МЕНЮ

Procediment duaner per a la importació temporal (admissió)

Article 219. Contingut i aplicació del procediment duaner per a la importació temporal (admissió)

 1. Procediment duaner importació temporal (admissió): un procediment duaner aplicat a mercaderies estrangeres, segons el qual aquestes mercaderies es troben i s’utilitzen temporalment al territori duaner de la Unió, subjecte a les condicions per col·locar les mercaderies sota aquest règim duaner i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner, amb pagament parcial de drets de duana d’importació, impostos i sense pagar drets especials antidumping i compensatoris o sense pagar drets de duana d’importació, impostos i sense pagar drets especials antidumping i compensatoris.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner d'importació temporal (admissió) (en endavant en aquest capítol - mercaderies importades temporalment) conserven l'estatus de mercaderies estrangeres.
 3. Les categories de mercaderies, l'estada i l'ús temporals de les quals al territori duaner de la Unió, d'acord amb el procediment duaner d'importació temporal (admissió), es permeten sense pagament de drets i impostos duaners d'importació, les condicions per a aquesta estada i ús temporals, així com els terminis per a aquesta estada i ús temporals, els determina la Comissió i (o) els acords internacionals dels estats membres amb un tercer. (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 109 de 20.12.2017 de desembre de XNUMX)
 4. El procediment duaner d'importació temporal (admissió) no s'aplica a les categories de mercaderies següents:
  1. productes alimentaris, begudes, incloses begudes alcohòliques, tabac i productes del tabac, matèries primeres i productes semielaborats, materials consumibles i mostres, excepte els casos de la seva importació al territori duaner de la Unió en exemplars únics per a publicitat i (o) amb finalitats de demostració o com a exposicions o dissenys industrials;
  2. residus, inclosos els residus industrials;
  3. mercaderies prohibides per a la importació al territori duaner de la Unió.
 5. Es permet utilitzar el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) per suspendre el procediment duaner per a la seva transformació al territori duaner posant sota aquest procediment duaner els productes de transformació de mercaderies prèviament sotmeses al règim duaner per a la seva transformació al territori duaner.

Article 220. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner d’importació temporal (admissió) i el seu ús d’acord amb aquest procediment duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a la importació temporal (admissió) són:
  1. la possibilitat d'identificar les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la importació temporal (admissió), amb la seva posterior col·locació sota el règim duaner per completar aquest procediment duaner. Identificació no s’exigeixen mercaderies en els casos en què, d’acord amb els tractats internacionals dels estats membres amb un tercer, es permet la substitució de mercaderies importades temporalment;
  2. pagament parcial de drets i impostos duaners d’importació d’acord amb l’article 223 d’aquest codi, excepte el cas en què, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 219 d’aquest codi, la presència i l’ús temporal de mercaderies al territori duaner de la Unió es permet l'acord amb el procediment duaner d'importació temporal (admissió) sense pagament de drets i impostos duaners d'importació;
  3. el compliment de les condicions per a la ubicació i ús temporal de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’importació temporal (admissió) sense pagament de drets i impostos duaners, si la Comissió determina aquestes condicions d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 219 d’aquest El codi i (o) els preveuen els tractats internacionals dels estats membres amb una tercera part;
  4. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.
 2. Les condicions per a l’ús de mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) són:
  1. el compliment del període de validesa del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) establert per l'autoritat duanera;
  2. el compliment de les restriccions a la tinença i ús de mercaderies importades temporalment establertes per l’article 222 d’aquest codi;
  3. pagament parcial de drets i impostos duaners d’importació d’acord amb l’article 223 d’aquest codi, excepte el cas en què, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 219 d’aquest codi, la presència i l’ús temporal de mercaderies al territori duaner de la Unió es permet l'acord amb el procediment duaner d'importació temporal (admissió) sense pagament de drets i impostos duaners d'importació;
  4. compliment de les condicions per a la ubicació i ús temporal de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’importació temporal (admissió) sense pagament de drets i impostos duaners determinats per la Comissió d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 219 d’aquest codi i (o) previst per un acord internacional dels estats membres amb un tercer.

Article 221. Durada del procediment duaner per a la importació temporal (admissió)

 1. El període de validesa del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) no pot excedir de dos anys a partir de la data de col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) ni del període determinat per la Comissió d’acord amb el paràgraf 2 d’aquest article.
 2. Per a determinades categories de mercaderies, en funció de la finalitat de la seva importació al territori duaner de la Unió, la Comissió té el dret de determinar un període de validesa inferior o superior a 2 anys, del procediment duaner per a la importació temporal (admissió). (vegeu la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Eurasiàtica núm. 109 de 20.12.2017 de desembre de XNUMX)
 3. Quan es col·loquen les mercaderies sota el procediment duaner d’importació temporal (admissió), l’autoritat duanera, sobre la base de la declaració del declarant, en funció dels objectius i circumstàncies de la importació de mercaderies al territori duaner de la Unió, estableix la validesa període d’aquest procediment duaner, que, tenint en compte el paràgraf 4 d’aquest article, no pot superar el període previst al paràgraf 1 d’aquest article o un període determinat per la Comissió d’acord amb el paràgraf 2 d’aquest article.
 4. El període de validesa del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) establert per l'autoritat duanera a petició de la persona es pot prorrogar abans de l'expiració d'aquest termini o, com a màxim, un mes després del seu venciment dins del període de validesa d'aquesta duana. procediment previst al paràgraf 1 d’aquest article o el període de validesa d’aquest procediment duaner determinat per la Comissió d’acord amb el paràgraf 1 d’aquest article.
  En ampliar el període de validesa del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) establert per l’autoritat duanera, després del seu venciment, es reprèn la validesa d’aquest procediment duaner a partir de la data de finalització d’aquest procediment duaner.
 5. En cas d’aplicació reiterada del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) en relació amb mercaderies estrangeres ubicades al territori duaner de la Unió, inclòs quan diferents persones siguin declarants d’aquestes mercaderies, el període de validesa total del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) no pot superar el període previst al paràgraf 1 d’aquest article o un període determinat per la Comissió d’acord amb el paràgraf 2 d’aquest article.

Article 222. Restriccions a la tinença i ús de mercaderies importades temporalment

 1. Les mercaderies importades temporalment han de romandre inalterades, excepte els canvis derivats del desgast natural, així com els canvis derivats de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge.
  Es permet realitzar operacions amb mercaderies importades temporalment necessàries per garantir la seva seguretat, incloses les reparacions (excepte reparacions importants, modernització), manteniment i altres operacions necessàries per mantenir les mercaderies en bon estat, sempre que la autoritat duanera identifiqui les mercaderies. assegurat en finalitzar els procediments duaners per a la importació temporal (admissió) d'acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l'article 224 d'aquest Codi.
  Es permet realitzar assajos, investigacions, proves, verificacions, experiments o experiments amb productes importats temporalment o el seu ús durant proves, investigacions, proves, verificacions, experiments o experiments.
 2. Els béns importats temporalment han d’estar en possessió i ús reals del declarant, excepte en els casos en què es permeti la seva transferència en possessió i ús d’altres persones d’acord amb els paràgrafs 3 i 4 d’aquest article.
 3. Es pot transferir pel declarant a la possessió i ús d'altres persones sense el permís de l'autoritat duanera:
  1. envasos reutilitzables (retornables) importats temporalment destinats a l’envasament i protecció de mercaderies importades al territori duaner de la Unió;
  2. mercaderies importades temporalment per al seu manteniment, reparació (excepte revisió, modernització), emmagatzematge, transport (transport);
  3. mercaderies importades temporalment a efectes de proves, investigacions, proves, verificació, experimentació o experimentació;
  4. mercaderies importades temporalment per a altres finalitats en els casos determinats per la Comissió i (o) previstos pels tractats internacionals dels estats membres amb un tercer.
 4. En altres casos diferents dels establerts al paràgraf 3 d’aquest article, la transferència per part del declarant de mercaderies importades temporalment en possessió i ús d’altres persones es permet amb el permís de l’autoritat duanera o en els casos, en la forma i els termes determinat per la Comissió, després de notificar-ho a l'autoritat duanera.
 5. Per obtenir l’autorització de l’autoritat duanera per transferir temporalment les mercaderies importades a la possessió i ús d’altres persones declarant aquestes mercaderies s’enviaran a l’autoritat duanera, en la qual es van sotmetre al règim duaner, una sol·licitud on s’indiqui el motiu de la transferència de mercaderies importades temporalment a una altra persona i informació sobre aquesta persona.
 6. La transferència de mercaderies importades temporalment en possessió i ús d’altres persones no eximeix el declarant d’aquestes mercaderies del compliment d’altres condicions d’ús de mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’importació temporal (admissió) establert en aquest capítol, ni suspèn o amplia el període d'importació temporal.
 7. Mercaderies determinades per la Comissió d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 219 d’aquest Codi i (o) previstes pels tractats internacionals dels estats membres amb un tercer, respecte dels quals s’aplica el procediment duaner d’importació temporal (admissió) El pagament de drets i impostos duaners d’importació s’utilitza dins la duana del territori de la Unió, tret que la Comissió determini el contrari.
 8. Es permet utilitzar mercaderies importades temporalment que siguin vehicles fora del territori duaner de la Unió si s’utilitzen com a vehicles per al transport internacional i s’apliquen les disposicions del capítol 38 d’aquest codi. Quan s’utilitzen mercaderies importades temporalment que siguin mitjans de transport fora del territori duaner de la Unió, en relació amb aquestes mercaderies, es permet realitzar les operacions previstes als paràgrafs 1 i 2 de l’article 277 d’aquest codi.
  Les operacions no previstes als paràgrafs 1 i 2 de l'article 277 d'aquest codi es permeten d'acord amb el paràgraf 4 de l'article 277 d'aquest codi.
  L’ús de mercaderies importades temporalment que siguin vehicles com a mitjans de transport internacional fora del territori duaner de la Unió no posa fi ni suspèn el procediment duaner per a la importació temporal (admissió).

Article 223. Característiques del càlcul i del pagament de drets i impostos duaners d'importació en aplicar el procediment duaner d'importació temporal (admissió)

 1. Pel que fa a les mercaderies col·locades (col·locades) sota el règim duaner d'importació temporal (admissió) amb pagament parcial de drets de duana d'importació, impostos, drets de duana d'importació, impostos es paguen pel període que va des de la data de la seva col·locació sota el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) fins al dia de la seva finalització.
 2. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió) sense pagament de drets i impostos duaners d’importació, a petició del declarant, s’efectua el pagament parcial dels drets i impostos duaners d’importació pel període a partir del dia especificat a la sol·licitud del declarant fins al dia de finalització del procediment duaner d’importació temporal (tolerància). L'apel·lació especificada del declarant es presenta a l'autoritat duanera, que la va fer alliberament de mercaderies quan es col·loquen en règim duaner per a la importació temporal (admissió), abans que expiri el termini establert d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 219 d'aquest codi.
  Com a apel·lació del declarant, s’utilitza un document duaner: correcció de la declaració de mercaderies.
 3. En cas de pagament parcial de drets i impostos duaners d’importació per a cada mes natural (complet o incomplet) del període de temps determinat d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 d’aquest article (en endavant en aquest capítol: el període d’aplicació del pagament parcial de impostos i impostos duaners d’importació), 3 per cent de la declaració duanera calculada el dia del registre presentat per a la col·locació d’aquestes mercaderies sota el procediment duaner d’importació temporal (admissió) i en relació amb les mercaderies alliberades abans de la presentació d’una declaració de mercaderies - el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies, l’import dels drets de duana d’importació, els impostos que s’haurien de pagar si les mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió) fossin sotmès al règim duaner per a l'alliberament al consum intern
 4. Quan se suspengui el procediment duaner d'importació temporal (admissió) d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 224 d'aquest Codi, no es realitza el pagament parcial de drets i impostos duaners d'importació durant el període d'aquesta suspensió. Als efectes de l'aplicació d'aquest paràgraf, el període de suspensió del règim duaner ve determinat pel nombre de mesos naturals complets durant els quals se suspèn el procediment duaner d'importació temporal (admissió).
 5. En cas de pagament parcial de drets i impostos duaners d’importació, l’import dels drets i impostos duaners d’importació s’abonarà a l’elecció del declarant durant tot el període d’aplicació del pagament parcial de drets i impostos duaners d’importació (en endavant en aquest capítol - un pagament global de drets i impostos duaners d’importació) o periòdicament (en endavant en aquest capítol - pagament periòdic de drets i impostos duaners d’importació). En cas de pagament periòdic de drets i impostos duaners d'importació, aquest pagament es realitzarà en l'import a pagar d'acord amb el paràgraf 3 d'aquest article, no menys d'un mes natural (complet o incomplet). La freqüència de pagament de l'import de drets i impostos duaners d'importació la determina el declarant a la declaració de mercaderies.
  En cas d'impagament o pagament incomplet de l'import dels drets de duana d'importació, els impostos pagats periòdicament, dins dels terminis establerts d'acord amb el paràgraf 4 i els paràgrafs 2 i 3 del paràgraf 7 de l'article 225 d'aquest Codi, els drets de duana d'importació, els impostos s’abonaran alhora per tot el període restant d’aplicació, pagament parcial de drets i impostos duaners d’importació.
 6. L'import total dels drets de duana d'importació, els impostos pagats i (o) cobrats durant el període d'aplicació del pagament parcial dels drets de duana i els impostos d'importació no ha de superar l'import calculat el dia del registre de la declaració duanera presentada per a la col·locació d'aquestes mercaderies. el procediment duaner per a la importació temporal (admissió), i pel que fa a mercaderies, l’alliberament de les quals es va fer abans de la presentació de la declaració de mercaderies, - el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans la presentació de la declaració de mercaderies, l'import dels drets de duana d'importació, els impostos que haurien de pagar si les mercaderies estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern.
 7. Un cop finalitzat o finalitzat el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) d’acord amb els paràgrafs 1, 2 i 5 de l’article 224 d’aquest codi, els imports dels drets de duana d’importació, els impostos pagats i (o) cobrats durant el període d’aplicació de el pagament parcial dels drets de duana d'importació, els impostos, la devolució (compensació) no estan subjectes, llevat que aquest codi estableixi una altra cosa.

Article 224. Finalització, suspensió i finalització del procediment duaner per a la importació temporal (admissió)

 1. Abans de l'expiració del procediment duaner d'importació temporal (admissió) establert per l'autoritat duanera, aquest procediment duaner finalitza:
  1. situar les mercaderies importades temporalment sota el procediment duaner per a la seva reexportació, fins i tot d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 276 d'aquest codi;
  2. reconeixement per part de les autoritats duaneres d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrevocable de mercaderies importades temporalment per accident o força major, o el fet de pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge;
  3. l’aparició de circumstàncies determinades per la Comissió i (o) la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera, abans que les mercaderies estiguin sota control duaner.
 2. Abans de l'expiració del procediment duaner d'importació temporal (admissió) establert per l'autoritat duanera, aquest procediment duaner es pot completar:
  1. col·locar mercaderies importades temporalment sota procediments duaners aplicables a mercaderies estrangeres, en les condicions previstes per aquest Codi, a excepció del procediment duaner de trànsit duaner, tret que aquest paràgraf disposi el contrari;
  2. la represa del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner, l'acció del qual es va suspendre d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 173 d'aquest codi;
  3. col·locació temporal de mercaderies importades sota el règim duaner de trànsit duaner, si aquestes mercaderies es troben sota aquest procediment duaner per al transport (transport) a través del territori duaner de la Unió des del territori d'un estat membre, l'autoritat duanera del qual va alliberar les mercaderies quan es van sotmetre al règim duaner per a la importació temporal (admissió) al territori d'un altre estat membre.
 3. Fins a l'expiració del procediment duaner d'importació temporal (admissió) establert per l'autoritat duanera, aquest procediment duaner es podrà suspendre si les mercaderies importades temporalment es col·loquen sota el procediment duaner d'un magatzem duaner, el procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner, o, en els casos determinats per la Comissió, segons un procediment duaner especial.
  A l’hora de determinar el cas de suspensió del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) com a conseqüència de sotmetre les mercaderies importades temporalment a un règim duaner especial, la Comissió té el dret de determinar els detalls específics del càlcul i el pagament de drets i impostos duaners d’importació, com així com la data límit per al pagament de drets i impostos duaners d’importació en relació amb les mercaderies importades temporalment.
 4. Les mercaderies importades temporalment es poden col·locar sota el règim duaner per a la reexportació o sota un altre procediment duaner en un o diversos enviaments.
 5. A l'expiració del període de validesa del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) establert per l'autoritat duanera, s'acaba l'acció del procediment duaner.
 6. Els casos, les condicions i el procediment per a la realització del procediment duaner d’importació temporal (admissió) al territori d’un estat membre diferent de l’estat membre l’autoritat duanera del qual ha sotmès aquestes mercaderies al règim duaner d’importació temporal (admissió) són determinats per Comissió.

Article 225. Aparició i extinció de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies sotmeses (col·locades) al règim duaner d’importació temporal (admissió), el termini per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió) sorgeix per al declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de les mercaderies, i per a les mercaderies declarades en llibertat abans de presentar una declaració de mercaderies, d’una persona que va presentar una sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies, des del moment en què l’autoritat duanera va registrar una sol·licitud d’alliberament de mercaderies fins a la presentació de una declaració de mercaderies.
 2. Obligació de pagar els drets i impostos duaners d’importació per a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la importació temporal (admissió) de mercaderies importades a l’adreça d’un destinatari d’un sol remitent amb un sol document de transport (transport) i el total valor duaner que no supera l'import equivalent a 200 euros i, si la Comissió determina un import diferent d'aquest import, l'import de l'import determinat per la Comissió no es produeix al tipus de canvi vigent el dia del registre de la mercaderia declaració de l'autoritat duanera. Al mateix temps, als efectes d’aquest paràgraf, el valor en duana no inclou el cost del transport (transport) de mercaderies importades al territori duaner de la Unió fins al lloc d’arribada, el cost de la càrrega, descàrrega o recàrrega d’aquestes mercaderies i despeses d’assegurança relacionades amb aquest transport (transport), càrrega, descàrrega o recàrrega d’aquestes mercaderies.
  La Comissió té dret a determinar un import diferent de l’import previst al segon paràgraf d’aquest paràgraf, dins del qual s’obliga a pagar els drets i impostos duaners d’importació per a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal ( admissió), importat a l’adreça d’un destinatari d’un remitent per un document de transport (transport) no sorgeix.
 3. L’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’importació temporal (admissió) finalitza pel declarant quan es produeixen les circumstàncies següents:
  1. finalització del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’article 224 d’aquest Codi abans d’expirar el termini establert d’acord amb l’apartat 3 de l’article 219 d’aquest Codi, excepte en el cas que ha arribat el termini abans de l'expiració d'aquest procediment duaner pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris;
  2. finalització del procediment duaner d’importació temporal (admissió) d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’article 224 d’aquest codi, si es tracta de mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió), es beneficien del pagament de drets de duana d’importació s’apliquen impostos, llevat del cas, quan, abans de l’expiració d’aquest procediment duaner, ha arribat el termini per al pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris;
  3. finalització del procediment duaner d’importació temporal (admissió) d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’article 224 d’aquest codi i compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos i (o) el seu cobrament en les quantitats a pagar d’acord amb aquest Article;
  4. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en les quantitats a pagar quan es donin les circumstàncies previstes als paràgrafs 6 a 8 del paràgraf 7 i al paràgraf 13 de Aquest article;
  5. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o del fet de la pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge fins a la finalització del procediment duaner d’importació temporal (admissió) i compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos i (o) el seu cobrament en els imports a pagar d'acord amb aquest article per al període anterior a l'aparició d'aquestes circumstàncies;
  6. denegació de l'alliberament de mercaderies d'acord amb el procediment duaner d'importació temporal (admissió): en relació amb l'obligació de pagar drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris sorgits en registrar una declaració de mercaderies o una sol·licitud de l'alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies;
  7. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi - en relació amb l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, , drets antidumping i compensatoris que van sorgir durant el registre de la declaració de mercaderies;
  8. confiscació o conversió de mercaderies en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre i compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, impostos i (o) el seu cobrament en les quantitats a pagar d’acord amb aquest article per al període anterior a l’ocurrència d’aquestes circumstàncies;
  9. la detenció per part de l’autoritat duanera de mercaderies d’acord amb el capítol 51 d’aquest codi i el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos i (o) el seu cobrament en les quantitats a pagar d’acord amb aquest article per al període anterior a la detenció. ;
  10. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i en relació amb el qual es va decidir es va fer per retornar-los si abans no es feia l’alliberament d’aquestes mercaderies i el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos i (o) el seu cobrament en les quantitats a pagar d’acord amb aquest article per al període anterior a la confiscació o la confiscació d’aquestes mercaderies en el moment de revisar un informe de delicte, en el transcurs d’un procediment sobre un cas penal o un cas d’infracció administrativa (la realització d’un procediment administratiu).
 4. L'obligació de pagar els drets i impostos duaners d'importació per a les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d'importació temporal (admissió) amb pagament parcial de drets i impostos duaners d'importació està subjecta a l'execució (drets de duana d'importació, els impostos estan subjectes al pagament) ):
  1. en cas de pagament global de drets de duana d'importació, impostos o pagament de la primera part de l'import dels drets de duana d'importació, impostos en el pagament periòdic de drets de duana d'importació, impostos - abans de l'alliberament de mercaderies segons el procediment duaner d'importació temporal (admissió);
  2. després del pagament de la segona part i de les posteriors de l'import dels drets i impostos duaners d'importació, en efectuar el pagament periòdic dels drets i impostos duaners d'importació - abans del començament del període pel qual es paga la següent part de l'import dels drets i impostos duaners d'importació.
 5. Pel que fa a les mercaderies especificades al paràgraf 4 d’aquest article, s’han de pagar impostos i taxes de duana d’importació en els imports determinats d’acord amb l’article 223 d’aquest codi.
 6. En relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner d'importació temporal (admissió), l'obligació de pagar impostos i taxes de duana d'importació es complirà quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 7 d'aquest article.
 7. En el cas de les circumstàncies següents, es té en compte la data de venciment del pagament de drets i impostos duaners d’importació:
  1. en cas d’incompliment de les condicions d’ubicació i ús temporal de les mercaderies establertes d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 219 d’aquest codi: el dia de la col·locació d’aquestes mercaderies sota el procediment duaner d’importació temporal (admissió);
  2. en cas d’expiració del termini establert d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 219 d’aquest codi:
   • en el cas d'un pagament global de drets de duana d'importació, impostos o en el pagament de la primera part de l'import dels drets de duana d'importació, impostos en cas de pagament periòdic de drets de duana i impostos d'importació - el dia de venciment d'aquests un termini;
   • en el moment de pagar la segona part i les parts posteriors de l'import dels drets i impostos duaners d'importació; en cas de pagament periòdic dels drets i impostos duaners d'importació - el dia anterior al començament del període durant el qual es realitzarà la següent part de l'import dels drets duaners d'importació i es paguen impostos;
  3. si el declarant presenta una apel·lació d’acord amb el paràgraf 2 de l’article 223 d’aquest codi:
   • en cas de pagament global de drets i impostos duaners d'importació o en el pagament de la primera part de l'import dels drets i impostos duaners d'importació en cas de pagament periòdic de drets i impostos duaners d'importació - el dia anterior al dia indicat a la declaració del declarant;
   • en el moment de pagar la segona part i les parts posteriors de l'import dels drets i impostos duaners d'importació; en cas de pagament periòdic dels drets i impostos duaners d'importació - el dia anterior al començament del període durant el qual es realitzarà la següent part de l'import dels drets duaners d'importació i es paguen impostos;
  4. si el declarant es nega a beneficiar-se del pagament de drets de duana d'importació, impostos associats a restriccions sobre l'ús i (o) disposició d'aquestes mercaderies, - el dia d'entrada a la declaració de mercaderies presentades per a la col·locació de mercaderies en règim duaner per a la provisió temporal importació (admissió), canvis en part de la negativa a beneficiar-se del pagament de drets i impostos duaners d'importació;
  5. en cas de cometre accions que infringeixin els objectius i les condicions de concessió de beneficis per al pagament de drets de duana d'importació, impostos i (o) restriccions sobre l'ús i (o) eliminació d'aquests béns en relació amb l'aplicació d'aquests beneficis, tret que la comissió d'aquestes accions comporta l'aparició de circumstàncies, previstes als paràgrafs 6 i 7 d'aquest paràgraf, - el primer dia de la realització d'aquestes accions i, si aquest dia no està fixat, - el dia de col·locació de la mercaderia especificada el procediment duaner per a la importació temporal (admissió);
  6. en el cas de la transferència de mercaderies importades temporalment abans d’acabar el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) a altres persones sense el permís de les autoritats duaneres - el dia de la transferència de les mercaderies, i si aquest dia no està fixat, - el dia de col·locació d'aquestes mercaderies sota el règim duaner d'importació temporal (admissió);
  7. en cas de pèrdua de mercaderies importades temporalment abans de la finalització del procediment duaner per a la importació temporal (admissió), excepte per destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de pèrdues naturals condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge: el dia de la pèrdua de mercaderies i, si aquest dia no s’estableix, - el dia de col·locació de les mercaderies especificades sota el procediment duaner per a la importació temporal (admissió);
  8. si el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) no s’ha completat d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’article 224 d’aquest Codi abans de l’expiració del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) establert per l’autoritat duanera - el dia de la caducitat del procediment duaner d’admissió temporal (admissió) establert per l’autoritat duanera, excepte en el cas que s’estengui la vigència d’aquest procediment duaner d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 221 d’aquest codi.
 8. Quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 7 d’aquest article, s’abonaran impostos i taxes de duana d’importació:
  1. en produir-se les circumstàncies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 7 d’aquest article, com si es tractés de mercaderies sotmeses al règim duaner per a la importació temporal (admissió), s’havia aplicat el pagament parcial dels drets i impostos duaners d’importació d’acord amb l’article 223 d'aquest Codi per al període des de la data de la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) el dia de la seva finalització;
  2. en produir-se les circumstàncies especificades al paràgraf 2 del paràgraf 7 d’aquest article, com si es tractés de mercaderies sotmeses al règim duaner per a la importació temporal (admissió), s’havia aplicat el pagament parcial dels drets i impostos duaners d’importació d’acord amb l’article 223 d’aquest Codi per al període a partir de la data següent al venciment del termini establert d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 219 d’aquest Codi, el dia de finalització del procediment duaner per a la importació temporal (admissió);
  3. quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 3 del paràgraf 7 d’aquest article, en la quantitat determinada d’acord amb l’article 223 d’aquest Codi;
  4. quan es produeixin les circumstàncies especificades als paràgrafs 4 i 5 del paràgraf 7 d’aquest article, en els imports determinats d’acord amb l’article 223 d’aquest codi i no pagats en relació amb l’aplicació de beneficis per al pagament de drets i impostos duaners d’importació per al període a partir de la data de venciment del pagament dels drets i impostos duaners d’importació especificats als paràgrafs 4 i 5 del paràgraf 7 d’aquest article, el dia de finalització del procediment duaner per a la importació temporal (admissió);
  5. en produir-se les circumstàncies especificades als paràgrafs 6 a 8 del paràgraf 7 d’aquest article, com si les mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió) estiguessin sotmeses al procediment duaner d’alliberament per al consum intern menys les quantitats d’importació els drets de duana, els impostos pagats i (o) cobrats en el pagament parcial dels drets de duana i els impostos d’importació, tret que el paràgraf 10 d’aquest article estableixi una quantitat diferent. Per calcular els impostos i impostos duaners d'importació, s'apliquen els tipus de taxes i impostos duaners d'importació vigents el dia del registre per part de l'autoritat duanera d'una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner d'importació temporal (admissió) , i en relació amb les mercaderies alliberades abans de presentar una declaració de mercaderies - el dia del registre per part de l’autoritat duanera de la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de la presentació de la declaració de mercaderies.
 9. Entre els imports dels drets de duana d’importació, els impostos pagats (gravats) en relació amb les mercaderies d’acord amb el paràgraf 5 del paràgraf 8 d’aquest article, així com els imports dels drets de duana d’importació, els impostos pagats per aquestes mercaderies amb pagament parcial de drets i impostos duaners d’importació, estan subjectes al pagament d’interessos, com si s’hagués atorgat un ajornament (pagament fraccionat) respecte de les quantitats indicades a partir de la data de col·locació de la mercaderia sota el règim duaner d’importació temporal (admissió) al dia d’expiració dels terminis de pagament de taxes i impostos duaners d’importació establerts pels paràgrafs 6 a 8 del paràgraf 7 d’aquest article. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
 10. Si, després de produir-se les circumstàncies especificades als paràgrafs 6 i 7 del paràgraf 7 d’aquest article, el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) finalitza d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’article 224 d’aquest codi, els drets de duana d’importació i els impostos s’han de pagar com si en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la importació temporal (admissió), s’apliqués el pagament parcial dels drets i impostos duaners d’importació d’acord amb l’article 223 d’aquest codi per al període a partir de la data de venciment del pagament dels drets i impostos duaners d’importació determinats d’acord amb els paràgrafs 6 i 7 del paràgraf 7 d’aquest article, el dia de finalització del procediment duaner per a la importació temporal (admissió). Al mateix temps, l'import dels drets i impostos duaners d'importació pagats i (o) cobrats en cas de pagament parcial dels drets i impostos duaners d'importació per al període anterior a l'aparició de les circumstàncies especificades en els paràgrafs 6 i 7 del paràgraf 7 d'aquest no es retornarà l'article (compensació).
 11. Si, després d’haver-se produït les circumstàncies especificades als paràgrafs 6 a 8 del paràgraf 7 d’aquest article, les mercaderies respecte de les quals s’ha finalitzat el procediment duaner d’importació temporal (admissió) es destinen a l’emmagatzematge temporal d’acord amb el paràgraf 6 de En virtut de l’article 129 d’aquest codi o se sotmeten al règim duaner d’acord amb el paràgraf 7 de l’article 129 d’aquest codi, els drets i impostos duaners d’importació s’abonaran com si es tractés de mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió) , es va aplicar el pagament parcial dels drets i impostos duaners d’importació d’acord amb l’article 223 d’aquest codi.
  En aquest cas, els impostos i impostos duaners d’importació s’han de pagar durant el període comprès des de la data de venciment del pagament dels drets i impostos duaners d’importació especificats en els paràgrafs 6 a 8 del paràgraf 7 d’aquest article, fins al dia en què es col·loquen aquestes mercaderies per emmagatzematge temporal o la seva col·locació sota el règim duaner. Al mateix temps, els impostos i impostos duaners d'importació estan subjectes al pagament per imports que no superin l'import dels drets de duana d'importació, impostos que s'haurien de pagar si les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la importació temporal (admissió) estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament. per al consum domèstic, i que van ser calculats el dia del registre per l'autoritat duanera de la declaració duanera presentada per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner d'importació temporal (admissió), i en relació amb les mercaderies alliberades abans de la presentació de la declaració per a mercaderies - el dia del registre per part de l'autoritat duanera de la sol·licitud de lliurament de mercaderies abans de la presentació de la declaració a la béns... Al mateix temps, les quantitats de drets i impostos duaners d'importació pagats i (o) cobrats en cas de pagament parcial de drets i impostos duaners d'importació per al període anterior a l'aparició de les circumstàncies especificades en els paràgrafs 6 a 8 del paràgraf 7 d'aquest l'article no està subjecte a reemborsament (compensació).
 12. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió), l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris es complirà quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 13 d’aquest article.
 13. En el cas de les circumstàncies següents, el termini per al pagament de drets especials antidumping i compensatoris és:
  1. en el cas de la transferència de mercaderies importades temporalment abans d’acabar el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) a altres persones sense el permís de les autoritats duaneres - el dia de la transferència de les mercaderies, i si aquest dia no està fixat, - el dia de col·locació d'aquestes mercaderies sota el règim duaner d'importació temporal (admissió);
  2. en cas de pèrdua de mercaderies importades temporalment abans d’acabar el procediment duaner per a la importació temporal (admissió), a excepció de la destrucció i (o) la pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de pèrdua en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge: el dia de pèrdua de les mercaderies i, si aquest dia no està fixat, el dia de la col·locació d’aquestes mercaderies segons el procediment duaner per a la importació temporal (admissió);
  3. si el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) no s’ha completat d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’article 224 d’aquest Codi abans de l’expiració del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) establert per l’autoritat duanera - el dia de la caducitat del procediment duaner d’admissió temporal (admissió) establert per l’autoritat duanera, excepte en el cas que s’estengui la vigència d’aquest procediment duaner d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 221 d’aquest codi.
 14. Quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 13 d’aquest article, s’han de pagar drets compensatoris especials antidumping per import, com si les mercaderies sotmeses al règim duaner d’importació temporal (admissió) estiguessin sotmeses al procediment duaner per a l’alliberament. per al consum domèstic.
  Per calcular els drets especials antidumping i compensatoris, s’apliquen els tipus de drets especials antidumping i compensatoris vigents el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies en règim duaner. per a la importació temporal (admissió) i per a les mercaderies alliberades abans de presentar la declaració de mercaderies: el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’una sol·licitud d’alliberament de les mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies.
 15. Sobre els imports de drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 14 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si es concedís un ajornament del seu pagament en relació amb aquests imports des del dia en què es van col·locar les mercaderies. en virtut del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) el dia del venciment dels terminis de pagament de drets especials antidumping i compensatoris establerts pel paràgraf 13 d’aquest article. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.

Article 226. Detalls específics del càlcul i pagament de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies importades temporalment quan es col·loquen sota el procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern

 1. Quan les mercaderies importades temporalment es col·loquen sota el procediment duaner per a l'alliberament al consum intern, per al càlcul de drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, les taxes dels drets de duana d'importació, impostos, especials, antidumping, s'apliquen drets compensatoris, que són efectius el dia del registre per part de l'autoritat duanera de la declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner d'importació temporal (admissió).
  Si, per calcular els drets de duana d'importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris, s'ha de convertir la moneda estrangera en la moneda d'un estat membre, aquesta conversió es fa al tipus de canvi vigent el dia especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula.
 2. Quan les mercaderies importades temporalment es sotmeten al règim duaner per a l'alliberament per al consum intern, s'han d'abonar els drets i impostos duaners d'importació per l'import de la diferència en l'import dels drets duaners d'importació, impostos a pagar quan aquestes mercaderies es troben sota el règim duaner per alliberament per al consum intern d’acord amb l’article 136 d’aquest Codi i drets de duana d’importació, impostos pagats amb pagament parcial de drets de duana d’importació, impostos pel declarant de les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a alliberament per al consum intern i (o) cobrats per part de l'autoritat duanera d'aquest declarant.
 3. Entre els imports dels drets de duana d’importació, els impostos pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 2 d’aquest article, així com els imports dels drets de duana d’importació, els impostos pagats (cobrats) amb el pagament parcial dels drets de duana d’importació, els impostos, els interessos són a pagar, com si es tractés de les quantitats indicades, es va proporcionar un ajornament (pla fraccionat) per al seu pagament des del dia en què es va sotmetre la mercaderia al règim duaner d’importació temporal (admissió) fins al dia de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació i es van donar per acabats els impostos. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
  Es paguen interessos per les quantitats de drets especials antidumping i compensatoris pagats (gravats) sobre les mercaderies col·locades (col·locades) en virtut del procediment duaner per a l'alliberament per al consum domèstic, com si es concedís un ajornament del pagament respecte a aquests imports el dia que la mercaderia es va sotmetre a un procediment duaner per a la importació temporal (admissió) el dia de finalització de l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
  Entre els imports dels drets i impostos duaners d’importació pagats abans de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a la importació temporal (admissió), els interessos previstos al primer paràgraf d’aquest paràgraf no es cobren ni paguen.
  Si es va suspendre l'acció del procediment duaner d'importació temporal (admissió) d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 224 d'aquest codi, no es cobraran ni pagaran els interessos previstos en aquest paràgraf per al període de suspensió del procediment duaner.
  Pel que fa a determinades categories de mercaderies importades temporalment, la Comissió té el dret de determinar els casos en què no es calculen i paguen els interessos previstos en el primer i segon paràgraf d'aquesta clàusula.
 4. Les disposicions d’aquest article s’aplicaran si, un cop finalitzat el procediment duaner per a la importació temporal (admissió) o després de la finalització del procediment duaner per a la importació temporal (admissió), d’acord amb el paràgraf 5 de l’article 224 d’aquest codi, les mercaderies importades temporalment es col·loquen sota el procediment duaner per al lliurament per al consum intern per part del declarant mercaderies importades temporalment.
  Les disposicions d’aquest article també s’aplicaran si l’acció del procediment duaner per a la importació temporal (admissió) s’ha completat posant les mercaderies importades temporalment sota el procediment duaner d’un magatzem duaner.