МЕНЮ

Procediment duaner de tramitació fora del territori duaner

Article 176. Contingut i aplicació del procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner

 1. Procediment duaner transformació fora del territori duaner: el procediment duaner aplicat a les mercaderies de la Unió, segons el qual aquestes mercaderies s’exporten des del territori duaner de la Unió per rebre, com a resultat d’operacions de processament fora del territori duaner de la Unió, els productes de la seva transformació destinats a la seva posterior importació al territori duaner de la Unió, sense pagament de drets de duana d’exportació per a aquestes mercaderies de la Unió, subjectes a les condicions per col·locar les mercaderies sota aquest procediment duaner i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner i realment exportades des del territori duaner de la Unió perden la condició de mercaderies de la Unió.
 3. Es permet aplicar el procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner:
  1. en relació amb les mercaderies prèviament sotmeses al règim duaner per a l'alliberament per al consum domèstic amb l'aplicació de privilegis en el pagament de drets de duana d'importació, impostos associats a restriccions sobre l'ús i (o) disposició d'aquestes mercaderies, o una part d'aquestes mercaderies , si aquestes mercaderies o parts d’aquestes s’exporten des del territori duaner de la Unió per a la seva reparació i en el moment de la col·locació sota el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner tenen la condició de mercaderies estrangeres;
  2. en relació amb les exportades des del territori duaner de la Unió:
   • les mercaderies sotmeses al règim duaner d’exportació temporal per completar el procediment duaner d’exportació temporal d’acord amb el paràgraf 2 de l’article 231 d’aquest codi;
   • vehicles de transport internacional en el cas previst al primer paràgraf del paràgraf 3 de l'article 277 d'aquest Codi.
 4. Les mercaderies especificades al paràgraf 2 del paràgraf 3 d’aquest article se sotmeten al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner sense ser importades al territori duaner de la Unió.
 5. La Comissió té el dret de determinar la llista de mercaderies per a les quals no s’aplica el procediment duaner de transformació fora del territori duaner. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 203 de l'11.12.2018)

Article 177. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner són:
  1. la disponibilitat d’un document sobre les condicions de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió, emès per un organisme autoritzat d’un estat membre i que conté la informació especificada a l’article 181 d’aquest codi. Una declaració de mercaderies es pot utilitzar com a document tal si l’objectiu d’aplicar el procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner és la reparació de mercaderies;
  2. la possibilitat d’identificar per part de les autoritats duaneres mercaderies de la Unió sotmeses al règim duaner per a la transformació fora del territori duaner en els productes de la seva transformació, excepte en els casos de substitució de productes transformats per mercaderies estrangeres equivalents, tal com es defineix a l’article 183 d’aquest codi , d'acord amb l'article especificat en aquest Codi;
  3. provisió de garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’exportació d’acord amb el capítol 9 d’aquest codi, excepte en els casos en què, d’acord amb la legislació dels Estats membres, garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’exportació no es proporciona;
  4. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.
 2. Les condicions per a l’ús de mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner són:
  1. el compliment del període de validesa establert per al tractament duaner fora del territori duaner;
  2. el compliment de les disposicions de l’article 179 d’aquest codi quan s’efectuen operacions de transformació fora del territori duaner de la Unió amb mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner.
  3. Als efectes de l’aplicació d’aquest capítol, la identificació per part de l’autoritat duanera de les mercaderies de la Unió dels productes de la seva transformació significa l’establiment per un dels mètodes especificats a l’article 180 d’aquest codi que les operacions de transformació fora del territori duaner de la Unió per tal d'obtenir els productes processats es van sotmetre a mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner.

Article 178. Durada del procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner

 1. El període de validesa del procediment duaner per a la transformació fora del territori duaner s’estableix sobre la base del període de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió, tal com es defineix al document sobre les condicions de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió Europea. Unió.
 2. El període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner s’amplia a petició de la persona quan s’amplia el termini per a la tramitació de mercaderies fora del territori duaner de la Unió.
 3. La legislació dels estats membres pot establir que, quan s’ampliï el termini de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió, el període de validesa establert del procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner es pugui prorrogar com a màxim deu dies hàbils després de la seva caducitat. Quan s’amplia el període de validesa del procediment duaner per a la seva tramitació fora del territori duaner establert per l’autoritat duanera, després del seu venciment, es reprèn la validesa d’aquest procediment duaner a partir de la data de finalització d’aquest procediment duaner.

Article 179. Operacions de processament fora del territori duaner de la Unió

Les operacions de processament fora del territori duaner de la Unió inclouen:

 • transformació o transformació de mercaderies;
 • fabricació de productes, inclosos el muntatge, muntatge, desmuntatge i ajustament;
 • reparació de mercaderies, inclosa la seva restauració, substitució de components, modernització.

Article 180. Identificació Productes de la Unió en els productes de la seva transformació

Per identificar els béns de la Unió en els productes del seu processament, es poden utilitzar els mètodes següents:

 • col·locació per part del declarant, d'una persona que realitzi operacions de tractament fora del territori duaner de la Unió, o per funcionaris duaners de segells, segells, marques digitals i altres Productes de la Unió;
 • descripció detallada, fotografia, imatge a escala dels béns de la Unió;
 • comparació de mostres preseleccionades i (o) mostres de béns de la Unió i productes del seu processament;
 • ús de l'etiquetatge de productes existent, inclosos els números de sèrie;
 • altres mètodes que es poden aplicar en funció de la naturalesa de les mercaderies i de les operacions de processament realitzades fora del territori duaner de la Unió, inclòs l'examen dels documents presentats que contenen informació detallada sobre l'ús de les mercaderies de la Unió en el procés tecnològic de realització d'operacions de processament fora del territori duaner de la Unió, així com sobre la tecnologia de producció de productes processats.

Article 181. Document sobre les condicions per al processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió

 1. Qualsevol persona pot obtenir un document sobre les condicions de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió, emès per l’organisme autoritzat d’un estat membre. cara d'estat membreal territori del qual s’emet aquest document.
 2. El document sobre les condicions per al processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió ha de contenir informació:
  1. a l'organisme autoritzat de l'estat membre que va emetre el document;
  2. sobre la persona a qui se li va emetre el document;
  3. sobre la persona (persones) que realitzarà operacions de tractament directament fora del territori duaner de la Unió;
  4. sobre les mercaderies de la Unió i els productes de la seva transformació (nom, codi d'acord amb la nomenclatura de mercaderies de l'activitat econòmica estrangera, quantitat i cost). La legislació dels Estats membres en matèria de regulació duanera pot preveure la possibilitat d'indicar el codi de les mercaderies i productes de la Unió de la seva transformació a nivell de la mercaderia de la nomenclatura de mercaderies de l'activitat econòmica estrangera;
  5. sobre els documents que confirmen el dret a tenir, utilitzar i (o) disposar de béns;
  6. rendiments de productes processats en termes quantitatius i (o) percentuals;
  7. sobre les operacions de processament fora del territori duaner de la Unió i els mètodes de la seva implementació;
  8. sobre els mètodes d'identificació de mercaderies de la Unió sotmeses al règim duaner per a la transformació fora del territori duaner dels productes de la seva transformació;
  9. el període de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió;
  10. sobre la substitució de productes processats per productes estrangers equivalents, tal com es defineix a l'article 183 d'aquest codi, si es permet aquesta substitució;
  11. sobre l’autoritat duanera (autoritats duaneres), que suposadament ha de sotmetre les mercaderies al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner i la finalització d’aquest procediment duaner.
 3. El termini per processar mercaderies fora del territori duaner de la Unió no pot excedir de dos anys.
 4. El període per processar mercaderies fora del territori duaner de la Unió inclou:
  1. la durada del procés de producció de la transformació de mercaderies;
  2. el temps necessari per a la importació efectiva al territori duaner de la Unió de productes processats i la seva col·locació sota procediments duaners que completin l’efecte del procediment duaner per a la transformació fora del territori duaner.
 5. El termini per a la transformació de mercaderies fora del territori duaner de la Unió es calcula a partir del dia que les mercaderies es col·loquen sota el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner i, en el cas de la declaració duanera de mercaderies en diversos lots, des del dia en què el primer lot de mercaderies se situa sota el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner.
 6. El termini per processar mercaderies fora del territori duaner de la Unió es pot ampliar dins del termini especificat al paràgraf 3 d’aquest article.
 7. La legislació dels estats membres pot establir informació addicional que s’especifica en un document sobre les condicions de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió.
 8. El formulari del document sobre les condicions de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió, el procediment per emplenar-lo i el procediment per emetre aquest document, fer-hi canvis (addicions), així com la seva retirada (cancel·lació) i (o) la seva renovació s'estableix per la legislació dels estats membres. (veure ordre del Ministeri d'Hisenda de Rússia núm. 7n de 14.01.2020 de gener de XNUMX)
 9. Si la declaració de mercaderies s’utilitza com a document sobre les condicions de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió, el declarant ha d’indicar la informació sobre les condicions de processament de mercaderies fora del territori duaner de la Unió a la declaració de mercaderies.

Article 182. Taxes de producció de productes processats

 1. El rendiment dels productes processats s’entén com la quantitat i (o) el percentatge de productes processats formats com a resultat d’operacions de processament fora del territori duaner de la Unió d’una determinada quantitat de mercaderies de la Unió.
 2. Si les operacions de processament fora del territori duaner de la Unió es duen a terme en relació amb mercaderies, les característiques de les quals es mantenen pràcticament constants d’acord amb els requisits tècnics establerts i condueixen a la recepció de productes processats de qualitat constant, els organismes autoritzats del Els Estats membres poden establir normes estàndard per a la producció de productes processats.

Article 183. Substitució de productes transformats per productes estrangers equivalents

 1. Amb el permís de l'autoritat duanera, es permet substituir els productes processats per mercaderies estrangeres, que en la seva descripció, qualitat i característiques tècniques coincideixin amb aquests productes processats (en endavant en aquest article - equivalent béns estrangers), si l'operació de processament fora del territori duaner de la Unió és una reparació, així com si les operacions de processament fora del territori duaner de la Unió es duen a terme en relació amb les mercaderies transportades per oleoducte.
  En el cas d’exportació des del territori duaner de la Unió per a la reparació de la garantia en forma defectuosa de peces, conjunts, unitats que formaven part de les mercaderies importades prèviament al territori duaner de la Unió i sotmeses al procediment duaner per a la seva comercialització, mercaderies estrangeres que, pel que fa a la seva descripció, qualitat i característiques tècniques coincideixen amb productes transformats, es consideren mercaderies estrangeres equivalents sense tenir en compte la seva condició de servei i (o) deteriorament.
 2. Si es permet substituir productes processats per mercaderies estrangeres equivalents, es permet la importació d’aquestes mercaderies estrangeres equivalents al territori duaner de la Unió abans de l’exportació de mercaderies de la Unió des del territori duaner de la Unió.
 3. El procediment i les condicions per substituir productes transformats per mercaderies estrangeres equivalents estan establerts per la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.

Article 184. Finalització i finalització del procediment duaner per a la seva tramitació fora del territori duaner

 1. Abans d’expirar el període de validesa establert del procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, l’efecte d’aquest procediment duaner es completa posant els productes processats en règim duaner per al seu consum intern i els productes de transformació de mercaderies. que van ser exportats des del territori duaner de la Unió per a la seva reparació gratuïta (en garantia), segons el procediment duaner de reimportació, llevat del cas previst al segon paràgraf d'aquesta clàusula.
  L’efecte del procediment duaner per a la transformació fora del territori duaner no es pot completar posant els productes processats sota el procediment duaner per a la seva reimportació, si aquests productes processats són productes transformats de mercaderies, un cop alliberats, d’acord amb el procediment duaner per a llançament per al consum domèstic, es va tenir en compte la presència d’un defecte (defectes), que va ser la causa de la reparació gratuïta (de garantia) d’aquests béns.
 2. Abans d’expirar el període de validesa establert per al tractament duaner fora del territori duaner, aquest procediment duaner es pot completar:
  1. la col·locació de mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, sota el règim duaner per a l’exportació, amb l’excepció de les mercaderies especificades al paràgraf 2 d’aquest paràgraf o el procediment duaner per a la reimportació
  2. la col·locació de les mercaderies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l'article 176 d'aquest codi, sotmeses al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, sota el procediment duaner de reexportació;
  3. col·locació dels productes processats en règim duaner per a l'exportació en els casos, en les condicions i de la manera que determini la Comissió.
 3. L'efecte del procediment duaner per a la transformació fora del territori duaner no es pot completar posant les mercaderies sota el procediment duaner per a l'exportació, si la legislació dels Estats membres estableix que les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner i (o ) els productes de la seva elaboració estan subjectes a la devolució obligatòria al territori d’aquest Estat membre.
 4. Els productes processats es poden col·locar sota procediments duaners en un o més lots.
 5. Un cop expirat el període de validesa establert per al tractament duaner fora del territori duaner, el procediment duaner finalitzarà.

Article 185. Aparició i finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a les mercaderies de la Unió col·locades (col·locades) sota el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, termini per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a les mercaderies de la Unió sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner sorgeix per al declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de mercaderies.
 2. L’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a les mercaderies de la Unió col·locades (col·locades) sota el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner finalitza pel declarant quan es produeixen les circumstàncies següents:
  1. finalització del procediment duaner per a la seva tramitació fora del territori duaner d’acord amb l’article 184 d’aquest codi, fins i tot després d’haver-se produït les circumstàncies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 4 d’aquest article;
  2. la col·locació de mercaderies respecte de les quals s'ha finalitzat el procediment duaner de transformació fora del territori duaner i (o) les mercaderies rebudes (formades) com a conseqüència d'operacions de transformació fora del territori duaner de la Unió en el marc de l'aplicació d'aquestes un procediment duaner, que ha finalitzat, en virtut de procediments duaners d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest codi;
  3. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article;
  4. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner, en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació que es van produir en registrar una declaració de mercaderies;
  5. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi, en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació sorgits en registrar-se una declaració de mercaderies;
  6. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  7. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  8. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. L’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a mercaderies de la Unió sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner està subjecta al compliment de les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article.
 4. En el cas de les circumstàncies següents, es considera el termini per al pagament de drets de duana d'exportació:
  1. en cas de pèrdua de les mercaderies especificades al paràgraf 1 d'aquest article, abans de la finalització del procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner - el dia de la pèrdua d'aquestes mercaderies i, si aquest dia no està fixat, - el dia en què la duana l'autoritat revela el fet de la pèrdua d'aquests béns;
  2. en cas d’incompliment del procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner d’acord amb l’article 184 d’aquest codi, el dia d’expiració del procediment duaner per a la tramitació fora del territori duaner.
 5. Quan es produeixin les circumstàncies especificades al paràgraf 4 d’aquest article, els drets de duana d’exportació s’abonaran com si les mercaderies de la Unió sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner quedessin sota el procediment duaner d’exportació sense l’aplicació de privilegis de pagament de drets de duana d’exportació.
  Per calcular els drets de duana d’exportació, els tipus de drets de duana d’exportació s’apliquen en vigor el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner.
 6. Sobre els imports dels drets de duana d’exportació pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 5 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si es concedís un ajornament del pagament en relació amb aquests imports, si així ho estableix la legislació de l’Estat membre a el territori del qual les mercaderies van quedar sotmeses a un procés de tramitació duanera fora del territori duaner. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb el procediment establert per la legislació dels estats membres.
 7. En cas de finalització del procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner o de la seva col·locació d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest codi de mercaderies segons els procediments duaners previstos en aquest codi, o la detenció de mercaderies per les autoritats duaneres d’acord amb amb el capítol 51 d’aquest codi després del compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació i (o) la seva recaptació (total o parcial), es retornaran els imports dels drets de duana d’exportació pagats i (o) cobrats d’acord amb aquest article. (compensació) d'acord amb el capítol 10 d'aquest codi.

Article 186. Detalls específics del càlcul i el pagament de taxes i impostos duaners d'importació en relació amb els productes transformats quan es col·loquen en el règim duaner per a l'alliberament al consum intern

 1. Quan els productes de processament es col·loquen sota el procediment duaner per a la seva comercialització, els drets de duana d’importació es calculen en funció del cost de les operacions de transformació fora del territori duaner de la Unió.
 2. El cost de les operacions de processament fora del territori duaner de la Unió es determina com l’agregat de costos realment incorreguts per:
  1. operacions de processament (reparació);
  2. béns estrangers utilitzats en el procés de processament (reparació), si no s’inclouen en els costos de les operacions de processament (reparació).
 3. Si el valor de les operacions de processament fora del territori duaner de la Unió declarat durant la declaració duanera dels productes processats no està documentat o els documents presentats no confirmen la informació declarada sobre el cost d’aquestes operacions, es determina com a diferència entre la duana valor dels productes transformats i el valor de les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner.
 4. Si s'apliquen tipus específics de drets de duana d'importació als productes processats, l'import dels drets de duana d'importació pagables es determina com el producte de la quantitat de drets de duana d'importació calculats a una taxa específica per als productes processats per la relació del cost de les operacions de processament fora el territori duaner de la Unió fins al valor en duana dels productes transformats com si els productes processats estiguessin sotmesos al procediment duaner per a la seva comercialització.
 5. Quan es processen els productes, se sotmeten al règim duaner per al seu consum intern impostos pel que fa als productes transformats, es calculen d'acord amb la legislació de l'Estat membre al territori del qual els productes transformats es troben sotmesos al procediment duaner per a la seva comercialització al consum intern.
  Si l’operació de processament fora del territori duaner de la Unió era la reparació de mercaderies exportades des del territori duaner de la Unió, els impostos especials (impostos especials o impostos especials) no es calculen i no es paguen.
 6. Quan els productes de transformació es col·loquen sota el procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern, els impostos i impostos duaners d'importació s'han de pagar per l'import dels drets i impostos duaners d'importació calculats d'acord amb els paràgrafs 1-5 d'aquest article, tret que el paràgraf 7 Aquest article.
 7. Quan es col·loquen productes processats obtinguts com a conseqüència d’operacions de processament fora del territori duaner de la Unió en relació amb mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l’article 176 d’aquest codi, en virtut del procediment duaner d’alliberament per al consum intern, els drets de duana d’importació , no s’abonen els impostos calculats d’acord amb els paràgrafs 1 a 5 d’aquest article, excepte en els casos en què, d’acord amb el paràgraf 11 de l’article 136 d’aquest codi, en relació amb aquestes mercaderies estrangeres, s’acaba el termini per al pagament de drets de duana d’importació i vénen els impostos.
  L’obligació de pagar impostos i taxes de duana d’importació pel que fa als productes processats obtinguts com a conseqüència d’operacions de processament fora del territori duaner de la Unió en relació amb mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l’article 176 d’aquest Codi finalitzarà quan finalitzi de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos sobre aquestes mercaderies estrangeres.

Article 187. Característiques del càlcul i pagament dels drets de duana d’exportació en relació amb les mercaderies que no han estat objecte d’operacions de transformació fora del territori duaner de la Unió i els productes transformats quan es posen en règim duaner per a l’exportació

 1. Quan es col·loquen mercaderies que no han estat sotmeses a operacions de processament fora del territori duaner de la Unió, segons el procediment duaner d’exportació, per al càlcul dels drets de duana d’exportació, els tipus de drets de duana d’exportació s’apliquen el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la declaració de mercaderies presentada per posar les mercaderies en règim duaner per a la seva transformació fora del territori duaner ...
  Si, per calcular els drets de duana d’exportació, s’ha de convertir moneda estrangera a la moneda d’un estat membre, aquesta conversió es fa al tipus de canvi vigent el dia especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula.
 2. Sobre els imports dels drets de duana d’exportació pagats (cobrats) pel que fa a mercaderies que no han estat objecte d’operacions de processament fora del territori duaner de la Unió, col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’exportació, s’han de pagar interessos, com si s’hagués ajornat el pagament es va concedir en relació amb aquests imports, si així ho estableix la legislació de l’Estat membre en el territori del qual les mercaderies estaven sotmeses al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb el procediment establert per la legislació dels estats membres.
 3. La Comissió determina els detalls específics del càlcul i el pagament de drets i impostos duaners d’exportació en relació amb els productes processats sotmesos al règim duaner d’exportació en els casos establerts d’acord amb el paràgraf 3 del paràgraf 2 de l’article 184 d’aquest codi. .