МЕНЮ

Procediment duaner per a l'exportació temporal

Article 227. Contingut i aplicació del procediment duaner per a l'exportació temporal

 1. Procediment duaner exportació temporal: un procediment duaner aplicat a les mercaderies de la Unió, segons el qual aquestes mercaderies s’exporten des del territori duaner de la Unió per a la seva ubicació temporal i ús fora d’aquest sense haver de pagar drets de duana d’exportació, subjecte a les condicions per col·locar les mercaderies sota aquest procediment duaner i el seu ús d'acord amb aquest procediment duaner.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner per a l’exportació temporal i realment exportades des del territori duaner de la Unió (en endavant en aquest capítol - mercaderies exportades temporalment), perden la condició de mercaderies de la Unió.
 3. Es permet aplicar el procediment duaner per a l'exportació temporal en relació amb els exportats des del territori duaner de la Unió:
  1. les mercaderies sotmeses al règim duaner d’exportació temporal per completar el procediment duaner d’exportació temporal d’acord amb el paràgraf 2 de l’article 231 d’aquest codi;
  2. Productes de la Unió especificats al paràgraf 2 del paràgraf 5 de l'article 303 d'aquest Codi.
 4. El procediment duaner d’exportació temporal no s’aplica a les mercaderies següents:
  1. productes alimentaris, begudes, incloses begudes alcohòliques, tabac i productes del tabac, matèries primeres, productes semielaborats, consumibles i mostres, excepte en els casos d’exportació del territori duaner de la Unió en exemplars únics per a publicitat i (o) demostració a efectes o com a exposicions o dissenys industrials;
  2. residus, inclosos els industrials.
 5. La Comissió té el dret a determinar les categories de mercaderies exportades temporalment per a les quals es permet la seva substitució per mercaderies estrangeres, així com els casos de substitució d’aquestes.
 6. Es permet aplicar el procediment duaner per a l'exportació temporal pel que fa al gas natural transportat per gasoducte en els casos establerts per la legislació dels estats membres.

Article 228. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a l'exportació temporal i el seu ús d'acord amb aquest procediment duaner

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per a l’exportació temporal són:
  1. la possibilitat d'identificar les mercaderies sotmeses al règim duaner per a l'exportació temporal, quan posteriorment se sotmetin al règim duaner per completar aquest procediment duaner. Identificació no s’exigeixen mercaderies en els casos en què, d’acord amb els tractats internacionals dels estats membres amb un tercer o en els casos determinats d’acord amb el paràgraf 5 de l’article 227 d’aquest codi, es permet la substitució de mercaderies exportades temporalment;
  2. el compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi.
 2. Les condicions per a l’ús de mercaderies d’acord amb el procediment duaner per a l’exportació temporal són:
  1. observació del període de validesa del procediment duaner per a l'exportació temporal establert per l'autoritat duanera;
  2. compliment de les restriccions d’ús i eliminació de mercaderies exportades temporalment, establertes per l’article 230 d’aquest Codi.

Article 229. Durada del procediment duaner per a l'exportació temporal

 1. El període de validesa del procediment duaner per a l'exportació temporal no està limitat, tret que s'estableixi el contrari d'acord amb el segon paràgraf d'aquest paràgraf.
  En funció de les finalitats d’exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió, així com de mercaderies respecte de les quals la legislació d’un estat membre estableixi l’obligació de retornar-les al territori d’aquest estat, la legislació d’un estat membre la regulació duanera pot determinar la durada del procediment duaner per a l'exportació temporal.
 2. Quan es col·loquen les mercaderies en règim duaner per a l’exportació temporal, l’autoritat duanera, sobre la base de la declaració del declarant, en funció dels objectius i circumstàncies de l’exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió, estableix el període de validesa d’aquest procediment duaner.
 3. El període de validesa del procediment duaner per a l'exportació temporal, establert per l'autoritat duanera, a petició de la persona, es pot prorrogar abans de l'expiració d'aquest termini o com a màxim un mes després del seu venciment. Quan s’ampliï el període de validesa del procediment duaner per a l’exportació temporal, establert per l’autoritat duanera, després del seu venciment, la vigència d’aquest procediment duaner es reprèn a partir de la data de finalització d’aquest procediment duaner.
 4. Si, en relació amb les mercaderies, d’acord amb el paràgraf segon del paràgraf 1 d’aquest article, la legislació dels estats membres sobre regulació duanera determina el període de validesa del procediment duaner per a l’exportació temporal, establert (ampliat) per l’autoritat duanera, el període de validesa d’aquest procediment duaner no pot excedir aquest termini.
 5. En el cas que la propietat de les mercaderies exportades temporalment es transfereixi a una persona estrangera, respecte de la qual la legislació d’un estat membre no estableixi l’obligació de retornar-les al territori d’aquest estat, el període de validesa del procediment duaner per a l'exportació temporal d'aquestes mercaderies no s'amplia, i aquestes mercaderies estan subjectes a col·locació segons el procediment duaner d'exportació.

Article 230. Restriccions d’ús i eliminació de mercaderies exportades temporalment

 1. Les mercaderies exportades temporalment han de romandre inalterades, excepte els canvis per desgast natural, així com els canvis per pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge.
 2. Es permet realitzar operacions amb mercaderies exportades temporalment necessàries per garantir la seva seguretat, incloses les reparacions, a excepció de les reparacions majors, la modernització, el manteniment i altres operacions necessàries per mantenir les mercaderies en bon estat, sempre que l'autoritat duanera identifiqui les mercaderies. quan es col·loquen en el règim de reimportació duanera.

Article 231. Finalització i finalització del procediment duaner per a l'exportació temporal

 1. Abans de l'expiració del procediment duaner per a l'exportació temporal establert per l'autoritat duanera, l'efecte d'aquest procediment duaner es completa posant les mercaderies exportades temporalment en el règim duaner per a la seva reimportació, llevat del cas previst al paràgraf 2 del paràgraf. 4 d’aquest article.
 2. Abans de l'expiració del procediment duaner per a l'exportació temporal establert per l'autoritat duanera, l'operació d'aquest procediment duaner es pot completar mitjançant la col·locació de mercaderies exportades temporalment sota els procediments duaners per a l'exportació, la tramitació fora del territori duaner, l'exportació temporal, excepte el cas previst al paràgraf 2 del paràgraf 4 d’aquest article, i també si, d’acord amb la legislació dels estats membres, les mercaderies exportades temporalment estan sotmeses a una reimportació obligatòria al territori duaner de la Unió.
 3. Les mercaderies exportades temporalment es poden col·locar sota els procediments duaners especificats a les clàusules 1 i 2 d’aquest article en un o més lots.
 4. El procediment duaner finalitza:
  1. a l'expiració del període de validesa del procediment duaner per a l'exportació temporal establert per l'autoritat duanera, si la validesa d'aquest procediment duaner no s'ha ampliat;
  2. en revelar, abans de la finalització del procediment duaner, el fet de realitzar reparacions de capital, operacions de modernització en relació amb les mercaderies exportades temporalment amb violació del paràgraf 2 de l'article 230 d'aquest Codi.
 5. Mercaderies importades al territori duaner de la Unió, en relació amb les quals s’ha finalitzat l’efecte del procediment duaner d’exportació temporal segons la base prevista en el paràgraf 2 del paràgraf 4 d’aquest article, per situar-se al territori duaner del La Unió estarà subjecta a la col·locació segons els procediments duaners aplicables a les mercaderies estrangeres, amb l'excepció del procediment duaner per a la reimportació i per a l'exportació des del territori duaner de la Unió, que se sotmetrà al procediment duaner d'exportació.

Article 232. Aparició i finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’exportació per a mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’exportació temporal, termini per al seu pagament i càlcul

 1. L'obligació de pagar drets de duana d'exportació per a les mercaderies sotmeses al règim duaner per a l'exportació temporal sorgeix per al declarant des del moment en què l'autoritat duanera registra la declaració de mercaderies.
 2. L’obligació de pagar els drets de duana d’exportació per a les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner per a l’exportació temporal és finalitzada pel declarant quan es donin les circumstàncies següents:
  1. finalització del procediment duaner per a l'exportació temporal d'acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l'article 231 d'aquest codi;
  2. la col·locació de mercaderies, en relació amb les quals s'ha finalitzat l'efecte del procediment duaner per a l'exportació temporal, en virtut de procediments duaners d'acord amb el paràgraf 7 de l'article 129 o el paràgraf 5 de l'article 231 d'aquest codi;
  3. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’exportació temporal, en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació que es van produir en registrar una declaració de mercaderies;
  4. revocació d’una declaració de mercaderies d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi, en relació amb l’obligació de pagar els drets de duana d’exportació sorgits en registrar-se una declaració de mercaderies;
  5. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  6. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  7. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.

3. L’obligació de pagar drets de duana d’exportació es complirà si el procediment duaner d’exportació temporal no s’acaba d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’article 231 d’aquest Codi abans que expiri el procediment duaner d’exportació temporal establert per l’autoritat duanera.

Quan es produeixi aquesta circumstància, la data d'expiració del procediment duaner per a l'exportació temporal establerta per l'autoritat duanera es considerarà la data límit per al pagament dels drets de duana d'exportació.

4. Quan es produeixi la circumstància especificada al paràgraf 3 d’aquest article, els drets de duana d’exportació s’abonaran com si les mercaderies sotmeses al règim duaner d’exportació temporal estiguessin sotmeses al règim duaner d’exportació sense l’aplicació de privilegis per al pagament de aranzels d'exportació.

Per al càlcul dels drets de duana d’exportació, els tipus de drets de duana d’exportació s’apliquen en vigor el dia del registre per part de l’autoritat duanera d’una declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner d’exportació temporal.

5. Pel que fa als imports dels drets de duana d’exportació pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 4 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si es concedís un ajornament del pagament en relació amb aquests imports, si així ho estableix la legislació del membre Estat en el territori del qual es van sotmetre les mercaderies al règim duaner per a l'exportació temporal. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb el procediment establert per la legislació dels estats membres.

6. En el cas de sotmetre les mercaderies a procediments duaners d'acord amb el paràgraf tercer del paràgraf 7 de l'article 129 o el paràgraf 5 de l'article 231 d'aquest codi després del compliment de l'obligació de pagar els drets de duana d'exportació i (o) cobrar-los (a total o parcial), els imports dels drets de duana d’exportació pagats i (o) cobrats d’acord amb aquest article estan subjectes a devolució (compensació) d’acord amb el capítol 10 d’aquest codi.

Article 233. Detalls específics del càlcul i del pagament dels drets de duana d’exportació en relació amb les mercaderies exportades temporalment quan són sotmeses al procediment duaner d’exportació

1. Quan les mercaderies exportades temporalment es col·loquen en el règim duaner d’exportació, per al càlcul dels drets de duana d’exportació, els tipus de drets de duana d’exportació s’apliquen en vigor el dia de registre per part de l’autoritat duanera de la declaració de mercaderies presentada mercaderies en règim duaner per a l'exportació, tret que la legislació de l'estat membre estableixi un altre dia d'acord amb el paràgraf segon del paràgraf 1 de l'article 53 d'aquest codi.

Si, per calcular els drets de duana d’exportació, s’ha de convertir moneda estrangera a la moneda d’un estat membre, aquesta conversió es fa al tipus de canvi vigent el dia especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula.

2. Sobre les sumes de drets de duana d’exportació pagats (cobrats) per les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner per a l’exportació, s’han de pagar interessos, com si s’hagués atorgat un ajornament del pagament respecte dels imports indicats, si això és establert per la legislació de l’Estat membre, al territori del qual es van sotmetre les mercaderies al règim duaner per a l’exportació temporal. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb el procediment establert per la legislació dels estats membres.

Article 234. Detalls específics del càlcul i el pagament dels drets de duana d’exportació quan es col·loquen les mercaderies en el règim duaner per al qual s’ha finalitzat el procediment duaner d’exportació temporal

1. Quan les mercaderies es col·loquen en el règim duaner d’exportació de mercaderies per a les quals s’ha finalitzat el procediment duaner d’exportació temporal, els tipus de drets de duana d’exportació que estaven vigents el dia que l’autoritat duanera va registrar una declaració de mercaderies presentada per col·locar mercaderies en virtut del procediment duaner per a l'exportació temporal s'apliquen els càlculs de drets de duana d'exportació, si la legislació de l'estat membre no estableix un altre dia d'acord amb el paràgraf segon del paràgraf 1 de l'article 53 d'aquest codi.

Si, per calcular els drets de duana d’exportació, s’ha de convertir moneda estrangera a la moneda d’un estat membre, aquesta conversió es fa al tipus de canvi vigent el dia especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula.

2. Sobre els imports dels drets de duana d’exportació pagats (cobrats) en relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el règim duaner d’exportació, respecte del qual s’ha finalitzat el procediment duaner d’exportació temporal, s’han de pagar interessos, com si s’haguessin ajornat el pagament s’ha concedit en relació amb aquests imports si ho estableix la legislació de l’Estat membre en el territori del qual les mercaderies estaven sotmeses al règim duaner d’exportació temporal. Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb el procediment establert per la legislació dels estats membres.