o) eliminació de mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït i (o) mercaderies realitzades (rebudes) de mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït, a una altra persona d'acord amb el paràgraf 10 d'aquest article, llevat de la transferència de mercaderies en els casos especificats al paràgraf 9 de l'article 213 d'aquest codi.
 2. Un cop finalitzat el procediment duaner d'un magatzem gratuït, el declarant de mercaderies pot ser la persona que va declarar la mercaderia quan es va posar sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït, i si la legislació del membre ho preveu. Estats sobre regulació duanera, una altra persona.
 3. En finalitzar el funcionament d'un magatzem gratuït, l'acció del procediment duaner d'un magatzem gratuït es completa posant sota els procediments duaners previstos en aquest Codi, a excepció del procediment duaner de trànsit duaner, les mercaderies ubicades al territori d'un magatzem gratuït, posat sota el règim duaner d'un magatzem gratuït, mercaderies fetes (rebudes) a partir de mercaderies, posades sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït, tenint en compte els paràgrafs 4 i 5 d'aquest article, o completades sense col·locar-les sota duana procediments d’acord amb els paràgrafs 7 i 9 d’aquest article.
  Si el procediment duaner d’un magatzem gratuït no s’acaba d’acord amb el paràgraf primer d’aquest paràgraf, l’efecte d’aquest procediment duaner s’acabarà en expirar el termini especificat al paràgraf 1 del paràgraf 1 d’aquest article i la mercaderia quedarà detinguda. per part de les autoritats duaneres d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi.
 4. Per a l'exportació de mercaderies des del territori d'un magatzem gratuït fora del territori duaner de la Unió, l'acció del procediment duaner d'un magatzem gratuït finalitza amb les instal·lacions:
  1. segons el procediment duaner de reexportació:
   • mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i exportades des del territori d'un magatzem gratuït en un estat inalterat, excepte els canvis per desgast natural, així com els canvis per pèrdua natural en condicions normals de transport (transport ) i (o) emmagatzematge;
   • mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït i no reconegudes com a mercaderies de la Unió d'acord amb l'article 218 d'aquest codi;
  2. segons el procediment duaner per a l'exportació:
   • Mercaderies de la Unió sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït;
   • béns fabricats (rebuts) a partir dels béns de la Unió;
   • mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït i reconegudes d'acord amb l'article 218 d'aquest codi com a mercaderies de la Unió.
 5. Per a l'exportació de mercaderies des del territori d'un magatzem gratuït a la resta del territori duaner de la Unió, l'acció del procediment duaner d'un magatzem gratuït finalitza amb les instal·lacions:
  1. en virtut dels procediments duaners especificats als paràgrafs 1, 4, 5, 7, 10 i 14-16 del paràgraf 2 de l'article 127 d'aquest codi, les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, exportades des del territori d'un magatzem gratuït en estat inalterat, excepte els canvis derivats del desgast natural, així com els canvis derivats de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, i de les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres col·locades sota la duana procediment d'un magatzem gratuït, tenint en compte el paràgraf 6 d'aquest article;
  2. en virtut del procediment duaner de reimportació:
   • Les mercaderies de la Unió sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, que es van mantenir sense canvis, excepte els canvis per desgast natural, així com els canvis per pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge;
   • mercaderies fabricades (rebudes) exclusivament a partir de mercaderies de la Unió col·locades sota el procediment duaner de magatzem gratuït, un cop finalitzat el procediment duaner de magatzem gratuït de les mercaderies de la Unió.
 6. Si la composició de mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït inclou mercaderies estrangeres que es troben sota les mesures de protecció del mercat interior, aquestes mercaderies s’exportaran des del territori d’un magatzem gratuït a la resta de el territori duaner de la Unió es pot situar sota els procediments duaners especificats als paràgrafs 1 i 7 del paràgraf 2 de l’article 127 d’aquest codi, amb subjecció a la identificació en aquestes mercaderies de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït.
 7. El procediment duaner d'un magatzem gratuït es completa sense col·locar-lo sota procediments duaners en el cas previst al paràgraf 9 d'aquest article, així com en els casos següents:
  1. les mercaderies col·locades sota el règim duaner d’un magatzem gratuït i les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de les mercaderies col·locades sota el règim duaner d’un magatzem gratuït han perdut les propietats del consumidor i han esdevingut inadequades per al seu ús en la capacitat per a la qual van destinades, s’exporten des de territori d'un magatzem gratuït per a l'enterrament, neutralització, utilització o destrucció de qualsevol altra manera d'acord amb la legislació dels estats membres. En aquest cas, l’acció del procediment duaner d’un magatzem gratuït finalitza en relació amb una part de les mercaderies col·locades sota el règim duaner d’un magatzem gratuït, que correspon al nombre de mercaderies enterrades, inofensives, eliminades i (o) destruït d'una altra manera i determinat d'acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera;
  2. les mercaderies col·locades sota el règim duaner d’un magatzem gratuït es destrueixen i (o) es perden irremediablement a causa d’un accident o força major o es perden irremeiablement com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, i el fet d’aquesta destrucció o pèrdua irrevocable és reconegut per l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 8. El procediment per completar el procediment duaner d'un magatzem gratuït en els casos previstos al paràgraf 7 d'aquest article s'establirà d'acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 9. En acabar el funcionament d'un magatzem gratuït, l'efecte del procediment duaner d'un magatzem gratuït en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i que són equips posats en funcionament i utilitzats pel propietari d'un magatzem gratuït, o mercaderies utilitzades pel propietari d'un magatzem gratuït per crear objectes immobiliaris al territori d'un magatzem gratuït i que siguin part integral d'aquests objectes immobiliaris, completats sense col·locar les mercaderies especificades sota procediments duaners de la manera prescrita per la legislació dels estats membres.
  Aquestes mercaderies adquireixen l’estatus de mercaderies de la Unió a partir de la data de finalització del procediment duaner d’un magatzem gratuït.
 10. Quan el declarant transfereix els drets de tinença, ús i (o) eliminació de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i (o) mercaderies realitzades (rebudes) de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, a un altre persona, l’acció del procediment duaner d’un magatzem gratuït finalitza d’acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 5 d’aquest article.
 11. La finalització del procediment duaner d'un magatzem gratuït després de la liquidació del propietari d'un magatzem gratuït es duu a terme d'acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.

Article 216. L’aparició i la finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies estrangeres col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, la data límit per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies estrangeres col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït sorgeix del declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra una declaració de mercaderies , i en relació amb les mercaderies declarades per a l'alliberament abans de presentar una declaració de mercaderies, per a una persona que va presentar una sol·licitud d'alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies, des del moment en què l'autoritat duanera va registrar una sol·licitud d'alliberament de mercaderies a la presentació d’una declaració de mercaderies.
 2. El declarant posa fi a l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació respecte de les mercaderies estrangeres col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït quan es donin les circumstàncies següents:
  1. finalització del procediment duaner d’un magatzem gratuït d’acord amb l’article 215 d’aquest codi, fins i tot després d’haver-se produït les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article, llevat de la finalització del procediment duaner d’un magatzem gratuït mitjançant la col·locació sota la duana procediment d'exportació de mercaderies especificat al paràgraf quart del paràgraf 2 del paràgraf 4 215 de l'article XNUMX d'aquest codi;
  2. exportació des del territori duaner de la Unió de les mercaderies especificades al paràgraf quart del paràgraf 2 del paràgraf 4 de l'article 215 d'aquest codi, sotmeses al procediment duaner per a l'exportació;
  3. la col·locació de mercaderies per a les quals s'ha finalitzat el procediment duaner d'un magatzem gratuït i (o) les mercaderies realitzades (rebudes) a partir de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, en el marc de l'aplicació d'aquest procediment duaner , que ha finalitzat, en virtut de procediments duaners d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest Codi;
  4. el compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article;
  5. reconeixement per part de l'autoritat duanera d'acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrevocable de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït i (o) mercaderies fetes (rebudes) de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, a causa d'un accident o força major o pel fet de la pèrdua irrecuperable d'aquestes mercaderies com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte per a els casos en què abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb aquest Codi en relació amb aquestes mercaderies estrangeres, ha arribat el termini per al pagament de drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació;
  6. denegació de l'alliberament de mercaderies d'acord amb el procediment duaner d'un magatzem gratuït: en relació amb l'obligació de pagar drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris sorgits en registrar una declaració de mercaderies o una sol·licitud de lliurament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies;
  7. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi - en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, , drets antidumping i compensatoris que van sorgir durant el registre de la declaració de mercaderies;
  8. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  9. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  10. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. L'obligació de pagar els drets de duana d'importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris està subjecta al compliment de les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d'aquest article.
 4. En el cas de les circumstàncies següents, la data límit per al pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris és:
  1. en cas d’exportació des del territori d’un magatzem gratuït de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït i (o) mercaderies fabricades (rebudes) de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, abans de la finalització de el procediment duaner d’un magatzem gratuït per a aquestes mercaderies o sense el permís de l’autoritat duanera en els casos especificats al paràgraf 5 de l’article 213 d’aquest codi, excepte en els casos en què aquestes mercaderies es puguin exportar des del territori d’un magatzem gratuït sense completar el procediment duaner d'un magatzem gratuït en els casos previstos al paràgraf 2 del paràgraf 1 de l'article 215 d'aquest codi, - el dia de la retirada del territori del magatzem gratuït, i si aquest dia no està fixat, - el dia de revelar el fet de tal retirada del territori del magatzem gratuït;
  2. en cas de transferència de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i (o) mercaderies fetes (rebudes) de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, a una altra persona abans de la finalització del procediment duaner de un magatzem gratuït per a aquestes mercaderies, excepte els casos en què aquestes mercaderies es puguin transferir en els casos previstos al paràgraf 9 de l'article 213 d'aquest Codi: el dia de la transferència de les mercaderies i, si aquest dia no està fixat, - el dia de revelació el fet d'aquesta transferència;
  3. en cas de no retornar al territori d'un magatzem gratuït abans de l'expiració del termini establert per l'autoritat duanera d'acord amb el paràgraf primer del paràgraf 6 de l'article 213 d'aquest codi, les mercaderies exportades des del territori d'un magatzem gratuït al casos especificats als paràgrafs 1 i 2 del paràgraf 5 de l'article 213 d'aquest codi, - el dia d'expiració del termini establert per l'autoritat duanera d'acord amb el paràgraf primer del paràgraf 6 de l'article 213 d'aquest codi;
  4. si el procediment duaner d’un magatzem gratuït no s’acaba abans de l’expiració del termini establert per l’autoritat duanera d’acord amb el paràgraf segon del paràgraf 6 de l’article 213 d’aquest codi en relació amb les mercaderies exportades des del territori d’un magatzem gratuït al cas especificat al paràgraf 3 del paràgraf 5 de l'article 213 d'aquest Codi, - el dia d'expiració d'aquest termini;
  5. en el cas de no col·locació al territori d'un altre magatzem gratuït abans de l'expiració del termini establert per l'autoritat duanera d'acord amb el paràgraf tercer del paràgraf 6 de l'article 213 d'aquest codi, les mercaderies exportades des del territori d'un magatzem gratuït a el cas especificat al paràgraf 4 del paràgraf 5 de l'article 213 d'aquest codi: el dia de l'expiració del termini establert per l'autoritat duanera d'acord amb el tercer paràgraf de la clàusula 6 de l'article 213 d'aquest codi;
  6. en cas de pèrdua de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i (o) mercaderies fetes (rebudes) de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, amb l'excepció de la destrucció i (o) pèrdua irrecuperable a causa d'un accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, - el dia de la pèrdua de mercaderies, i si aquest dia no està fixat, - el dia de revelar el fet de tal pèrdua;
  7. si l'autoritat duanera no presenta documents que confirmen el fet d'enterrar, neutralitzar, utilitzar o destruir les mercaderies especificades al paràgraf tercer del paràgraf 2 del paràgraf 1 de l'article 215 d'aquest codi a l'autoritat duanera en el termini establert per aquesta - el dia d'exportació d'aquestes mercaderies fora del territori d'un magatzem gratuït;
  8. en cas de finalització d'acord amb el paràgraf tercer del paràgraf 5 de l'article 139 d'aquest codi del procediment duaner per a l'exportació en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf quart del paràgraf 2 del paràgraf 4 de l'article 215 d'aquest codi, amb l'excepció de la finalització del procediment duaner d’exportació en relació amb aquestes mercaderies, que en el moment en què aquesta finalització es troba al territori d’un magatzem gratuït, l’endemà del dia d’expiració del termini establert pel paràgraf primer del paràgraf 5 de l’article 139 d’aquest Codi.
 5. Si es donen les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article en relació amb mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït, els drets de duana d’importació, impostos, es paguen drets especials antidumping i compensatoris com si aquestes mercaderies estrangeres estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets i impostos duaners d'importació.
  Si les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article es van produir en relació amb mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, i en aquestes mercaderies, d’acord amb l’article 214 d’aquest codi, les mercaderies estrangeres col·locades sota s’identifica el procediment duaner: el procediment de magatzem gratuït, els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris s’han de pagar en relació amb les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de magatzem gratuït i que s’utilitzen per a la fabricació de mercaderies realitzades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres col·locades sota el règim duaner de magatzem gratuït, com si aquestes mercaderies estrangeres estiguessin sotmeses al procediment duaner per a la seva alliberació per al consum intern sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets i impostos duaners d'importació.
  En els casos especificats als paràgrafs primer i segon d’aquesta clàusula, per al càlcul de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, els tipus de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris s’apliquen, en vigor el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la declaració de mercaderies, presentada per col·locar les mercaderies sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït i en relació amb les mercaderies, l’alliberament de les quals, quan es posa sota el règim duaner d’un magatzem gratuït, es va fer abans de presentar la declaració de mercaderies, - el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies.
 6. Si les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article es van produir en relació amb les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït i en aquestes mercaderies d’acord amb l’article 214 d’aquest codi, les mercaderies estrangeres posades sota duana procediment d’un magatzem gratuït, drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, s’han de pagar com si aquestes mercaderies realitzades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l’alliberament per al consum domèstic sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets i impostos duaners d'importació. En aquest cas, els drets de duana d'importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris es calculen d'acord amb els capítols 7 i 12 d'aquest Codi.
  Per calcular els drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s'apliquen els tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, vigents el dia que finalitza el termini de pagament de la importació drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article en relació amb les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït. Si, per determinar el valor en duana de les mercaderies, així com per calcular els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris, s’ha de convertir la moneda estrangera en la moneda d’un estat membre, aquesta conversió es realitza al tipus de canvi vigent el dia que ha de vèncer els drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article. Si l’autoritat duanera no disposa d’informació precisa sobre les mercaderies (naturalesa, nom, quantitat, origen i (o) valor en duana), la base per al càlcul dels drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris a pagar es determina sobre la base del cos d'informació duaner i la classificació de les mercaderies es duu a terme tenint en compte el paràgraf 3 de l'article 20 d'aquest Codi.
  Si el codi del producte d’acord amb la nomenclatura de productes econòmics de l’activitat econòmica estrangera es determina al nivell d’agrupació amb un nombre de caràcters inferior a 10:
  • per al càlcul dels drets de duana d’importació, s’aplica el tipus més elevat dels drets de duana, que correspon a les mercaderies incloses en aquesta agrupació;
  • per al càlcul d’impostos, s’aplica el tipus més elevat de les taxes de l’impost sobre el valor afegit, el màxim de les taxes dels impostos especials (impostos especials o impostos especials) corresponents als béns inclosos en aquest grup, respecte del qual el més alt dels tipus dels drets de duana s'estableix;
  • per al càlcul dels drets especials antidumping i compensatoris, s’aplica la taxa més alta dels drets especials antidumping i compensatoris corresponents a les mercaderies incloses en aquesta agrupació, tenint en compte el desè paràgraf d’aquesta clàusula. Els drets especials antidumping i compensatoris es calculen en funció de l’origen de les mercaderies, confirmat d’acord amb el capítol 4 d’aquest codi i (o) altra informació necessària per determinar els drets especificats. Si no es confirma l’origen de la mercaderia i (o) altra informació necessària per determinar els drets especificats, es calculen els drets especials antidumping i compensatoris en funció dels tipus més elevats de drets especials antidumping i compensatoris establerts per a les mercaderies de la mateix codi de la nomenclatura de productes bàsics d’activitat econòmica estrangera si la classificació de la mercaderia es duu a terme a un nivell de 10 caràcters, o la mercaderia inclosa a l’agrupació, si els codis de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de productes bàsics per a activitat econòmica exterior determinat a nivell d’agrupació amb el nombre de caràcters inferior a 10.
   A l’hora d’establir informació exacta posterior sobre les mercaderies, es calculen els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris sobre la base d’aquesta informació precisa i es reemborsen (compensen) les quantitats d’importació excessivament cobrades i (o) excessivament cobrades. els drets de duana, els impostos, els drets especials, antidumping, compensatoris o el cobrament d’imports impagats d’acord amb els capítols 10 i 11 i els articles 76 i 77 d’aquest Codi.
 7. Sobre els imports de drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si s’hagués atorgat un ajornament del seu pagament en relació amb aquests imports de la data de col·locació de les mercaderies en règim de duana magatzem gratuït el dia d’expiració del termini per al pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
 8. En cas de finalització del procediment duaner d’un magatzem gratuït o de l’exportació del territori duaner de la Unió de mercaderies especificades al paràgraf quatre del paràgraf 2 del paràgraf 4 de l’article 215 d’aquest codi, sotmeses al procediment duaner per a exportar o col·locar mercaderies en règim duaner d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest codi aplicable a mercaderies estrangeres o la detenció d’aquestes mercaderies per les autoritats duaneres d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi després del compliment de l’obligació de pagament els drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) la seva recaptació (total o parcial) de l'import dels drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris pagats i (o) cobrats d'acord amb aquest article estan subjectes a reemborsament (compensació) d'acord amb el capítol 10 i l'article 76 d'aquest codi.

Article 217. Característiques del càlcul i pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris quan es col·loquen les mercaderies sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït i les mercaderies realitzades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres col·locades sota la duana procediment d'un magatzem gratuït, sota procediments duaners separats

 1. Quan es col·loquen mercaderies estrangeres col·locades sota el règim duaner d’un magatzem gratuït i no sotmeses a operacions de processament de mercaderies col·locades sota el règim duaner d’un magatzem gratuït al territori d’un magatzem gratuït, en virtut del procediment duaner per al lliurament al consum intern càlcul dels drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s'apliquen els tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, vigents el dia del registre per part de l'autoritat duanera d'una declaració - per a les mercaderies enviades per col·locar les mercaderies sota el règim duaner d'un magatzem gratuït i, en relació amb les mercaderies, el lliurament del qual, quan es va posar sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït, el magatzem es va fer abans de la presentació de la declaració de les mercaderies, - el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de la presentació de la declaració de mercaderies, excepte el cas especificat al segon paràgraf d’aquesta clàusula.
  Quan es col·loqui sota el règim duaner per a l'alliberament per al consum intern d'equips col·locats sota el règim duaner d'un magatzem gratuït, posats en funcionament i utilitzats pel propietari d'un magatzem gratuït per realitzar les operacions previstes al paràgraf 1 de l'article 213 d'aquest Codi, per al càlcul de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s'apliquen els tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, vigents el dia del registre per part de l'autoritat duanera d'una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació d'equips sota el procediment duaner per al seu consum intern.
 2. Quan es col·loquen sota els procediments duaners especificats als paràgrafs 1, 5, 7, 10 i 14 del paràgraf 2 de l'article 127 d'aquest codi, les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït:
  1. subjecte a la identificació en les mercaderies especificades de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, efectuades d’acord amb l’article 214 d’aquest codi, els drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris es calculen en relació a mercaderies estrangeres col·locades sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït i usades en la fabricació de mercaderies, fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres col·locades sota el procediment duaner d'un magatzem gratuït. Al mateix temps, per al càlcul de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s’apliquen els tipus de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, vigents el dia de registre per part de l’autoritat duanera d’una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït. i en relació amb les mercaderies, l’alliberament de les quals, quan es col·loca sota el procediment duaner d’un magatzem gratuït, es va fer abans de presentació d’una declaració de mercaderies, - el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies;
  2. en absència, el dia del registre per part de l’autoritat duanera, d’una declaració de mercaderies respecte de les mercaderies realitzades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, identificació de les mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner magatzem, en mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, efectuades d'acord amb l'article 214 d'aquest codi, aranzels de duana d'importació, els impostos es calculen en relació amb les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres col·locats sota el règim duaner d'un magatzem gratuït. Al mateix temps, per al càlcul dels drets i impostos duaners d’importació, els tipus de drets i impostos duaners d’importació s’apliquen en vigor el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la declaració de mercaderies sotmeses a col·locació segons els procediments duaners especificats a els paràgrafs 1, 5, 7, 10 i 14 del paràgraf 2 de l’article 127 d’aquest codi. En aquest cas, la base per calcular els drets de duana d’importació al tipus ad valorem és el valor estimat de les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, el procediment per determinar el que estableix la Comissió.
 3. Un cop finalitzat el procediment duaner d’un magatzem gratuït mitjançant la col·locació de mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, sota procediments duaners d’acord amb el paràgraf 10 de l’article 215 d’aquest Codi, drets d’importació, impostos es calculen en relació amb les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït. Al mateix temps, per calcular els drets i impostos duaners d’importació, s’apliquen els tipus de drets i impostos duaners d’importació vigents el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la declaració de mercaderies presentades per col·locar mercaderies sota els procediments duaners especificats als paràgrafs. 1, 5, 7, 10 i 14 del paràgraf 2 de l’article 127 d’aquest codi.
 4. Si, per calcular els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials antidumping i compensatoris en els casos especificats als paràgrafs 1 a 3 d’aquest article, s’ha de convertir moneda estrangera a la moneda d’un estat membre, la conversió es fa al tipus de canvi vigent el dia d'aplicació dels tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, establerts per a cada cas.

Article 218. Determinació de l'estat de les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït

 1. Si les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït s’exporten des del territori duaner de la Unió, l’estat d’aquestes mercaderies es determina d’acord amb els criteris de processament suficient de les mercaderies, que es poden expressar a:
  1. canviar el codi de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de productes econòmics de l’activitat econòmica estrangera al nivell de qualsevol dels primers 4 caràcters;
  2. canvis en el valor de les mercaderies quan el percentatge del cost dels materials utilitzats o del valor afegit assoleix una quota fixa en el preu del producte final (regla de participació ad valorem);
  3. compliment de les condicions necessàries, realització de la producció i operacions tecnològiques suficients per al reconeixement de mercaderies com a mercaderies de la Unió.
 2. Les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït amb finalitats d’exportació des del territori duaner de la Unió es reconeixen com a mercaderies de la Unió si, com a resultat d’operacions de fabricació (recepció) de mercaderies, es compleix una de les condicions següents:
  1. es va produir un canvi en el codi de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de productes econòmics de l’activitat econòmica estrangera a qualsevol dels primers 4 caràcters, llevat dels casos especificats al paràgraf 3 d’aquest article;
  2. el percentatge del valor de les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït no supera una quota fixa en el preu del producte final o el valor afegit arriba a una quota fixa en el preu del producte final, excepte el casos especificats al paràgraf 3 d’aquest article;
  3. en relació amb les mercaderies, s’han complert les condicions, s’han realitzat operacions de producció i tecnològiques suficients per al reconeixement de mercaderies fetes (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït com a mercaderies de la Unió, excepte pel cas especificat al primer paràgraf de la clàusula 3 d’aquest article.
 3. Les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït no es reconeixen com a mercaderies de la Unió si només s’han realitzat aquelles operacions respecte a aquelles mercaderies que no compleixen els criteris de processament suficient, independentment de la compliment d’altres condicions.
  El canvi del codi de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de productes econòmics de l’activitat econòmica estrangera al nivell de qualsevol dels primers 4 dígits i la regla de participació ad valorem no s’apliquen com a criteris per al processament suficient de mercaderies fetes (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres el procediment duaner d'un magatzem gratuït, si es tracta de mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, una llista de condicions, producció i operacions tecnològiques suficients per al reconeixement de les mercaderies fabricades (rebudes) de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, mercaderies de la Unió.
 4. La llista de condicions, producció i operacions tecnològiques suficients per al reconeixement de les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, les mercaderies de la Unió, així com una llista d’operacions, la realització de les quals que no compleixin els criteris per a un processament suficient per determinar l'estat de les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït són determinades per la Comissió.
 5. La Comissió determina el procediment per utilitzar la regla de participació ad valorem com a criteri per a un processament suficient de les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït.
  La regla de participació ad valorem no s'aplica com a criteri per a un processament suficient quan es realitzen operacions de reparació de mercaderies de la Unió sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït.
 6. L'estat de les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït està determinat per un organisme estatal autoritzat o una organització autoritzada d'un estat membre.
 7. Com a document que confirma l'estat de les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït, un organisme estatal autoritzat o una organització autoritzada d'un estat membre emet una opinió sobre el reconeixement de les mercaderies fetes (rebudes) de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner un magatzem gratuït, mercaderies de la Unió o una conclusió sobre el reconeixement de mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït com a mercaderies de la Unió. La Comissió determina les formes d’aquestes conclusions, l’estructura i el format d’aquestes conclusions en forma de documents electrònics, el procediment per emplenar-les i el procediment per a la seva emissió i aplicació.
 8. En absència, cancel·lació o invalidació d’un document que confirmi l’estat de les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït, aquestes mercaderies, un cop finalitzat el procediment duaner d’un magatzem gratuït per tal d’exportar-les del territori duaner de la Unió, es consideraran mercaderies de la Unió i, per a altres fins, com a mercaderies estrangeres.