МЕНЮ

Procediment duaner de trànsit duaner

Article 142. Contingut i aplicació del règim duaner de trànsit duaner

 1. Procediment duaner trànsit duaner: un procediment duaner segons el qual es transporten (transporten) les mercaderies des de l'autoritat duanera de sortida fins a l'autoritat duanera de destinació sense pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, subjectes a les condicions per col·locar les mercaderies en virtut d’aquest procediment duaner.
 2. S’aplica el procediment duaner de trànsit duaner:
  1. per al transport (transport) a través del territori duaner de la Unió de mercaderies estrangeres no sotmeses a altres procediments duaners, així com mercaderies de la Unió:
   • sotmès al règim duaner per a l'exportació en casos determinats per la Comissió;
   • col·locats sota el règim duaner d'una zona duanera lliure, transportada des d'un territori SEZ a un altre territori de la ZEE en el cas previst al paràgraf 8 de l'article 207 d'aquest Codi;
  2. per al transport (transport) d'una part del territori duaner de la Unió a una altra part del territori duaner de la Unió a través dels territoris d'estats que no són membres de la Unió i (o) per mar de mercaderies de la Unió i mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 4 de l'article 302 d'aquest codi.
 3. El procediment duaner de trànsit duaner s'aplica al transportar (transportar) mercaderies:
  1. de l'autoritat duanera del lloc d'arribada a l'autoritat duanera del lloc de sortida;
  2. des de l'autoritat duanera del lloc d'arribada a l'autoritat duanera interior;
  3. de l'autoritat duanera interna a l'autoritat duanera del lloc de sortida;
  4. d'una autoritat duanera interna a una altra autoritat duanera interna;
  5. entre les autoritats duaneres a través dels territoris d’estats que no són membres de la Unió i (o) el mar.
 4. Béns estrangerssotmesos al règim duaner del trànsit duaner conserven la condició de mercaderies estrangeres.
 5. Productes de la Uniócol·locats sota el règim duaner de trànsit duaner conserven l’estatus de mercaderies de la Unió, llevat del cas especificat al paràgraf 3 de l’article 307 d’aquest codi i dels casos determinats per la Comissió d’acord amb el paràgraf 17 de l’article 304 d’aquest codi.
 6. Per al transport (transport) a través del territori duaner de la Unió, les mercaderies estrangeres següents no es col·loquen sota el procediment duaner de trànsit duaner:
  1. mercaderies a bord d'una aeronau que, durant el transport internacional, va fer un aterratge intermedi, forçat o tècnic al territori duaner de la Unió sense descarregar (descarregar) aquestes mercaderies;
  2. mercaderies que, després d’arribar al territori duaner de la Unió, no abandonaven el lloc de moviment de mercaderies a través de la frontera duanera de la Unió i abandonaven el territori duaner de la Unió;
  3. mercaderies transportades al llarg de línies elèctriques;
  4. altres béns en els casos previstos en aquest Codi.
 7. Les mercaderies estrangeres sotmeses a procediments duaners de transport (transport) a través del territori duaner de la Unió se sotmeten al procediment duaner de trànsit duaner en els casos previstos en aquest Codi i (o) en la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
 8. En relació amb les mercaderies de la Unió i les mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 4 de l’article 302 d’aquest codi, transportades des d’una part del territori duaner de la Unió a una altra part del territori duaner de la Unió a través dels territoris d’estats que no són membres de a la Unió i (o) per mar, el procediment duaner del trànsit duaner s'aplica tenint en compte les especificacions especificades al capítol 43 d'aquest codi.
 9. En relació amb les mercaderies per a ús personal, els enviaments postals internacionals, les mercaderies transportades per gasoducte, s’aplicarà el procediment duaner de trànsit duaner tenint en compte les especificacions especificades als articles 263, 287 i 294 d’aquest codi.
 10. Les peculiaritats de l’aplicació del procediment duaner del trànsit duaner en relació amb les mercaderies transportades pel territori d’un sol estat membre poden establir-se mitjançant la legislació d’aquest estat membre sobre regulació duanera.
 11. Característiques de l’aplicació del procediment duaner de trànsit duaner en relació amb les mercaderies transportades a través de la frontera duanera de la Unió de forma no muntada o desmuntada, inclosa la forma incompleta o incompleta, transportada pels territoris de dos o més estats membres durant un període determinat per un o més vehicles de transport internacional són determinats per la Comissió. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 138 de data 07.11.2017)
 12. La Comissió determina les peculiaritats de l’aplicació del procediment duaner de trànsit duaner en relació amb les mercaderies transportades pel territori duaner de la Unió per diferents modes de transport (dos o més).

Article 143. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner de trànsit duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner de trànsit duaner per al seu transport (transport) a través del territori duaner de la Unió són:
  1. garantir el compliment de l’obligació de pagar els impostos i taxes de duana d’importació d’acord amb l’article 146 d’aquest codi, en relació amb les mercaderies estrangeres;
  2. garantir el compliment de l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris d’acord amb l’article 146 d’aquest codi en els casos determinats per la Comissió - en relació amb mercaderies estrangeres;
  3. garantir la possibilitat d'identificar les mercaderies de la manera prevista a l'article 341 d'aquest codi;
  4. el compliment del vehicle per al transport internacional amb els requisits especificats a l’article 364 d’aquest codi, si la mercaderia es transporta als espais de càrrega (compartiments) del vehicle, que s’imposen amb segells i segells duaners;
  5. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.
 2. Condicions per col·locar mercaderies de la Unió, incloses les mercaderies de la Unió enviades per correu i mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 4 de l’article 302 d’aquest codi sota el procediment duaner de trànsit duaner per al seu transport (transport) des d’una part del territori duaner de la Unió fins a una altra part del territori duaner de la Unió a través dels territoris d’estats que no són membres de la Unió i (o) per mar es defineixen als articles 304-306 d’aquest Codi.
 3. El declarant de mercaderies transportades a través del territori duaner de la Unió mitjançant dos o més modes de transport sotmesos al règim duaner de trànsit duaner pot ser la persona especificada al paràgraf 1 del paràgraf 1 de l'article 83 d'aquest codi, o cara d'estat membre, que, d’acord amb la legislació d’aquest estat membre, té competències en relació amb les mercaderies transportades mitjançant dos o més modes de transport i garanteix l’organització d’aquest transport de mercaderies.
 4. Quan les mercaderies es col·loquen en règim duaner de trànsit duaner oficina duanera de sortida estableix el període de trànsit duaner d’acord amb l’article 144 d’aquest Codi, determina el lloc de lliurament de les mercaderies d’acord amb els articles 145, 263 i 304 d’aquest Codi, realitza la identificació de les mercaderies, documents per a elles d’acord amb l’article 341 de aquest Codi.
  Si el transport de mercaderies, a excepció del transport de mercaderies per aigua o avió, es realitza a l’espai de càrrega (compartiment) d’un vehicle que compleixi els requisits especificats a l’article 364 d’aquest Codi o una part d’aquest, identificació, a més d'altres mètodes d'identificació previstos a l'article 341 d'aquest Codi, s'ha d'assegurar aplicant segells a aquests espais de càrrega (compartiments) d'un vehicle o de la seva part, excepte en els casos previstos al paràgraf tercer d'aquest paràgraf.
  La imposició de segells als espais de càrrega (compartiments) d’un vehicle o de la seva part no és necessària per al transport d’animals vius, enviaments postals internacionals en contenidors postals (bosses de correu, contenidors postals), així com quan es transporta pel territori dels estats no membres de la Unió, en un espai de càrrega (compartiment) d’un vehicle o part d’aquest de mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner, juntament amb mercaderies que no estiguin sotmeses al règim duaner de trànsit duaner.

Article 144. Termini del trànsit duaner

 1. Quan es col·loquen les mercaderies en règim duaner de trànsit duaner, l’autoritat duanera de sortida fixa el període durant el qual les mercaderies s’han de lliurar de l’autoritat duanera de sortida a l’autoritat duanera de destinació (en endavant, el període de trànsit duaner).
 2. En relació amb les mercaderies transportades per ferrocarril, el període de trànsit duaner s’estableix a raó de 2 quilòmetres per mes, però no inferior a 1 dies naturals.
  En relació amb les mercaderies, el transport (transport) de les quals es realitza mitjançant altres modes de transport, el període de trànsit duaner s’estableix d’acord amb el temps habitual de transport (transport) de les mercaderies en funció del mode de transport i de les capacitats de el vehicle, la ruta establerta de transport de mercaderies, altres condicions de transport i (o) declaracions del declarant o transportista, així com tenir en compte els requisits del règim de treball i descans del conductor del vehicle d’acord amb els tractats internacionals dels estats membres amb un tercer, però no més que la data límit per al trànsit duaner.
 3. El termini per al trànsit duaner no pot superar el període determinat a raó de 2 quilòmetres per mes, ni el període determinat per la Comissió en funció dels detalls del transport de mercaderies sotmesos al règim duaner del trànsit duaner.
 4. El període de trànsit duaner establert per l'autoritat duanera a petició motivada del declarant o del transportista es pot prorrogar dins del termini establert al paràgraf 3 d'aquest article.
  La Comissió determina el procediment per realitzar operacions duaneres relacionades amb l’ampliació del període de trànsit duaner. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 170 de 13.12.2017)

Article 145. Lloc de lliurament de mercaderies. Canvi del lloc de lliurament de la mercaderia

 1. Quan es col·loquen les mercaderies sota el règim duaner de trànsit duaner, l’autoritat duanera de sortida determina el lloc on s’han de lliurar les mercaderies col·locades sota el règim duaner de trànsit duaner (en endavant, el lloc de lliurament de les mercaderies).
 2. El lloc de lliurament de la mercaderia es determina sobre la base de la informació sobre el punt de destinació especificat en els documents de transport (enviament), tret que es dispongui el contrari als paràgrafs 3 a 5 d’aquest article.
  El lloc de lliurament de mercaderies és la zona de control duaner situada a la regió d’activitat de l’autoritat duanera de destinació. En aquest cas, les mercaderies transportades des del lloc d’arribada es lliuren al lloc de l’autoritat duanera, tret que aquest codi i (o) la legislació dels estats membres sobre regulació duanera estableixin una altra cosa.
  El lloc de lliurament de mercaderies transportades per ferrocarril és la zona de control duaner a l’estació de destinació, a les vies d’accés de l’estació de destinació o a les vies ferroviàries no públiques adjacents directament a l’estació de destinació.
 3. En transportar (transportar) mercaderies dins del territori d’un estat membre, l’autoritat duanera de sortida té el dret d’establir el lloc de lliurament de les mercaderies, independentment de la informació especificada als documents de transport (transport), en els casos establerts per la legislació. d’aquest estat membre sobre regulació duanera.
 4. En transportar (transportar) mercaderies pels territoris de dos o més estats membres, l'autoritat duanera de sortida té el dret de determinar el lloc de lliurament de les mercaderies, independentment de la informació especificada als documents de transport (enviament), en els casos estipulats per tractats internacionals dins de la Unió i (o) en altres casos determinats per la Comissió.
 5. En transportar (transportar) mercaderies d’una part del territori duaner de la Unió a una altra part del territori duaner de la Unió a través dels territoris d’estats que no són membres de la Unió i (o) per mar, l’autoritat duanera de la sortida té dret a determinar el lloc de lliurament de les mercaderies independentment de la informació especificada als documents de transport (transport) en els casos previstos als paràgrafs 8 i 9 de l’article 304 d’aquest Codi i (o) en els altres casos determinats pel Comissió.
 6. Les estructures, locals (parts de locals) i (o) zones obertes (parts de zones obertes) d’un operador econòmic autoritzat amb certificats del segon o tercer tipus, que són la zona de control duaner, es poden designar com a lloc de lliurament de mercaderies transportades des del lloc d’arribada, si d’acord amb els documents de transport (enviament), aquestes mercaderies s’envien a les estructures, locals (parts de locals) i (o) a zones obertes (parts de zones obertes) d’aquestes operador econòmic autoritzat.
 7. Si, durant el transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner, la destinació canvia d’acord amb la legislació dels estats membres en matèria de transport, es pot canviar el lloc de lliurament de les mercaderies amb permís de l’autoritat duanera.
  Obtenir el permís de l'autoritat duanera per canviar el lloc de lliurament transportista té dret a sol·licitar a qualsevol autoritat duanera situada al llarg de la seva ruta amb una sol·licitud per canviar el lloc de lliurament de les mercaderies, elaborada en qualsevol forma. Juntament amb la sol·licitud de canvi de lloc de lliurament de mercaderies, es presenten documents que confirmen el canvi de destinació, una declaració de trànsit i altres documents de mercaderies.
  L’autoritat duanera accepta el permís per canviar el lloc de lliurament de les mercaderies com a màxim el dia següent al dia de recepció de la sol·licitud i dels documents especificats al paràgraf segon d’aquesta clàusula. Després de l’expedició d’un permís per canviar el lloc de lliurament, s’acaba l’efecte del procediment duaner de trànsit duaner en relació amb les mercaderies que han canviat el lloc de lliurament i les mercaderies estan subjectes a la col·locació segons el procediment duaner de trànsit duaner.
  La Comissió determina el procediment per realitzar operacions duaneres relacionades amb l'obtenció del permís de l'autoritat duanera per canviar el lloc de lliurament de les mercaderies. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 170 de 13.12.2017)
  Es permet canviar el lloc de lliurament de les mercaderies sense completar el procediment duaner de trànsit duaner, si aquest lloc de lliurament es troba a la mateixa regió de l'autoritat duanera, on es troba el lloc de lliurament de les mercaderies establert originalment per l'autoritat duanera. , de la manera prescrita per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.

Article 146. Garantir el compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris durant el procediment duaner del trànsit duaner

 1. La garantia per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners durant el procediment duaner del trànsit duaner es proporcionarà d’acord amb el capítol 9 d’aquest codi, tenint en compte aquest article i els articles 271 i 287 d’aquest codi.
  En els casos en què la garantia pel compliment de l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris sigui una condició per sotmetre les mercaderies al règim duaner de trànsit duaner d’acord amb l’apartat 2 del paràgraf 1 de l’article 143 d’aquest codi, aquesta garantia es proporciona d’acord amb l’article 75 d’aquest Codi, tenint en compte les disposicions d’aquest articles.
 2. Quan es col·loquen mercaderies, a excepció de les mercaderies per a ús personal i el correu internacional, sota el procediment duaner de trànsit duaner, la quantitat de garantia per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners es determina en funció dels imports de duana drets, impostos que haurien de pagar-se a l’Estat membre, l’autoritat duanera que produeix alliberament de mercaderiessi, a la data del registre de la declaració de trànsit, les mercaderies estaven sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern o al procediment duaner per a l'exportació sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets, impostos o beneficis duaners d'importació per al pagament de drets de duana d’exportació, respectivament, però no inferior a la quantitat de drets de duana, impostos que s’haurien de pagar en altres estats membres, a través dels territoris dels quals es durà a terme el transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner, si béns es va col·locar als territoris d'aquests estats membres sota el procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern o el procediment duaner per a l'exportació sense l'aplicació de preferències aranzelàries i avantatges per al pagament de drets de duana d'importació, impostos o exempcions per al pagament de drets de duana d'exportació , respectivament.
  Els imports dels drets i impostos duaners especificats al primer paràgraf d’aquesta clàusula es determinen en funció del valor més alt dels tipus de drets duaners, impostos, el valor de les mercaderies i (o) les seves característiques físiques en termes físics (quantitat, pes, volum o altres característiques) que es poden determinar a partir de la informació disponible, el procediment d’ús que estableix la legislació dels estats membres.
 3. La Comissió té dret a determinar els detalls específics de la determinació de l’import de la garantia per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners i l’import de la garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris a l’hora de col·locar mercaderies (components de les mercaderies) transportades a través de la frontera duanera de la Unió en un estat no muntat o desmuntat sota el procediment duaner de trànsit duaner, inclòs el formulari incomplet o incomplet. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 138 de data 07.11.2017)
 4. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner del trànsit duaner, no s’aplica l’aplicació de l’obligació de pagar drets i impostos duaners ni l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris en els casos següents:
  1. l'import de la garantia per al compliment de l'obligació de pagar impostos i impostos duaners i l'import de la seguretat per al compliment de l'obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris, si la provisió d'aquesta garantia és una condició per col·locar mercaderies en virtut del procediment duaner de trànsit duaner d’acord amb el paràgraf 2 del paràgraf 1 de l’article 143 d’aquest codi, en total no supera l’import equivalent a 500 euros al tipus de canvi vigent el dia del registre de la declaració de trànsit;
  2. el declarant és un transportista duaner que realitza el transport (transport) de les mercaderies declarades o un operador econòmic autoritzat que té un certificat d’inclusió al registre d’operadors econòmics autoritzats del primer o del tercer tipus;
  3. les mercaderies es transporten per ferrocarril, aèria o es transporten per oleoducte, excepte en el cas que aquest transport (transport) forma part del transport (transport) de mercaderies mitjançant dos o més modes de transport;
  4. les mercaderies estrangeres es transporten per vaixells aquàtics, inclosos els vaixells de navegació mixta (riu-mar), entre els ports marítims d’un estat membre i (o) estats membres sense entrar a les vies navegables interiors d’un estat membre i (o) estats membres, amb excepció del cas quan aquest transport forma part del transport de mercaderies mitjançant dos o més modes de transport;
  5. en els casos establerts per la legislació d'un estat membre en què les mercaderies es troben sotmeses al règim duaner de trànsit duaner, si el transport (transport) de mercaderies es realitza a través del territori d'aquest estat membre;
  6. en els casos establerts pel paràgraf segon del paràgraf 1 del paràgraf 1 de l'article 304 d'aquest codi, així com en els casos determinats per la Comissió d'acord amb el paràgraf tercer del paràgraf 1 del paràgraf 1 de l'article 304 d'aquest codi;
  7. en els casos estipulats pels tractats internacionals de la Unió i (o) pels tractats internacionals dels estats membres amb un tercer;
  8. l'autoritat duanera va prendre una decisió sobre l'ús de l'escorta duanera;
  9. les mercaderies estan destinades a l'ús oficial de les missions diplomàtiques i oficines consulars situades al territori duaner de la Unió, sobre les quals l'oficina duanera de sortida per a cada enviament específic té informació del Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat membre on es troba l'oficina duanera. de sortida es troba. La informació especificada és transmesa a l'autoritat duanera pel Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat membre on es troba l'autoritat duanera de sortida, després de la recepció:
   • del Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat membre que és l'estat receptor de la missió diplomàtica o del lloc consular destinatari de la mercaderia;
   • o bé des d’una missió diplomàtica o lloc consular situat al territori de l’estat membre on es troba l’oficina duanera de sortida i que és la missió diplomàtica o lloc consular de l’estat la missió diplomàtica o el lloc consular de la qual és el destinatari de la mercaderia;
  10. les mercaderies estan destinades a l'ús oficial de les oficines de representació dels estats en organitzacions internacionals, organitzacions internacionals o les seves oficines de representació, altres organitzacions o les seves oficines de representació situades al territori duaner de la Unió, sobre les quals l'autoritat duanera de sortida de cada transport específic té informació del Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat membre, on es troba l'oficina duanera de sortida. Aquesta informació la transmet a l’autoritat duanera el Ministeri d’Afers Exteriors de l’estat membre on es troba l’autoritat duanera de sortida, després de la recepció del Ministeri d’Afers Exteriors de l’estat membre que és l’estat d’acollida de les representacions dels estats a organitzacions internacionals, organitzacions internacionals o les seves representacions, altres organitzacions o les seves oficines de representació destinatàries de la mercaderia;
  11. les mercaderies estan destinades a ús personal, incloses les mercaderies per a l’establiment inicial, empleats de missions diplomàtiques, empleats de llocs consulars, personal (empleats, funcionaris) de representacions d’estats a organitzacions internacionals, organitzacions internacionals o les seves representacions, altres organitzacions o les seves representacions ubicades a el territori duaner de la Unió, així com els seus familiars, sobre els quals l’oficina duanera de sortida de cada enviament específic té informació del Ministeri d’Afers Exteriors de l’estat membre on es troba l’oficina duanera de sortida. Aquesta informació és transmesa a l'autoritat duanera pel Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat membre on es troba l'oficina duanera de sortida, després de rebre-la del Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat membre que és l'estat d'acollida de la missió diplomàtica, lloc consular, missions dels estats a organitzacions internacionals, organitzacions internacionals o les seves representacions, altres organitzacions o les seves representacions, empleats, empleats, personal (empleats, funcionaris) dels quals són destinataris de mercaderies o d’una missió diplomàtica o lloc consular situat el territori de l’Estat membre on es troba l’autoritat duanera de sortida, que és una missió diplomàtica o un lloc consular d’un estat els empleats, empleats d’una missió diplomàtica o lloc consular dels quals són destinataris de la mercaderia;
  12. els béns estan destinats a l’ús en investigacions culturals, científiques, competicions esportives o preparació per a ells, eliminació de les conseqüències de desastres naturals, accidents, catàstrofes, garantia de la capacitat de defensa i seguretat estatal (nacional) dels estats membres, reequipament de les seves armes forces, protegint les fronteres estatals dels estats - membres, utilitzats pels òrgans estatals dels estats membres, com ho demostra l’òrgan estatal corresponent de l’estat membre interessat que sol·licita l’alliberament d’aquests béns sense proporcionar seguretat per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners i (o) sense proporcionar cap garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris, presentada per l’autoritat duanera de l’estat membre especificada per la Comissió, al territori de la qual Oficina duanera de destinació, a l'autoritat duanera de l'estat membre designada per la Comissió, al territori del qual es troba l'autoritat duanera de sortida;
  13. pel que fa a mercaderies transportades per carretera, realitzades declaració duanera amb els detalls especificats a l’article 114 d’aquest Codi, a l’efecte de col·locar-los sota el procediment duaner per a l’alliberament per al consum intern i pel que fa a aquestes mercaderies, s’han pagat drets de duana, impostos, drets especials antidumping i compensatoris, si el transport d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner només es durà a terme a través del territori de l’estat membre en què es presentarà la declaració de mercaderies i pel declarant de mercaderies col·locades el procediment duaner de trànsit duaner i el declarant de mercaderies, sotmès al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern és la mateixa persona.
 5. Si, en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner del trànsit duaner, una certa garantia pel compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners i l’import de la garantia pel compliment de l’obligació de pagar especials antidumping , els drets compensatoris, si la provisió d’aquesta garantia és una condició per a la col·locació de mercaderies sota el règim duaner de trànsit duaner d’acord amb el paràgraf 2 del paràgraf 1 de l’article 143 d’aquest codi, en conjunt, superen la quantitat especificada als documents especificats a l’article 147 d’aquest Codi per un import no superior a 500 euros al tipus de canvi vigent el dia del registre de la declaració de trànsit, la provisió de garantia addicional per al compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos i (o ) no es requereix seguretat per al compliment de l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris.
 6. Es garanteix el compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners per a les mercaderies transportades sota una declaració de trànsit. Es pot proporcionar seguretat general per al compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana en relació amb les mercaderies transportades sota diverses declaracions de trànsit.
 7. Es pot proporcionar a l’autoritat duanera de sortida o a l’autoritat duanera de destinació la garantia per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners sobre les mercaderies transportades sota una declaració de trànsit.
  Es pot proporcionar seguretat general per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners a l’autoritat duanera de sortida, a l’autoritat duanera de destinació o a una altra autoritat duanera de l’estat membre al territori del qual l’autoritat duanera de sortida o la duana. l'autoritat de destinació es troba i determina per la legislació d'aquest estat membre sobre regulació duanera.
 8. Característiques de l’aplicació de la seguretat general per al compliment de l’obligació de pagar drets i impostos duaners en els casos en què l’autoritat duanera d’un estat membre realitzi la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner de trànsit duaner i la seguretat general perquè el compliment de l'obligació de pagar drets i impostos duaners es proporciona a l'autoritat duanera d'un altre estat membre, es determina mitjançant un tractat internacional dins de la Unió.
  Característiques de l’aplicació de la seguretat general per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners en els casos en què la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner de trànsit duaner serà realitzada per l’autoritat duanera d’un estat membre, l’autoritat duanera de la legislació d'aquest estat membre estableix la garantia general per al compliment de l'obligació de pagar impostos i duanes.

Article 147. Característiques de la confirmació de la prestació de garantia per al compliment de l'obligació de pagar impostos i impostos duaners durant el trànsit duaner

 1. Si la col·locació de mercaderies en virtut del procediment duaner de trànsit duanerà a càrrec de l’autoritat duanera d’un estat membre i la garantia per al compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners es proporciona a l’autoritat duanera d’un altre estat membre a on es troba l’autoritat duanera de destinació, per tal de confirmar la prestació d’aquesta seguretat, s’aplica un certificat que garanteix el compliment de l’obligació de pagar impostos i impostos duaners (en endavant, el certificat de seguretat).
  Si la col·locació de mercaderies sota el règim duaner de trànsit duanerà a càrrec de l’autoritat duanera de l’estat membre, l’autoritat duanera de la qual s’hagi garantit el compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana, se li permet utilitzar un certificat de seguretat o un altre document que confirmi l’acceptació de la garantia per al compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana, la forma i el procediment per al qual s’utilitzen establerts per la legislació d’aquest estat membre.
 2. El certificat de seguretat s’emet en forma de document electrònic.
  Es permet emetre un certificat de seguretat en forma de document en paper quan s’asseguri el compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana en relació amb les mercaderies per a ús personal, així com si l’autoritat duanera no té la possibilitat de garantir l’enviament d’un certificat de seguretat en forma de document electrònic a causa d’un mal funcionament dels sistemes d’informació utilitzats per les autoritats duaneres causats per avaries tècniques, interrupcions en el funcionament de les instal·lacions de comunicació (xarxes de telecomunicacions i Internet), talls de corrent.
 3. El certificat de seguretat s’elabora per l’import determinat per la persona que va proporcionar una garantia per al compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana, dins de l’import de la garantia proporcionada per al compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana. Un tractat internacional dins de la Unió, previst al paràgraf 8 de l’article 146 d’aquest codi, pot determinar els casos i les condicions en què, amb seguretat general per al compliment de l’obligació de pagar impostos i duanes, un certificat de seguretat (certificats de seguretat) es redacta (emet) en un import superior a l'import del compliment de la garantia proporcionada de l'obligació de pagar impostos i taxes de duana.
 4. La provisió de garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets i impostos duaners en relació amb les mercaderies transportades sota una declaració de trànsit es confirma mitjançant un o més certificats de seguretat.
  En cas de seguretat general per al compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana, es pot confirmar un certificat de seguretat per garantir el compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana en relació amb les mercaderies transportades sota diverses declaracions de trànsit.
 5. El formulari del certificat de seguretat, l’estructura i el format d’aquest certificat de seguretat en forma de document electrònic, el procediment per emplenar-los i fer canvis (addicions) al certificat de seguretat, el procediment per determinar-ne el període de validesa, el procediment per utilitzar el certificat de seguretat, inclòs el procediment per a la seva presentació a l'autoritat duanera, registre, denegació del registre, cancel·lació del registre, finalització de la validesa (cancel·lació), així com motius per a la denegació del registre, cancel·lació del registre, finalització de la validesa (cancel·lació) del certificat de seguretat la determina la Comissió. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 199 de 19.11.2019 de novembre de 01.12.2021 - entra en vigor l'3 de desembre de 14.01.2020) (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 01.12.2021 de XNUMX de gener de XNUMX - entra en vigor l’XNUMX de desembre de XNUMX)
 6. Per a l'autoritat duanera de sortida, la confirmació de la prestació de garantia per al compliment de l'obligació de pagar impostos i impostos duaners és:
  1. un certificat de seguretat, emès en forma de document electrònic, registrat per l'autoritat duanera i rebut per l'autoritat duanera de sortida mitjançant els sistemes d'informació de les autoritats duaneres;
  2. un certificat de seguretat, redactat en forma de document en paper i registrat per l'autoritat duanera, i informació sobre aquest certificat de seguretat i d'aquest certificat de seguretat rebut per l'autoritat duanera de sortida mitjançant els sistemes d'informació de les autoritats duaneres.
 7. Un tractat internacional dins de la Unió, previst al paràgraf 8 de l’article 146 d’aquest codi, pot determinar els detalls específics de la confirmació de la prestació de seguretat general per al compliment de l’obligació de pagar impostos i taxes de duana.
 8. L’autoritat duanera de sortida no reconeix com a confirmació de la prestació de garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets i impostos duaners, el certificat de seguretat, la informació del qual es declara a la declaració de trànsit, en els casos següents:
  1. la validesa del certificat de seguretat ha caducat en el moment de la presentació de la declaració de trànsit;
  2. la informació especificada al certificat de seguretat emès en forma de document electrònic o la informació del certificat de seguretat emès en forma de document en paper i (o) d’un certificat de seguretat d’aquest contingut del sistema d’informació de les autoritats duaneres no corresponen a la informació especificada a la declaració de trànsit;
  3. l’autoritat duanera de sortida no va rebre informació sobre el certificat de seguretat i (o) informació d’acord amb el paràgraf 6 d’aquest article en aplicar el certificat de seguretat, elaborat en forma de document en paper.
 9. Les autoritats duaneres d’acord amb l’article 368 d’aquest codi, intercanvien certificats de garantia emesos en forma de document electrònic, informació sobre certificats de garantia registrats emesos en forma de document en paper, i informació d’aquests, així com informació sobre certificats de garantia, la validesa de la qual s'ha finalitzat (sobre garantia de certificats cancel·lats), inutilització del certificat de garantia, cancel·lació del registre del certificat de garantia, possibilitat de rescissió (amortització) del certificat de garantia.

Article 148. Descàrrega, recàrrega (transbordament) i altres operacions de càrrega amb mercaderies, així com la substitució de vehicles durant el transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner pel territori duaner de la Unió

 1. Descàrrega, recàrrega (transbordament), inclòs des d’un vehicle d’un tipus de transport a un vehicle d’un altre tipus de transport, i altres operacions de càrrega amb mercaderies transportades d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner pel territori duaner de la Unió, com així com la substitució de vehicles que transportin aquestes mercaderies s’admeten amb el permís de l’autoritat duanera de la regió d’activitat en què es realitzen aquestes operacions, amb l’excepció dels casos especificats al paràgraf 2 d’aquest article.
 2. Si les operacions especificades al paràgraf 1 d’aquest article en relació amb mercaderies i vehicles es poden realitzar sense retirar els segells i segells de duana imposats, o si no s’imposen segells i segells de duana a les mercaderies, es permeten aquestes operacions després de la corresponent notificació de l’autoritat duanera, a la regió d’activitat en què es duen a terme aquestes operacions, en format electrònic o escrit.
 3. El procediment per realitzar operacions duaneres relacionades amb l'obtenció del permís de l'autoritat duanera per a la descàrrega, recàrrega (transbordament) i altres operacions de càrrega amb mercaderies transportades d'acord amb el procediment duaner per al trànsit duaner pel territori duaner de la Unió, així com per a la substitució els vehicles que transportin aquestes mercaderies o amb la notificació de l'autoritat duanera sobre la comissió d'aquestes operacions, la determina la Comissió. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 170 de 13.12.2017)
 4. L’autoritat duanera té el dret de negar-se a emetre un permís per realitzar operacions de càrrega amb mercaderies transportades d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner pel territori duaner de la Unió, si hi ha prohibició d’aquestes operacions de transport (enviament) documents, documents que confirmen el compliment de les restriccions o altres documents emesos per organismes governamentals.
 5. A petició de la persona, amb el permís de l’autoritat duanera, les operacions de càrrega amb mercaderies transportades d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner pel territori duaner de la Unió es poden realitzar fora de l’horari de l’autoritat duanera.

Article 149. Mesures preses en cas d’accident, força major o altres circumstàncies derivades del transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner

 1. En cas d’accident, força major o altres circumstàncies que impedeixin al transportista observar les obligacions previstes a l’article 150 d’aquest codi, el transportista està obligat a prendre totes les mesures per garantir la seguretat de les mercaderies i vehicles, n’informi immediatament el més proper. l'autoritat duanera sobre aquestes circumstàncies i la ubicació de les mercaderies, així com el transport de mercaderies o assegurar-ne el transport (transport) (si el seu vehicle està danyat) a l'autoritat duanera més propera o a un altre lloc especificat per l'autoritat duanera.
  L’autoritat duanera que ha rebut un missatge sobre aquestes circumstàncies està obligada a notificar a l’autoritat duanera de sortida i a l’autoritat duanera de destinació les circumstàncies sorgides que impedeixen el transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner del trànsit duaner. .
 2. El procediment per a la realització d’operacions duaneres en cas d’accident, força major o altres circumstàncies sorgides durant el transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner és determinat per la Comissió. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 170 de 13.12.2017)
 3. Les despeses incorregudes pel transportista en relació amb el compliment dels requisits del paràgraf 1 d’aquest article no són reemborsades per les autoritats duaneres.

Article 150. Obligacions del transportista durant el transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner

 1. Quan transporta (transporta) mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner, el transportista, independentment de si és declarant de mercaderies sotmeses a aquest règim duaner, amb l’excepció del cas especificat al paràgraf 2 d’aquest article, obligat:
  1. lliurar mercaderies i documents per a ells dins del termini establert per l'autoritat duanera de sortida al lloc de lliurament de mercaderies, seguint una determinada ruta de transport (transport) de mercaderies, si s'estableix;
  2. garantir la seguretat de les mercaderies, segells de duana i segells o altres mitjans d’identificació, si s’utilitzaven;
  3. evitar la descàrrega, recàrrega (transbordament) i realització d’altres operacions de càrrega amb mercaderies transportades (transportades) d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner, així com la substitució de vehicles que transportin aquestes mercaderies, sense el permís de les autoritats duaneres, excepte pel cas previst al paràgraf 2 de l'article 148 d'aquest codi.
 2. En el cas que el transport (transport) de mercaderies es realitzi mitjançant dos o més tipus de transport, els drets especificats al paràgraf 1 d’aquest article s’imposen al declarant de mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner.
 3. En cas de no lliurament de mercaderies transportades per ferrocarril, sotmeses al procediment duaner de trànsit duaner, al lloc de lliurament de mercaderies determinat per l’autoritat duanera de sortida, cada transportista ferroviari dels Estats membres que hagi acceptat aquestes mercaderies per al transport està obligat a proporcionar, a petició de l'autoritat duanera, informació sobre aquestes mercaderies no lliurades. La sol·licitud i la informació corresponents es poden transmetre per escrit i mitjançant sistemes de informació i tecnologia de la informació.

Article 151. Finalització i finalització del procediment duaner de trànsit duaner

 1. El procediment duaner del trànsit duaner finalitza després del lliurament de la mercaderia al lloc de lliurament de la mercaderia, determinat per l'autoritat duanera de sortida.
 2. Al lloc de lliurament de les mercaderies, abans de la finalització del procediment duaner de trànsit duaner, les mercaderies es col·loquen a la zona de control duaner, fins i tot sense descarregar les mercaderies del vehicle on van ser lliurades.
  Les mercaderies es col·loquen a la zona de control duaner a qualsevol hora del dia.
 3. Per completar el procediment duaner de trànsit duaner, el transportista o, si la legislació dels estats membres ho estableix sobre regulació duanera, declarant les mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner han de presentar una declaració de trànsit a l'autoritat duanera de destinació, així com altres documents a la seva disposició:
  1. pel que fa a mercaderies transportades per carretera - en un termini de 3 hores des del moment de la seva arribada al lloc de lliurament de les mercaderies i en cas d’arribada de mercaderies fora de l’horari laboral de l’autoritat duanera - en un termini de 3 hores des del moment de la inici dels treballs d’aquesta autoritat duanera;
  2. en relació amb les mercaderies transportades mitjançant transport aeri, aeri o ferroviari: durant el temps establert pel procés tecnològic (horari) del port, l'aeroport o l'estació de ferrocarril durant el transport internacional o un altre període establert per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera .
 4. En nom del transportista, les accions previstes al paràgraf 3 d'aquest article poden ser realitzades per persones que actuïn en nom d'aquest transportista, si això es permet d'acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 5. A petició de l'autoritat duanera, el transportista està obligat a presentar la mercaderia.
 6. L’autoritat duanera de destinació, en el termini d’una hora a partir de la data de presentació dels documents especificats al paràgraf 1 d’aquest article, registra la seva presentació de la manera prescrita per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 7. L’autoritat duanera de destinació completa el procediment duaner de trànsit duaner tan aviat com sigui possible, però no més tard de 4 hores del temps de treball de l’autoritat duanera des del moment del registre de la presentació dels documents especificats al paràgraf 3 d’aquest article, i si la presentació d'aquests documents es registra en menys de 4 hores abans de finalitzar l'horari laboral de l'autoritat duanera, - en un termini de 4 hores des del moment de l'inici de l'horari laboral d'aquesta autoritat duanera.
 8. Si l’autoritat duanera decideix realitzar una inspecció duanera, el termini per a la realització del procediment duaner de trànsit duaner amb el permís escrit del cap (cap) de l’autoritat duanera de destinació, el seu cap adjunt autoritzat (cap adjunt) de la duana l'autoritat de destinació o les persones que les substitueixen es poden prorrogar per un període de temps requerit per a la inspecció duanera, però no més de deu dies hàbils a partir del dia següent al dia del registre de la presentació dels documents especificats al paràgraf 10 d'aquest article, tret que la legislació dels estats membres estableix un període més curt en funció del tipus de transport pel qual el transport (transport) de mercaderies.
 9. La finalització del procediment duaner del trànsit duaner es formalitza mitjançant el sistema d’informació de l’autoritat duanera mitjançant la generació d’un document electrònic o mitjançant la posició de marques adequades a la declaració de trànsit o altres documents utilitzats com a declaració de trànsit.
 10. El procediment per a la realització d’operacions duaneres relacionades amb la finalització del procediment duaner de trànsit duaner, inclòs en funció del tipus de transport pel qual es realitzi el transport (transport) de mercaderies, el determina la Comissió. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 170 de 13.12.2017)
 11. La legislació dels estats membres sobre regulació duanera pot determinar els casos en què l’acció del procediment duaner per al trànsit duaner finalitza amb la col·locació de mercaderies per a emmagatzematge temporal, registre d’una declaració duanera, alliberament de mercaderies, sortida de mercaderies del territori duaner de la Unió, així com la detenció de mercaderies per les autoritats duaneres d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi.
  El procediment per a la realització d’operacions duaneres relacionat amb la finalització del procediment duaner de trànsit duaner, inclòs en funció del tipus de transport mitjançant el qual es realitzi el transport (transport) de mercaderies, en aquests casos està establert per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.
 12. En el cas previst al paràgraf 7 de l’article 145 d’aquest codi, així com si les mercaderies es lliuren a una autoritat duanera diferent de l’autoritat duanera de destinació, el procediment duaner del trànsit duaner finalitza de la manera prescrita per aquest article.
 13. Si les mercaderies no es lliuren totalment o parcialment al lloc de lliurament de les mercaderies i el procediment duaner no s'ha completat en els casos previstos al paràgraf 12 d'aquest article, el procediment duaner del trànsit duaner s'acabarà.
  El procediment per a la realització d’operacions duaneres relacionat amb la finalització del procediment duaner de trànsit duaner, el termini en què està sotmès al procediment duaner de trànsit duaner, així com el procediment per formalitzar la finalització del procediment duaner de trànsit duaner són determinats per la Comissió. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 170 de 13.12.2017)
 14. Quan les mercaderies s’entreguen a la zona de control duaner creada en estructures, locals (parts de locals) i (o) en zones obertes (parts de zones obertes) d’un operador econòmic autoritzat amb certificats del segon o tercer tipus, el procediment duaner de el trànsit duaner finalitza amb les característiques establertes a l'article 440 d'aquest Codi.

Article 152. Operacions duanesfet després del lliurament de la mercaderia al lloc de lliurament de la mercaderia

 1. Llevat que la legislació dels estats membres sobre regulació duanera estableixi el contrari, després del registre per part de l'autoritat duanera de la destinació de la presentació dels documents especificats al paràgraf 3 de l'article 151 d'aquest codi, les persones especificades als paràgrafs 1 a 3 del paràgraf 1 de L’article 83 d’aquest Codi està obligat a realitzar operacions duaneres relacionades amb la col·locació de mercaderies per a emmagatzematge temporal o la seva declaració duanera:
  1. pel que fa a les mercaderies transportades per carretera, com a màxim 8 hores d’hores de treball de l’autoritat duanera després del registre de la presentació de documents per l’autoritat duanera de destinació;
  2. en relació amb les mercaderies transportades mitjançant vaixells, avions o ferrocarril - durant el temps establert pel procés tecnològic (horari) del port, l'aeroport o l'estació de ferrocarril durant el transport internacional o qualsevol altre període establert per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera .
 2. En relació amb les mercaderies transportades amb embarcacions aquàtiques, les operacions duaneres relacionades amb la col·locació de mercaderies per a emmagatzematge temporal han de ser realitzades per les persones especificades al paràgraf sis del paràgraf 1 i el paràgraf 4 del paràgraf 1 de l'article 83 d'aquest Codi.
 3. En el cas que les persones especificades als paràgrafs 1 a 3 del paràgraf 1 de l'article 83 d'aquest codi no realitzin les operacions duaneres previstes al paràgraf 1 del paràgraf 16 d'aquest article, el transportista està obligat a realitzar operacions duaneres relacionades amb col·locació de mercaderies per emmagatzematge temporal d’acord amb el capítol 1 d’aquest codi, com a màxim un dia hàbil següent al dia del registre per part de l’autoritat duanera de la destinació de la presentació de documents.
  La legislació dels estats membres sobre regulació duanera pot establir els termes i (o) el procediment per notificar al transportista la fallada de les persones especificades als paràgrafs 1 a 3 del paràgraf 1 de l’article 83 d’aquest Codi d’operacions duaneres relacionades amb col·locació de mercaderies per emmagatzematge temporal o la seva declaració duanera. (veure ordre del Ministeri d'Hisenda de Rússia núm. 57n de data 16.04.2019)
 4. Les disposicions dels paràgrafs 1 a 3 d’aquest article no s’aplicaran si s’ha fet una declaració duanera preliminar en relació amb les mercaderies.
 5. Quan realitzin, d’acord amb el paràgraf 1 d’aquest article, operacions duaneres relacionades amb la declaració duanera de mercaderies, les persones especificades als paràgrafs 1 a 3 del paràgraf 1 de l’article 83 d’aquest codi estan obligades a realitzar operacions duaneres relacionades amb la col·locació de mercaderies per a emmagatzematge temporal d’acord amb el capítol 16 d’aquest codi, dins de les 3 hores següents a la data de recepció:
  1. el permís de l'autoritat duanera per revocar la declaració duanera d'acord amb l'article 113 d'aquest codi;
  2. la decisió de l'autoritat duanera de suspendre el termini per a l'alliberament de mercaderies d'acord amb l'article 124 d'aquest codi;
  3. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb l’article 125 d’aquest Codi.
 6. Les mercaderies respecte de les quals les operacions duaneres establertes per aquest article no s’han realitzat en els terminis especificats als paràgrafs 1 i 5 d’aquest article seran detingudes per les autoritats duaneres d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi.
 7. Les disposicions d’aquest article no s’apliquen:
  1. pel que fa a les mercaderies de la Unió arribades al territori duaner de la Unió i les mercaderies estrangeres especificades al paràgraf 4 de l’article 302 d’aquest codi, sotmeses al procediment duaner de trànsit duaner per al transport (transport) pel territori d’un estat que no és membre de la Unió;
  2. en relació amb enviaments postals internacionals;
  3. una vegada finalitzat el procediment duaner de trànsit duaner al lloc de sortida de les mercaderies exportades des del territori duaner de la Unió;
  4. un cop finalitzat el procediment duaner per al trànsit duaner de mercaderies lliurades a la zona de control duaner, creades en estructures, locals (parts de locals) i (o) en zones obertes (parts de zones obertes) d’un operador econòmic autoritzat amb certificats del segon o tercer tipus.

Article 153. L’aparició i la finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris respecte de les mercaderies estrangeres col·locades (col·locades) sota el procediment duaner de trànsit duaner, durant el transport (transport) a través del territori duaner de la Unió, data límit per al seu pagament i càlcul

 1. Sorgeix l'obligació de pagar drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de trànsit duaner:
  1. del declarant - des del moment del registre per part de l'autoritat duanera de la declaració de trànsit;
  2. d’un transportista ferroviari d’un estat membre que hagi acceptat mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner per al transport per ferrocarril dins del territori d’un dels estats membres de la manera prescrita pels tractats internacionals en matèria de transport ferroviari i actes de la Consell sobre el transport ferroviari dels estats membres de la Comunitat d’Estats Independents, si la transferència de mercaderies es realitza entre transportistes ferroviaris dels estats membres o de la manera prescrita per la legislació dels estats membres en matèria de transport, si la transferència de mercaderies es realitza entre transportistes ferroviaris d’un estat membre, des del moment en què s’accepta la mercaderia per al transport de la manera prescrita.
 2. L'obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris no sorgeix quan les mercaderies per a ús personal i el correu internacional se sotmeten al règim duaner del trànsit duaner.
 3. El declarant, així com el transportista ferroviari del Estat especificat al paràgraf 2 del paràgraf 1 d’aquest article que realitza el transport (transport) de mercaderies fins al lloc de lliurament de les mercaderies, determinat per l’autoritat duanera de sortida, en cas de les circumstàncies següents:
  1. finalització del procediment duaner de trànsit duaner d’acord amb l’article 151 d’aquest codi, excepte el cas especificat al paràgraf 2 d’aquest paràgraf;
  2. l'acceptació de mercaderies per un operador econòmic autoritzat d'acord amb l'article 440 d'aquest Codi;
  3. la col·locació de mercaderies, en relació amb les quals s'ha finalitzat l'efecte del procediment duaner de trànsit duaner, per a l'emmagatzematge temporal d'acord amb el paràgraf 6 de l'article 129 d'aquest codi;
  4. la col·locació de mercaderies respecte de les quals s'ha finalitzat l'efecte del procediment duaner de trànsit duaner en virtut de procediments duaners d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 129 d'aquest codi;
  5. el compliment de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 6 d’aquest article;
  6. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o del fet de la pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte en els casos en què, abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb el present Codi respecte a aquestes mercaderies estrangeres, finalitzés el termini per al pagament de drets de duana d’importació, han arribat impostos, drets especials antidumping i compensatoris;
  7. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner del trànsit duaner: en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris sorgits durant el registre d’una declaració de trànsit;
  8. revocació d’una declaració de trànsit d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi, en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, impostos, especials, els drets antidumping compensatoris sorgits durant el registre d'una declaració de trànsit;
  9. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  10. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  11. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 4. El transportista ferroviari de l’estat membre que va transferir les mercaderies sotmeses finalitza l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació per a mercaderies estrangeres col·locades (col·locades) sota el procediment duaner de trànsit duaner. el procediment duaner de trànsit duaner, transportat per transport, un transportista ferroviari d’un altre estat membre segons la forma establerta pels tractats internacionals en matèria de transport ferroviari i actes del Consell sobre el transport ferroviari dels estats membres de la Comunitat d’Estats Independents , o un transportista ferroviari del seu propi estat membre en la forma establerta per la legislació dels estats membres en matèria de transports, quan es transfereixin mercaderies d’acord amb el procediment establert.
 5. L'obligació de pagar drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris està subjecta a l'execució si la mercaderia no es lliura al lloc de lliurament de la mercaderia dins del termini de trànsit duaner establert per l'autoritat duanera i el procediment duaner. no s’ha completat en els casos previstos al paràgraf 12 de l’article 151 d’aquest Codi.
  En produir-se aquesta circumstància, la data de col·locació de les mercaderies en règim duaner de trànsit duaner es considera la data límit per al pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris.
 6. Quan es produeixi la circumstància especificada al paràgraf 5 d’aquest article, els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials antidumping i compensatoris s’abonaran com si les mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de trànsit duaner estiguessin sotmeses al règim duaner alliberament per al consum domèstic sense aplicar preferències i avantatges aranzelaris per al pagament de drets de duana d’importació, impostos i en relació amb les mercaderies per a ús personal, com si les mercaderies per a ús personal es deixessin en lliure circulació.
  Per al càlcul de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, s'apliquen els tipus de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, vigents el dia del registre per part de l'autoritat duanera de la declaració de trànsit.
  Si l’autoritat duanera no disposa d’informació precisa sobre les mercaderies (naturalesa, nom, quantitat, origen i (o) valor en duana), la base per al càlcul dels drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris a pagar es determina sobre la base del cos d'informació duaner i la classificació de les mercaderies es duu a terme tenint en compte el paràgraf 3 de l'article 20 d'aquest Codi. Si els codis de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de mercaderies de l’activitat econòmica estrangera es determinen a nivell d’agrupació amb un nombre de caràcters inferior a 10:
  • per al càlcul dels drets de duana d'importació, s'aplica la taxa més alta dels drets de duana d'importació corresponents a les mercaderies incloses en aquesta agrupació;
  • per al càlcul d’impostos, s’aplica la taxa d’impost sobre el valor afegit més alta i la taxa d’impostos especials més elevats (impost especial o impost especial) corresponents als béns inclosos en aquest grup, respecte dels quals la taxa més alta dels drets de duana d'importació s'ha establert;
  • per al càlcul dels drets especials antidumping i compensatoris, s’aplica la taxa més alta dels drets especials antidumping i compensatoris corresponents a les mercaderies incloses en aquesta agrupació, tenint en compte el vuitè paràgraf d’aquesta clàusula.
 7. Els drets especials antidumping i compensatoris es calculen en funció de l’origen de les mercaderies, confirmat d’acord amb el capítol 4 d’aquest codi, i (o) d’altres informacions necessàries per determinar els drets especificats. Si no es confirma l’origen de la mercaderia i (o) altra informació necessària per determinar els drets especificats, es calculen els drets especials antidumping i compensatoris en funció dels tipus més elevats de drets especials antidumping i compensatoris establerts per a les mercaderies de la mateix codi de la nomenclatura de productes bàsics d’activitat econòmica estrangera si la classificació de la mercaderia es duu a terme a un nivell de 10 caràcters, o la mercaderia inclosa a l’agrupació, si els codis de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de productes bàsics per a activitat econòmica exterior determinat a nivell d’agrupació amb el nombre de caràcters inferior a 10.
  A l’hora d’establir informació exacta posterior sobre les mercaderies, es calculen els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris sobre la base d’aquesta informació precisa i es reemborsen (compensen) les quantitats d’importació excessivament cobrades i (o) excessivament cobrades. els drets de duana, els impostos, els drets especials, antidumping, compensatoris o el cobrament d’imports impagats d’acord amb els capítols 10 i 11 i els articles 76 i 77 d’aquest Codi.
  Els drets de duana i els impostos d’importació en relació amb els enviaments postals internacionals estan subjectes al pagament de l’import establert al paràgraf 7 de l’article 287 d’aquest codi.
 8. En el cas de col·locar mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner per a emmagatzematge temporal d’acord amb el paràgraf 6 de l’article 129 d’aquest Codi, o de col·locar aquestes mercaderies sota procediments duaners d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest codi o de detenció de mercaderies per part de les autoritats duaneres d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi després del compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris i (o) la seva recaptació (total o parcial) els drets de duana, els impostos, els drets especials, antidumping, compensatoris pagats i (o) cobrats d’acord amb aquest article, estan subjectes a la devolució (compensació) d’acord amb el capítol 10 i l’article 76 d’aquest codi.
 9. Si la garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 62 d’aquest codi la proporciona una persona diferent del declarant de mercaderies col·locades procediment duaner de trànsit duaner, aquesta altra persona està obligada solidàriament a pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris amb el declarant.
 10. Si vehicles si el transport internacional que transporta mercaderies estrangeres sota el règim duaner del trànsit duaner va acompanyat d'una organització determinada d'acord amb la legislació d'un estat membre d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 343 d'aquest Codi, aquesta organització estarà obligada solidàriament a pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris amb el declarant.
 11. En el cas que durant el transport de mercaderies per ferrocarril, el declarant de mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner no fos el transportista ferroviari de l’estat membre que acceptés les mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner per al transport d’acord amb el procediment establert pels tractats internacionals en matèria de transport ferroviari i els actes del Consell per al transport ferroviari dels estats membres de la Comunitat d’Estats Independents o la legislació dels estats membres en matèria de transports, aquest transportista ferroviari és conjunt i obligats individualment a pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris amb el declarant.

Article 154. Responsabilitat de les persones en cas de violació del règim duaner de trànsit duaner

 1. En cas de no lliurament de totes les mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner i dels documents corresponents al lloc de lliurament de les mercaderies, les persones especificades a l’article 150 d’aquest codi seran responsables d’acord amb la legislació del membre. Estat, l’autoritat duanera del qual va alliberar les mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner.
  En la resta de casos d’incompliment de les obligacions durant el transport (transport) de mercaderies d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner, inclòs en cas de no lliurament d’una part de les mercaderies sotmeses al règim duaner de trànsit duaner, les persones especificades a l’article 150 d’aquest Codi seran responsables d’acord amb la legislació de l’Estat membre en el territori del qual s’hagi detectat la infracció.
 2. La responsabilitat per l’incompliment de les obligacions del transportista en transportar mercaderies per ferrocarril d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner serà assumida per un transportista ferroviari que hagi acceptat el transport de mercaderies pel territori d’un dels estats membres de la manera establerta per tractats internacionals en el camp del transport ferroviari i actes del Consell per al Transport Ferroviari dels Estats: membres de la Mancomunitat d'Estats Independents o de la legislació dels estats membres en matèria de transport, si la transferència de mercaderies es realitza entre transportistes ferroviaris d’un estat membre.
  En cas d’incompliment de les obligacions durant el transport de mercaderies per ferrocarril d’acord amb el procediment duaner de trànsit duaner, el transportista ferroviari especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula serà responsable, de conformitat amb la legislació de l’Estat membre, del transport a través de el territori del qual s’accepten les mercaderies.