МЕНЮ

Procediment duaner d'un magatzem duaner

Article 155. Contingut i aplicació del procediment duaner d'un magatzem duaner

 1. Procediment duaner magatzem duaner: un procediment duaner aplicat a mercaderies estrangeres, segons el qual aquestes mercaderies s’emmagatzemen en un magatzem duaner sense pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, subjecte a les condicions per col·locar les mercaderies sota aquesta duana procediment i el seu ús d'acord amb aquest procediment duaner.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner conserven l'estatus de mercaderies estrangeres.
 3. Es permet aplicar el procediment duaner d'un magatzem duaner per suspendre el següent:
  1. procediment duaner per a la importació temporal (admissió) mitjançant la col·locació de mercaderies sota el règim duaner d'un magatzem duaner de mercaderies prèviament sotmeses al règim duaner d'importació temporal (admissió)
  2. el procediment duaner de transformació al territori duaner mitjançant la col·locació sota el règim duaner del magatzem duaner mercaderies col·locades sota el règim duaner de transformació al territori duaner i (o) productes de transformació de mercaderies prèviament sotmeses al règim duaner de transformació a el territori duaner;
  3. el procediment duaner de processament per al consum domèstic mitjançant la col·locació sota el règim duaner d'un magatzem duaner mercaderies col·locades sota el procediment duaner de processament per al consum domèstic i (o) productes de transformació de mercaderies prèviament sotmeses al règim duaner per a la transformació per al consum domèstic.
  4. Es permet aplicar el procediment duaner d'un magatzem duaner en relació amb les mercaderies que, per les seves grans dimensions o les seves condicions especials de càrrega, descàrrega i (o) emmagatzematge, no es poden col·locar al magatzem duaner.
   L'emmagatzematge d'aquestes mercaderies es pot dur a terme en llocs que no siguin magatzems duaners, sempre que es disposi del permís de l'autoritat duanera per emmagatzemar-los en aquests llocs, emès d'acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
  5. La Comissió té dret a determinar la llista de mercaderies per a les quals no s'aplica el procediment duaner del magatzem duaner. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 203 d’11.12.2018)

Article 156. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner d'un magatzem duaner i el seu ús d'acord amb aquest procediment duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner d'un magatzem duaner són:
  1. la vida útil i (o) la venda de mercaderies el dia de la seva declaració duanera d’acord amb el procediment duaner del magatzem duaner és superior a 180 dies naturals;
  2. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.
 2. Les condicions d’ús de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner del magatzem duaner són:
  1. col·locació i ubicació de les mercaderies al magatzem duaner i les mercaderies especificades al paràgraf 4 de l’article 155 d’aquest codi, als llocs especificats al permís de l’autoritat duanera per emmagatzemar les mercaderies en un lloc que no sigui un magatzem duaner;
  2. observació del període de validesa del procediment duaner del magatzem duaner;
  3. el compliment de les disposicions de l’article 158 d’aquest codi quan s’efectuen operacions amb mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem duaner.

Article 157. Durada del procediment duaner d'un magatzem duaner

 1. El període de validesa del procediment duaner d'un magatzem duaner no pot excedir de tres anys des de la data de col·locació de les mercaderies sota aquest règim duaner, llevat dels casos previstos als paràgrafs 3 i 3 d'aquest article.
 2. En cas d’aplicació reiterada del procediment duaner d’un magatzem duaner en relació amb mercaderies estrangeres ubicades al territori duaner de la Unió, inclòs quan diferents persones actuen com a declarant d’aquestes mercaderies, el període total de validesa del procediment duaner d’una duana el magatzem no pot superar el període previst al paràgraf 1 d’aquest article.
 3. Les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner abans de l'expiració del termini previst al paràgraf 1 d'aquest article s'han de col·locar sota els procediments duaners previstos en aquest codi o lliurar-les com a subministraments d'acord amb el capítol 39 d'aquest Codi.
  Les mercaderies amb una vida útil limitada i (o) venda s'han de sotmetre a un altre procediment duaner com a màxim 180 dies naturals abans de la data de caducitat i (o) venda.
 4. En cas de finalització del funcionament d'un magatzem duaner, les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner i ubicades en aquest magatzem duaner, com a màxim 60 dies naturals a partir del dia següent al de la finalització del funcionament d'aquest emmagatzematge duaner, s’ha de col·locar en un altre magatzem duaner o s’ha de col·locar sota els procediments duaners previstos en aquest codi o lliurar-lo com a subministraments d’acord amb el capítol 39 d’aquest codi.

Article 158. Operacions realitzades amb béns col·locats sota el règim duaner d’un magatzem duaner

 1. Les persones amb poders en relació amb les mercaderies o els seus representants tenen dret a realitzar amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner les operacions habituals necessàries per garantir la seva seguretat, inclosa la inspecció i mesura de les mercaderies, traslladant-les al magatzem duaner, i en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 4 de l'article 155 d'aquest Codi, dins del lloc d'emmagatzematge d'aquestes mercaderies, sempre que aquestes operacions no comportin un canvi en l'estat de les mercaderies, la violació del seu embalatge i (o) els mitjans de identificació.
 2. Amb el permís de l’autoritat duanera, les mercaderies sotmeses al règim duaner del magatzem duaner es poden realitzar amb operacions de muntatge senzilles, així com per a:
  1. selecció de mostres i (o) mostres de mercaderies;
  2. preparació de mercaderies per a la venda i transport (transport), inclòs el desdoblament d’un lot, formació d’enviaments, classificació, envasament, reenvasament, etiquetatge, operacions per millorar la presentació;
  3. manteniment: en relació amb les mercaderies, durant el període d’emmagatzematge en què es requereixen aquestes operacions.
 3. Les operacions realitzades amb mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner no haurien de canviar les característiques d'aquestes mercaderies associades a un canvi en el codi d'acord amb la nomenclatura de productes bàsics d'activitat econòmica exterior.
 4. No es permet utilitzar mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner, segons la seva finalitat funcional.
 5. Pel que fa a la totalitat o part de les mercaderies sotmeses al règim duaner del magatzem duaner, es poden fer transaccions que prevegin la transferència dels drets de tinença, ús i (o) disposició d'aquestes mercaderies.

Article 159. Emmagatzematge de mercaderies en un magatzem duaner

 1. Les mercaderies s’han de col·locar en un magatzem duaner o en els llocs especificats al permís de l’autoritat duanera per emmagatzemar les mercaderies en un lloc que no sigui un magatzem duaner en un termini de cinc dies hàbils a partir del dia següent al dia de la seva col·locació sota el procediment duaner. del magatzem duaner.
 2. Les mercaderies que puguin danyar altres mercaderies o que requereixin condicions especials d’emmagatzematge s’han de col·locar en magatzems duaners equipats d’acord amb les condicions d’emmagatzematge d’aquesta mercaderia.

Article 160. Mercaderies que han quedat inutilitzables, malmeses o danyades durant el període d’emmagatzematge en un magatzem duaner

Es consideren importades al territori duaner les mercaderies inutilitzables, danyades o danyades com a conseqüència d’un accident o força major durant el període d’emmagatzematge en un magatzem duaner, quan es col·loquen sota el procediment duaner escollit pel declarant. de la Unió en condicions inutilitzables, danyades o danyades.

Article 161. Finalització i finalització del procediment duaner d'un magatzem duaner

 1. Abans de l'expiració del procediment duaner del magatzem duaner, previst a l'article 157 d'aquest codi, aquest procediment duaner finalitza:
  1. situar les mercaderies sota procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres en les condicions previstes per aquest Codi, amb l'excepció del procediment duaner de trànsit duaner, tret que aquest paràgraf disposi el contrari;
  2. la represa del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner, l'acció del qual es va suspendre d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 173 d'aquest codi;
  3. la represa del procediment duaner de processament per al consum domèstic, l'operació del qual es va suspendre d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 197 d'aquest codi;
  4. la represa del procediment duaner per a la importació temporal (admissió), l'operació del qual es va suspendre d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 224 d'aquest codi;
  5. la col·locació de mercaderies en règim duaner de trànsit duaner, si aquestes mercaderies estan sotmeses a aquest procediment duaner per al transport des del territori de l’Estat membre, l’autoritat duanera de la qual alliberament de mercaderies quan es col·loquen sota el règim duaner d'un magatzem duaner, al territori d'un altre estat membre;
  6. l'alliberament de mercaderies com a subministraments d'acord amb el capítol 39 d'aquest codi;
  7. reconeixement per part de les autoritats duaneres d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies per accident o força major, o el fet de pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a conseqüència de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge;
  8. l’aparició de circumstàncies determinades per la Comissió i (o) la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera, abans que les mercaderies estiguin sota control duaner.
 2. Les mercaderies col·locades sota el règim duaner d'un magatzem duaner poden col·locar-se sota un procediment duaner en un o més lots.
 3. Les mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem duaner de forma no muntada o desmuntada, inclòs el formulari incomplet o incomplet, poden passar a altres procediments duaners per completar el procediment duaner d’un magatzem duaner amb la declaració d’un codi de producte d’acord amb Nomenclatura de mercaderies d’activitat econòmica estrangera corresponent al codi de mercaderies en forma completa o completa, quan, d’acord amb la nomenclatura de mercaderies per a activitats econòmiques estrangeres, és possible aplicar les notes de la secció XVI de la nomenclatura de mercaderies per a activitats econòmiques estrangeres i ( o) les normes per a la interpretació de la nomenclatura de productes bàsics per a l'activitat econòmica estrangera 2 (a), amb les condicions següents:
  1. el declarant de mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner i mercaderies sotmeses a procediments duaners per completar el procediment duaner d'un magatzem duaner és la mateixa persona;
  2. les mercaderies es transportaven a través de la frontera duanera de la Unió en el marc d'una transacció;
  3. presentació d’una decisió sobre la classificació de les mercaderies transportades a través de la frontera duanera de la Unió de forma no muntada o desmuntada, inclosa la forma incompleta o incompleta, en els casos determinats per la Comissió;
  4. es compleixen altres condicions determinades per la Comissió.
 4. Un cop finalitzat el procediment duaner del magatzem duaner, les mercaderies són objecte d’exportació des del magatzem duaner en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir del dia següent al dia de l’aparició de les circumstàncies previstes als paràgrafs 1-6 i 8 del paràgraf 1 d’aquest article.
 5. Si el procediment duaner del magatzem duaner no s’acaba d’acord amb el paràgraf 1 d’aquest article, el procediment duaner del magatzem duaner s’acabarà un cop finalitzin els terminis especificats als paràgrafs 1 i 2 de l’article 157 d’aquest codi, i aquestes mercaderies són detingudes per les autoritats duaneres d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi.
 6. Si les accions especificades en el paràgraf segon de la clàusula 3 i la clàusula 4 de l’article 157 d’aquest codi no s’han dut a terme en els terminis que s’especifiquen en elles, el procediment duaner del magatzem duaner al venciment d’aquests terminis finalitza i la mercaderia són detinguts per les autoritats duaneres d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi ...

Article 162. Aparició i finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris respecte a les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’un magatzem duaner, la data límit per al seu pagament i càlcul

 1. Sorgeix l'obligació de pagar drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d'un magatzem duaner:
  1. del declarant - des del moment del registre per part de l'autoritat duanera de la declaració de mercaderies;
  2. del propietari del magatzem duaner: des del moment en què la mercaderia es col·loca al magatzem duaner.
 2. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’un magatzem duaner finalitza pel declarant quan es donin les circumstàncies següents:
  1. col·locació de mercaderies en un magatzem duaner;
  2. finalització del procediment duaner del magatzem duaner d’acord amb l’article 161 d’aquest codi, si l’emmagatzematge de mercaderies no es va realitzar al magatzem duaner, inclosa la finalització del procediment duaner del magatzem duaner després de l’aparició de les circumstàncies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 6 d’aquest article.
  3. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’un magatzem duaner finalitza el propietari del magatzem duaner un cop finalitzat el procediment duaner de el magatzem duaner d’acord amb l’article 161 d’aquest codi, incloent-hi una vegada finalitzat el procediment duaner del magatzem duaner després de l’aparició de les circumstàncies especificades al paràgraf 2 del paràgraf 6 d’aquest article.
  4. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’un magatzem duaner s’extingeix per a les persones especificades als paràgrafs 2 i 3 d’aquest article, l'aparició de les circumstàncies següents:
   1. la col·locació de mercaderies en relació amb les quals s'ha finalitzat el procediment duaner d'un magatzem duaner en virtut de procediments duaners d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 129 d'aquest codi;
   2. el compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 7 d’aquest article;
   3. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o del fet de la pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte en els casos en què, abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb el present Codi respecte a aquestes mercaderies estrangeres, finalitzés el termini per al pagament de drets de duana d’importació, han arribat impostos, drets especials antidumping i compensatoris;
   4. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’un magatzem duaner: en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris sorgits en registrar una declaració de mercaderies;
   5. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi - en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, , drets antidumping i compensatoris que van sorgir durant el registre de la declaració de mercaderies;
   6. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
   7. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
   8. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
  5. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d’un magatzem duaner està subjecta al compliment de les circumstàncies especificades al paràgraf 6 d’aquest article.
  6. En el cas de les circumstàncies següents, la data límit per al pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris és:
   1. al declarant:
    • en cas de pèrdua de mercaderies abans de col·locar-les en un magatzem duaner, a excepció de la destrucció i (o) la pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, - el dia de la pèrdua, i si no es fixa aquest dia, - el dia de la col·locació de la mercaderia sota el règim duaner del magatzem duaner;
    • en cas de pèrdua o transferència de mercaderies a una altra persona abans de la finalització del procediment duaner del magatzem duaner, si l'emmagatzematge de mercaderies es va realitzar no al magatzem duaner, amb l'excepció de la destrucció i (o) pèrdua irrecuperable a causa de un accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, - el dia de la pèrdua o transferència, i si aquest dia no està fixat, - el dia de col·locació del mercaderies en règim duaner del magatzem duaner;
    • en el cas de l'exportació de mercaderies fora del lloc d'emmagatzematge, si l'emmagatzematge de mercaderies no s'ha dut a terme en un magatzem duaner d'acord amb el paràgraf 4 de l'article 155 d'aquest Codi, - el dia de l'exportació, i si aquest dia és no fixat, - el dia de col·locació de les mercaderies sota el règim duaner del magatzem duaner;
   2. al propietari del magatzem duaner:
    • en cas de pèrdua de mercaderies, a excepció de la destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de pèrdues naturals en condicions normals d’emmagatzematge, - el dia de la pèrdua de mercaderies, i si aquest el dia no està fixat, - el dia de la col·locació de les mercaderies al magatzem duaner;
    • en el cas de l’alliberament de mercaderies del magatzem duaner sense presentar documents que confirmin la finalització del procediment duaner del magatzem duaner, - el dia d’emissió de la mercaderia, i si aquest dia no està fixat, - el dia de col·locació del mercaderies al magatzem duaner.
  7. Quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 6 d’aquest article, els drets de duana d’importació, impostos, es paguen drets especials antidumping i compensatoris com si les mercaderies sotmeses al règim duaner d'un magatzem duaner estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets de duana d'importació i impostos.
   Per al càlcul de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s'apliquen els tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, vigents el dia del registre per part de l'autoritat duanera d'una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies en règim duaner d'un magatzem duaner.
   Si l’autoritat duanera no disposa de la informació exacta necessària per determinar el valor en duana de les mercaderies, valor duaner la mercaderia es determina sobre la base de la informació de què disposa l'autoritat duanera.
  8. Quan s’estableix posteriorment la informació exacta necessària per determinar el valor en duana de les mercaderies, el valor en duana de les mercaderies es determina sobre la base d’aquesta informació precisa i les quantitats de drets de duana, impostos, especials, anti - Es reemborsen (compensen) els drets de dumping i compensatoris o es cobren els imports impagats d'acord amb els capítols 10 i 11 i els articles 76 i 77 d'aquest Codi.
  9. En cas de finalització del procediment duaner d’un magatzem duaner d’acord amb l’article 161 d’aquest Codi, o de col·locació d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest Codi en virtut de procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres o la detenció d’aquestes mercaderies per la duana autoritats d’acord amb el capítol 51 d’aquest Codi després de l’execució de les obligacions de pagament de drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) la seva recaptació (total o parcial) de la quantitat de drets de duana, impostos, especials, els drets antidumping compensatoris pagats i (o) cobrats d'acord amb aquest article estan subjectes a la devolució (compensació) d'acord amb el capítol 10 i l'article 76 d'aquest codi.