МЕНЮ

Procediment duaner de destrucció

Article 248. Contingut i aplicació del procediment duaner de destrucció

 1. Procediment duaner destrucció: un procediment duaner aplicat a mercaderies estrangeres, segons el qual aquestes mercaderies són destruïdes sense pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris, subjectes a les condicions per col·locar les mercaderies en aquest procediment duaner.
  La destrucció de mercaderies significa portar les mercaderies a un estat en què estan parcialment o completament destruïdes o perden el consumidor i (o) altres propietats i no es poden restaurar al seu estat original d’una manera econòmicament beneficiosa.
 2. El procediment duaner de destrucció no s'aplica a les mercaderies següents:
  1. valors culturals, arqueològics, històrics;
  2. animals i plantes pertanyents a espècies protegides d’acord amb la legislació dels estats membres i (o) tractats internacionals, les seves parts i derivats, excepte en els casos en què siguin requerits la destrucció per tal de suprimir les epidèmies, les epizooties i la propagació d’objectes de quarantena;
  3. mercaderies acceptades per les autoritats duaneres com a objecte de penyora abans de finalitzar la relació de penyora;
  4. béns confiscats o béns confiscats, inclosos els que siguin proves materials, d’acord amb la legislació dels estats membres.
 3. La Comissió té dret a determinar la llista de mercaderies diferents de les previstes al paràgraf 2 d’aquest article, en relació amb les quals no s’aplica el procediment duaner de destrucció.
 4. El procediment duaner de destrucció no s’aplicarà si la destrucció de les mercaderies:
  1. pot perjudicar el medi ambient o representar una amenaça per a la vida i la salut de les persones;
  2. es produeix consumint béns d’acord amb el seu propòsit habitual;
  3. pot comportar costos per als governs dels estats membres.

Article 249. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner de destrucció

Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner de destrucció són:

 • la disponibilitat d’una conclusió emesa d’acord amb la legislació dels estats membres de l’organisme estatal autoritzat de l’estat membre sobre la possibilitat de destrucció de mercaderies, que indica el mètode i el lloc de la seva destrucció;
 • el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.

Article 250. Particularitats de l'aplicació del procediment duaner de destrucció

 1. La destrucció de mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva destrucció es realitza en els terminis establerts per l’autoritat duanera en funció del temps necessari per a la destrucció real d’aquestes mercaderies, el mètode i el lloc de la seva destrucció, a més de tenir en compte la terminis especificats a la conclusió de l'organisme estatal autoritzat de l'estat membre sobre la possibilitat de destrucció de mercaderies, si hi ha aquests termes.
 2. La destrucció de mercaderies es fa a costa del declarant de mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva destrucció, de la manera que estableix la legislació dels estats membres.
 3. Els residus generats com a conseqüència de la destrucció de mercaderies, a excepció dels residus especificats al paràgraf 5 d’aquest article, adquireixen la condició de mercaderies estrangeres.
 4. Els residus generats com a conseqüència de la destrucció de mercaderies se sotmetran als procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres en les condicions previstes en aquest Codi, excepte en els casos en què els residus generats no siguin adequats per al seu ús comercial posterior o, d’acord amb el legislació dels Estats membres, està sotmesa a sepultura, neutralització, eliminació o destrucció de qualsevol altra manera.
  Els residus generats com a resultat de la destrucció, quan es posen sota el procediment duaner escollit pel declarant, es consideren importats al territori duaner de la Unió en aquest estat.
 5. Els residus generats com a conseqüència de la destrucció, que no estan subjectes a col·locació sota procediments duaners, adquireixen la condició de mercaderies de la Unió i es consideren que no estan sota control duaner a partir de la data del reconeixement, d’acord amb la legislació dels estats membres, de els residus resultants no adequats per al seu ús comercial posterior o des de la data de presentació de documents a l’autoritat duanera, que confirmin el fet d’enterrar, neutralitzar, utilitzar o destruir els residus generats d’una altra manera o el fet de ser transferits per a aquestes operacions .