МЕНЮ

Procediment d’alliberament duaner per al consum intern

Article 134. Contingut i aplicació del procediment duaner per a l'alliberament al consum intern

 1. Procediment duaner el lliurament per al consum intern és un procediment duaner aplicat a les mercaderies estrangeres, segons el qual les mercaderies es troben i s’utilitzen al territori duaner de la Unió sense restriccions a la seva possessió, ús i (o) eliminació, previstes pels tractats i actes internacionals. l’àmbit de la regulació duanera en relació amb les mercaderies estrangeres, llevat que aquest codi estableixi una altra cosa.
 2. Les mercaderies sotmeses al règim duaner per a la seva comercialització adquireixen la condició de mercaderies de la Unió, a excepció de les mercaderies alliberades condicionalment especificades al paràgraf 1 de l'article 126 d'aquest Codi.
 3. Es permet aplicar el procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern en relació amb:
  1. les mercaderies que són productes de transformació de mercaderies a les quals s’ha aplicat el procediment duaner de transformació al territori duaner i que s’exporten des del territori duaner de la Unió d’acord amb el procediment duaner de reexportació;
  2. vehicles exportats temporalment de transport internacional, sotmesos al règim duaner per a la seva tramitació fora del territori duaner d’acord amb el paràgraf primer del paràgraf 3 de l’article 277 d’aquest codi, per completar el procediment duaner de tramitació fora del territori duaner d’acord amb l’article 184 de aquest Codi;
  3. vehicles exportats temporalment de transport internacional en el cas previst al paràgraf segon del paràgraf 3 de l'article 277 d'aquest Codi.

Article 135. Condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per al seu consum intern

 1. Les condicions per col·locar les mercaderies en règim duaner per al seu lliurament al consum intern són:
  1. pagament de drets i impostos duaners d’importació d’acord amb aquest Codi;
  2. pagament de drets especials antidumping i compensatoris d’acord amb aquest Codi;
  3. compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi;
  4. el compliment de mesures de protecció del mercat intern establertes en una forma diferent dels drets especials antidumping, compensatoris i (o) altres drets establerts d’acord amb l’article 50 del Tractat de la Unió.
 2. Les condicions per a la col·locació de les mercaderies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l'article 134 d'aquest codi sota el procediment duaner per a l'alliberament al consum domèstic són:
  1. la col·locació de mercaderies en règim duaner per a la seva comercialització en un termini de tres anys a partir del dia següent al de la seva exportació real des del territori duaner de la Unió
  2. preservació de l'estat inalterat de les mercaderies, amb l'excepció dels canvis derivats del desgast natural, així com dels canvis derivats de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge;
  3. la capacitat d'identificar les mercaderies per part de les autoritats duaneres;
  4. presentació a l'autoritat duanera d'informació sobre les circumstàncies de l'exportació de mercaderies des del territori duaner de la Unió, cosa que es confirma mitjançant l'enviament de documents duaners i (o) d'altres documents o informació sobre aquests documents;
  5. compliment de les condicions especificades als paràgrafs 1 i 2 del paràgraf 1 d’aquest article.

Article 136. Aparició i extinció de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies sotmeses (col·locades) al procediment duaner d’alliberament per al consum intern, la data límit per al seu pagament i càlcul

 1. L’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris d’importació en relació amb les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a la seva alliberació per al consum intern sorgeix del declarant des del moment en què l’autoritat duanera registra la declaració de mercaderies.
 2. Obligació de pagar els drets i impostos duaners d’importació per a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a l’abandonament per al consum intern, que s’importen a l’adreça d’un destinatari d’un remitent amb un sol document de transport (transport) i el total valor duaner que no supera l'import equivalent a 200 euros i, si la Comissió determina un import diferent d'aquest import, l'import de l'import determinat per la Comissió no es produeix al tipus de canvi vigent el dia del registre de la mercaderia declaració de l'autoritat duanera. Al mateix temps, als efectes d’aquest paràgraf, el valor en duana no inclou el cost del transport (transport) de mercaderies importades al territori duaner de la Unió fins al lloc d’arribada, el cost de la càrrega, descàrrega o recàrrega d’aquestes mercaderies i despeses d’assegurança relacionades amb aquest transport (transport), càrrega, descàrrega o recàrrega d’aquestes mercaderies.
  No sorgeix l'obligació de pagar impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies especificades en els articles 199 i 200 d'aquest Codi i sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern.
  La Comissió té el dret de determinar un import diferent de l’import previst en el primer paràgraf d’aquest paràgraf, dins del qual s’obliga a pagar els drets i impostos duaners d’importació per a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a l’alliberament nacional. consum, importat a l’adreça d’un destinatari d’un remitent, document de transport (transport) d’un en un no sorgeix.
 3. L'obligació del declarant de pagar els impostos i taxes de duana d'importació per a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum domèstic finalitza el declarant quan es produeixen les circumstàncies següents:
  1. alliberament de mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum domèstic amb l’ús de privilegis per al pagament de drets i impostos duaners d’importació que no estiguin associats a restriccions sobre l’ús i (o) eliminació d’aquestes mercaderies;
  2. compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació, els impostos i (o) el seu cobrament en els imports calculats i pagables d’acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 14 d’aquest article, tret que el paràgraf 5 d’aquest article disposi el contrari;
  3. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrevocable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o el fet de pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, amb l’excepció dels casos en què abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb aquest Codi en relació amb aquestes mercaderies estrangeres, s’acaba el termini de pagament dels drets de duana d’importació i han arribat els impostos;
  4. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum domèstic, en relació amb l’obligació de pagar els drets i impostos duaners d’importació derivats del registre d’una declaració de mercaderies;
  5. revocació d’una declaració duanera d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi, en relació amb l’obligació de pagar els drets i impostos duaners d’importació sorgits quan registrar una declaració de mercaderies;
  6. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  7. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  8. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquestes mercaderies no eren alliberades prèviament;
 4. L’obligació de pagar els impostos i impostos duaners d’importació en relació amb les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a l’alliberament per al consum intern amb l’ús de beneficis per al pagament de drets i impostos duaners d’importació associats a restriccions en l’ús i (o) eliminació d’aquests el declarant posa fi a les mercaderies quan es donin les circumstàncies següents:
  1. caducitat de 5 anys a partir de la data d’alliberament de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum domèstic, tret que s’estableixi un període de validesa diferent de les restriccions d’ús i (o) eliminació d’aquestes mercaderies, sempre que durant aquest període el termini per al pagament de drets i impostos duaners d'importació no ha arribat establert pel paràgraf 11 d'aquest article;
  2. caducitat d’un altre període de validesa establert de les restriccions a l’ús i (o) eliminació de mercaderies, sempre que durant aquest període no hagi arribat el termini per al pagament de drets i impostos duaners d’importació establerts pel paràgraf 11 d’aquest article;
  3. col·locació de mercaderies sota el procediment duaner per a la seva destrucció abans de l'expiració de cinc anys a partir de la data de l'alliberament de les mercaderies d'acord amb el procediment duaner per a l'alliberament per al consum domèstic o abans de l'expiració d'un altre període de validesa establert de les restriccions d'ús i ( o) eliminació d'aquestes mercaderies, sempre que durant aquest període no hagi arribat el termini de pagament dels drets i impostos duaners d'importació establerts pel paràgraf 5 d'aquest article;
  4. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació i (o) el seu cobrament en els imports calculats i pagables d’acord amb el paràgraf 2 del paràgraf 14 d’aquest article quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 11 d’aquest article;
  5. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera abans de l’expiració de 5 anys a partir de la data d’alliberament de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum domèstic o abans de l’expiració d’un altre període establert de validesa de les restriccions a l’ús i (o) eliminació de mercaderies pel fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o pel fet de la pèrdua irrecuperable d’aquests béns com a conseqüència de pèrdues naturals condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte en els casos en què abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb aquest. Pel que fa a aquestes mercaderies estrangeres, el Codi ha fixat el termini per al pagament de drets i impostos duaners establerts per paràgraf 11 d’aquest article;
  6. col·locació de mercaderies en virtut del procediment duaner de denegació a favor de l'Estat abans de l'expiració de cinc anys a partir de la data de l'alliberament de les mercaderies d'acord amb el procediment duaner de lliurament per al consum intern o abans de l'expiració d'un altre període de validesa establert de les restriccions sobre l'ús i (o) l'eliminació de mercaderies;
  7. la col·locació de mercaderies en virtut del procediment duaner per a la seva reexportació, sempre que el termini per al pagament de drets i impostos duaners d’importació establert pel paràgraf 11 d’aquest article no hagi arribat abans de la col·locació sota aquest procediment duaner;
  8. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre.
 5. Compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 14 d’aquest article pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’alliberament per al consum intern amb pagament d’acord amb amb tractats internacionals dins de la Unió o tractats internacionals d’entrada a la Unió de drets de duana d’importació a taxes inferiors als establerts per l’aranzel duaner unificat de la Unió Econòmica Eurasiàtica no posa fi a l’obligació de pagar drets de duana d’importació per import de diferència en els imports dels drets de duana d’importació calculats als tipus establerts per l’aranzel duaner unificat de la Unió Econòmica Euroasiàtica i en els imports dels drets de duana d’importació pagats a l’alliberament de mercaderies o en un altre import establert d’acord amb els tractats internacionals Tractats de la Unió o internacionals d’adhesió a la Unió.
 6. L'obligació de pagar els drets de duana d'importació pel que fa a les mercaderies especificades al paràgraf 5 d'aquest article, en la quantitat especificada en aquest paràgraf, finalitza quan es donen les circumstàncies següents:
  1. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 3 del paràgraf 14 d’aquest article;
  2. caducitat de cinc anys a partir de la data d’alliberament d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum intern de mercaderies incloses a la llista determinada per la Comissió d’acord amb el paràgraf primer del paràgraf 5 d’aquest article, si es tracta de tractats internacionals a la Unió o tractats internacionals d’adhesió a la Unió o a la Comissió d’acord amb el paràgraf segon de la clàusula 7 d’aquest article, no s’ha establert cap altre període durant el qual les mercaderies conservin l’estatus de mercaderies estrangeres, sempre que durant aquest període s’acabi el termini de pagament dels drets de duana d'importació establerts a la clàusula 7 d'aquest article no han arribat;
  3. l'expiració d'un altre període establert pels tractats internacionals dins de la Unió o pels tractats internacionals d'adhesió a la Unió, durant els quals les mercaderies conserven la condició de mercaderies estrangeres, sempre que durant aquest període es finalitzi el termini de pagament dels drets de duana d'importació establert pel paràgraf 13 de aquest article no ha arribat;
  4. l'expiració del termini determinat per la Comissió d'acord amb el segon paràgraf de la clàusula 7 d'aquest article, en relació amb els productes inclosos a la llista (llistes) determinada per la Comissió d'acord amb el segon paràgraf de la clàusula 7 d'aquest article , sempre que durant aquest període finalitzi el termini per al pagament dels drets de duana d'importació establert pel paràgraf 13 d'aquest article;
  5. col·locació de mercaderies sota el procediment duaner de denegació a favor de l'Estat;
  6. el reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació de l’estat membre sobre regulació duanera abans de produir-se les circumstàncies previstes als paràgrafs 2-4 d’aquest paràgraf, el fet de destruir i (o) la pèrdua irrevocable de mercaderies estrangeres a causa de un accident o força major o el fet de pèrdua irrevocable d’aquests béns com a conseqüència de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte en els casos en què, abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb aquest Codi, pel que fa a aquestes mercaderies estrangeres, ha arribat la data de venciment del pagament dels drets de duana establerta pel paràgraf 13 d’aquest article;
  7. la col·locació de mercaderies en virtut del procediment duaner per a la destrucció, sempre que el termini per al pagament dels drets de duana d'importació establert pel paràgraf 13 d'aquest article no hagi arribat abans d'aquesta col·locació sota el procediment duaner de destrucció;
  8. la col·locació de mercaderies en virtut del procediment duaner per a la seva reexportació, sempre que el termini per al pagament dels drets de duana d’importació establert pel paràgraf 13 d’aquest article no hagi arribat abans de la col·locació sota aquest procediment duaner;
  9. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre.
 7. De les mercaderies per a les quals, d’acord amb els tractats internacionals de la Unió o els tractats internacionals d’adhesió a la Unió, es preveu l’aplicació de taxes de drets de duana d’importació més baixes que les establertes per l’aranzel duaner unificat de la Unió Econòmica Eurasiàtica, La Comissió determina la llista (llistes) de mercaderies que adquireixen l’estatus de mercaderies de la Unió al cap de cinc anys a partir de la data d’alliberament de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum intern.
  En relació amb determinades categories de mercaderies especificades, la Comissió té el dret de determinar la llista (llistes) de mercaderies que adquireixen l’estatus de mercaderies de la Unió després d’un altre període superior a l’especificat al primer paràgraf d’aquesta clàusula, i també d’establir tal període.
 8. L’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris respecte de les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner per a l’alliberament per al consum domèstic finalitza pel declarant quan es produeixen les circumstàncies següents:
  1. el compliment de l’obligació de pagar drets especials antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 16 d’aquest article;
  2. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrecuperable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o del fet de la pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, excepte en els casos en què, abans d’aquesta destrucció o pèrdua irrecuperable d’acord amb aquest Codi, en relació amb aquestes mercaderies estrangeres, s’acaba el termini per al pagament de -han arribat els drets de dumping i compensatoris;
  3. negativa a alliberar mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum intern, en relació amb l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris que van sorgir en registrar una declaració de mercaderies;
  4. revocació de la declaració duanera d’acord amb l’article 113 d’aquest codi i (o) cancel·lació de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 118 d’aquest codi, en relació amb l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris que va sorgir durant el registre de la declaració duanera;
  5. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  6. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  7. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 9. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner per a l'alliberament per al consum intern, l'obligació de pagar impostos i taxes de duana d'importació està subjecta a execució (drets de duana d'importació, impostos a pagar) abans de l’alliberament de mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum intern, tret que s’hagi establert un termini diferent per al pagament de drets i impostos duaners d’importació d’acord amb aquest Codi.
 10. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’alliberament per al consum intern amb l’aplicació d’incentius per al pagament de drets de duana d’importació, impostos associats a restriccions d’ús i (o) eliminació d’aquestes mercaderies, l’obligació de pagar drets de duana d’importació i els impostos estan subjectes a l’execució en cas que es donin circumstàncies, especificades al paràgraf 11 d’aquest article.
 11. En el cas de les circumstàncies següents, la data límit per al pagament de taxes i impostos duaners d’importació en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 10 d’aquest article serà:
  1. en el cas que el declarant rebutgi aquests beneficis: el dia en què la declaració de mercaderies presentada per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner per al seu lliurament al consum intern, canvia la part de la denegació de beneficis per al pagament de drets i impostos duaners d’importació;
  2. en cas de cometre accions que infringeixin els objectius i les condicions de concessió de beneficis per al pagament de drets de duana d'importació, impostos i (o) restriccions sobre l'ús i (o) eliminació d'aquests béns en relació amb l'aplicació d'aquests beneficis, inclosa si la comissió d’aquestes accions va provocar la pèrdua d’aquestes mercaderies, - el primer dia de la realització d’aquestes accions, i si aquest dia no està fixat, - el dia de col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner per a la seva comercialització al consum intern;
  3. en cas de pèrdua de mercaderies, a excepció de la seva destrucció i (o) pèrdua irrecuperable per accident o força major o pèrdua irrecuperable com a conseqüència de pèrdues naturals en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, - el dia de pèrdua de les mercaderies i, si aquest dia no s’estableix, - el dia de la col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner per a la seva comercialització al consum intern;
  4. si s’observen els objectius i les condicions per a la prestació de beneficis per al pagament de drets de duana d’importació, impostos i (o) l’observança de les restriccions a l’ús i (o) disposició d’aquests béns en relació amb l’aplicació d’aquests beneficis. es considera no confirmat d’acord amb l’article 316 d’aquest Codi: el dia de la col·locació de les mercaderies en virtut del procediment duaner per al seu alliberament al consum intern.
 12. Respecte a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern amb pagament d'acord amb els tractats internacionals de la Unió o els tractats internacionals sobre l'entrada a la Unió de drets de duana d'importació a taxes de duana d'importació inferiors a les establertes per la duana unificada. Arancel de la Unió Econòmica Euroasiàtica, l’obligació de pagament de drets de duana d’importació està subjecta a l’execució quan es donin les circumstàncies especificades al paràgraf 13 d’aquest article.
 13. En el supòsit de les circumstàncies següents, la data límit per al pagament de drets de duana d’importació per a les mercaderies especificades al paràgraf 12 d’aquest article és:
  1. en el cas de pagament voluntari de drets de duana d’importació: el dia d’entrada a la declaració de mercaderies presentades per a la col·locació de mercaderies sota el procediment duaner d’alliberament per al consum intern, canvis en el càlcul de drets de duana d’importació o un altre dia determinat per la Comissió a d'acord amb els tractats internacionals de la Unió o els acords internacionals d'adhesió a la Unió;
  2. en cas d’emprendre accions que infringeixin les restriccions a l’ús de mercaderies establertes pel paràgraf 4 de l’article 126 d’aquest codi i (o) que infringeixin altres condicions establertes pels tractats internacionals de la Unió o els tractats internacionals d’adhesió a la Unió, - el primer dia de la comissió d’aquestes accions i, si aquest dia no s’estableix, - el dia de la col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner per al seu consum intern.
 14. Llevat que aquest codi estableixi el contrari, s’han de pagar impostos i taxes de duana d’importació:
  1. en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 9 d’aquest article: en la quantitat de drets i impostos duaners d’importació calculats d’acord amb aquest codi a la declaració de mercaderies, tenint en compte les preferències aranzelàries i els avantatges per al pagament de drets i impostos duaners d’importació;
  2. en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 10 d'aquest article: l'import de l'import dels drets i impostos duaners d'importació calculats d'acord amb aquest Codi a la declaració de mercaderies, tenint en compte les preferències aranzelàries i no pagades en relació amb l'aplicació de privilegis en el pagament de drets i impostos duaners d’importació, i si aquestes mercaderies, abans de l’expiració de 5 anys a partir de la data d’alliberament de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum domèstic o abans de l’expiració d’un altre període de validesa establert de restriccions sobre l'ús i (o) l'eliminació de mercaderies, es van sotmetre al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner per a la seva reparació d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 176 d'aquest codi, - també en l'import dels drets de duana d'importació i els impostos calculats d'acord amb els paràgrafs 1 a 6 de l'article 186 d'aquest Codi;
  3. pel que fa a les mercaderies especificades al paràgraf 12 d’aquest article, en l’import de la diferència en els imports dels drets de duana d’importació calculats d’acord amb aquest codi als tipus de drets de duana d’importació establerts per l’aranzel duaner unificat de la Unió Econòmica Euroasiàtica i l'import dels drets de duana d'importació abonats en l'alliberament de mercaderies o en una altra quantitat establerta d'acord amb els tractats internacionals de la Unió o els tractats internacionals sobre l'adhesió a la Unió.
 15. En relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el procediment duaner d’alliberament per al consum domèstic, l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris està subjecta a l’execució (els drets especials, antidumping i compensatoris estan subjectes a pagament) abans de l'alliberament de mercaderies d'acord amb el procediment duaner per a l'alliberament per al consum intern.
 16. Els drets especials antidumping, compensatoris, sobre les mercaderies col·locades (col·locades) sota el règim duaner d’alliberament per al consum intern s’abonaran en l’import calculat a la declaració de mercaderies, tenint en compte els detalls previstos al capítol 12 d’aquest Codi.
 17. En relació amb les mercaderies col·locades (col·locades) sota el règim duaner per al lliurament al consum domèstic durant el seu alliberament abans de presentar una declaració de mercaderies, aquest article s'aplicarà tenint en compte les especificacions establertes per l'article 137 d'aquest Codi.

Article 137. Característiques de l’aparició i de la finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping, compensatoris, termini per al seu pagament i càlcul respecte a les mercaderies sotmeses (col·locades) al règim duaner d’alliberament per al consum domèstic, després de l'alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies

 1. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’alliberament per al consum intern, declarades per alliberament abans de presentar una declaració de mercaderies, l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb aquestes mercaderies prové de la persona que va presentar la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies, des del moment en què l’autoritat duanera va registrar una sol·licitud d’alliberament de mercaderies fins a la presentació d’una declaració de mercaderies.
 2. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’alliberament per al consum intern, declarades per alliberament abans de presentar una declaració de mercaderies, l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials antidumping i compensatoris d’importació finalitza per la persona que va presentar la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies en les circumstàncies següents:
  1. reconeixement per part de l’autoritat duanera d’acord amb la legislació dels estats membres sobre regulació duanera del fet de destrucció i (o) pèrdua irrevocable de mercaderies estrangeres a causa d’un accident o força major o el fet de pèrdua irrevocable d’aquestes mercaderies com a resultat de la pèrdua natural en condicions normals de transport (transport) i (o) emmagatzematge, si escau la destrucció o la pèrdua irrecuperable es va produir abans de l'alliberament d'aquests béns;
  2. negativa a alliberar mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies;
  3. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre;
  4. detenció per part de l'autoritat duanera de mercaderies d'acord amb el capítol 51 d'aquest codi;
  5. col·locació per a emmagatzematge temporal o col·locació segons un dels procediments duaners de mercaderies que van ser confiscades o arrestades durant la verificació d'un informe de delicte, durant els procediments en un cas penal o en un cas d'infracció administrativa (que duu a terme un procediment administratiu) i per al qual es va prendre la decisió de retornar-los si aquests béns no eren alliberats prèviament.
 3. En el cas de les mercaderies sotmeses al règim duaner d’alliberament per al consum domèstic, l’alliberament de les quals es realitzés abans de la presentació d’una declaració de mercaderies, l’obligació de pagar els drets i impostos duaners d’importació s’acabarà per a la persona que va presentar la sol·licitud de l'alliberament de mercaderies abans de presentar la declaració de mercaderies, quan es donin les circumstàncies següents:
  1. la direcció per part de l’autoritat duanera d’un document electrònic o la fixació per part de l’autoritat duanera de les marques adequades especificades al paràgraf 17 de l’article 120 d’aquest codi, si s’apliquen beneficis per al pagament de drets i impostos duaners d’importació, que no s’associen a restriccions d’ús i (o) eliminació d’aquests productes;
  2. el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana, els impostos i (o) el seu cobrament en quantitats calculades i a pagar d’acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 12 d’aquest article, tret que es dispongui el contrari als paràgrafs 4 i 5 d’aquest article, així com l’enviament d’un document electrònic de l'autoritat duanera o aplicació per l'autoritat duanera de les marques adequades especificades al paràgraf 17 de l'article 120 d'aquest codi;
  3. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre.
 4. Si pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner per al lliurament al consum domèstic, l’alliberament de les quals s’ha realitzat abans de la presentació d’una declaració de mercaderies i respecte del qual l’autoritat duanera ha enviat un document electrònic o les notes corresponents especificades a es van aplicar el paràgraf 17 de l'article 120 d'aquest Codi, avantatges pel pagament de drets de duana d'importació, impostos associats a restriccions sobre l'ús i (o) disposició d'aquestes mercaderies, l'obligació de pagar drets de duana d'importació i impostos sobre aquestes mercaderies finalitza la persona que va presentar la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar una declaració de mercaderies, quan es donessin les circumstàncies previstes al paràgraf 4 de l’article 136 d’aquest Codi.
 5. Si en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner per al lliurament al consum domèstic, l’alliberament de les quals es va fer abans de la presentació d’una declaració de mercaderies i respecte del qual l’autoritat duanera va enviar un document electrònic o les notes corresponents especificades a el paràgraf 17 de l’article 120 d’aquest codi es fa, d’acord amb els tractats internacionals en el marc de la Unió o els tractats internacionals d’adhesió a la Unió, els drets de duana d’importació es paguen a taxes de duana d’importació inferiors a les establertes per la duana unificada La tarifa de la Unió Econòmica Eurasiàtica, el compliment de l’obligació de pagar els drets de duana d’importació i (o) el seu cobrament en quantitats calculades i subjectes al pagament d’acord amb el paràgraf 1 del paràgraf 12 d’aquest article no posa fi a l’obligació de pagar els drets de duana d’importació l'import de la diferència en l'import dels drets de duana d'importació calculats segons els tipus de drets de duana d'importació establerts per l'aranzel duaner unificat de l'economia euroasiàtica la Unió econòmica i l'import dels drets de duana d'importació pagats en l'alliberament de mercaderies o en una altra quantitat establerta d'acord amb els tractats internacionals de la Unió o els tractats internacionals d'adhesió a la Unió. Aquesta obligació de pagament de drets de duana d’importació finalitzarà per a la persona que hagi presentat la sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar la declaració de mercaderies, quan es donin les circumstàncies previstes al paràgraf 6 de l’article 136 d’aquest codi. .
 6. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner d’alliberament per al consum domèstic, l’alliberament de les quals es va fer abans de presentar una declaració de mercaderies, l’obligació de pagar drets especials antidumping, compensatoris, finalitza per la persona que va presentar sol·licitud d’alliberament de mercaderies abans de presentar la declaració de mercaderies, quan es donin les circumstàncies següents:
  1. el compliment de l’obligació de pagar drets especials antidumping, compensatoris i (o) el seu cobrament en els imports calculats i a pagar d’acord amb el paràgraf 13 d’aquest article, i l’enviament del document electrònic per part de l’autoritat duanera o la fixació per part de l’autoritat duanera les marques adequades especificades al paràgraf 17 de l'article 120 d'aquest Codi;
  2. confiscació o conversió de béns en propietat (ingressos) d’un estat membre d’acord amb la legislació d’aquest estat membre.
 7. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner de lliurament al consum domèstic, l’alliberament de les quals es va fer abans de la presentació de la declaració de mercaderies i respecte de la qual es va presentar la declaració de mercaderies com a màxim el termini especificat al paràgraf 16 de L’article 120 d’aquest Codi, i en relació amb les mercaderies, el declarant de les quals és un operador econòmic autoritzat; no més tard del període especificat al paràgraf 4 de l’article 441 d’aquest Codi, l’obligació de pagar els drets i impostos duaners d’importació està subjecta a execució (els drets de duana d’importació, els impostos estan subjectes al pagament) abans de presentar una declaració de mercaderies, si no s’estableix un altre termini per al pagament dels drets de duana d’importació, d’acord amb aquest Codi.
 8. Si pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner per al lliurament al consum domèstic, l’alliberament de les quals s’ha realitzat abans de la presentació d’una declaració de mercaderies i respecte del qual l’autoritat duanera ha enviat un document electrònic o les notes corresponents especificades a s’aplicaven el paràgraf 17 de l’article 120 d’aquest Codi, els beneficis per al pagament de drets i impostos duaners d’importació associats a restriccions sobre l’ús i (o) disposició d’aquests béns, l’obligació de pagar drets i impostos duaners d’importació respecte d’aquests béns s’executaran quan es donin circumstàncies i dins dels terminis especificats al paràgraf 11 de l’article 136 d’aquest codi.
 9. Si en relació amb les mercaderies sotmeses al règim duaner per al lliurament al consum domèstic, l’alliberament de les quals es va fer abans de la presentació d’una declaració de mercaderies i respecte del qual l’autoritat duanera va enviar un document electrònic o les notes corresponents especificades a el paràgraf 17 de l’article 120 d’aquest Codi es fa, d’acord amb els tractats internacionals en el marc de la Unió o els tractats internacionals d’adhesió a la Unió, els drets de duana d’importació s’han pagat a taxes de duana de importació inferiors a les establertes per la Unificació Aranzel duaner de la Unió Econòmica Eurasiàtica, l’obligació de pagar els drets de duana d’importació està subjecta al compliment de les circumstàncies i en el termini especificat a la clàusula 13 de l’article 136 d’aquest codi.
 10. Pel que fa a les mercaderies sotmeses al règim duaner de lliurament al consum domèstic, l’alliberament de les quals es va fer abans de la presentació de la declaració de mercaderies i respecte de la qual es va presentar la declaració de mercaderies com a màxim el termini especificat al paràgraf 16 de L’article 120 d’aquest Codi, i en relació amb les mercaderies, el declarant de les quals és un operador econòmic autoritzat, com a màxim el termini especificat al paràgraf 4 de l’article 441 d’aquest Codi, l’obligació de pagar drets especials antidumping i compensatoris és subjecte a execució (els drets especials antidumping i compensatoris estan subjectes a pagament) abans de presentar una declaració de mercaderies.
 11. Si pel que fa a les mercaderies sotmeses al procediment duaner per al lliurament al consum domèstic, la declaració de les quals es va fer abans de presentar una declaració de mercaderies, la declaració de mercaderies no es va presentar abans de l'expiració del termini especificat al paràgraf 16 de l'article 120 d’aquest Codi, i en relació amb les mercaderies, el declarant de les quals és un operador econòmic autoritzat; abans de l’expiració del termini especificat al paràgraf 4 de l’article 441 d’aquest Codi, l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, els drets antidumping i compensatoris estan subjectes a execució. El termini per al pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris és l’últim dia del període especificat al paràgraf 16 de l’article 120 d’aquest codi i per a les mercaderies declarades per l’operador econòmic autoritzat: l’últim dia del període especificat al paràgraf 4 de l'article 441 d'aquest Codi.
 12. S’han de pagar impostos i duanes d’importació:
  1. en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 7 d’aquest article: en la quantitat de drets i impostos duaners d’importació calculats d’acord amb aquest codi a la declaració de mercaderies, tenint en compte les preferències aranzelàries i els avantatges per al pagament de drets i impostos duaners d’importació;
  2. en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 8 d'aquest article: l'import de l'import dels drets i impostos duaners d'importació calculats d'acord amb aquest Codi a la declaració de mercaderies, tenint en compte les preferències aranzelàries i no pagades en relació amb l'aplicació de privilegis en el pagament de drets i impostos duaners d’importació, i si aquestes mercaderies, abans de l’expiració de 5 anys a partir de la data d’alliberament de les mercaderies d’acord amb el procediment duaner d’alliberament per al consum domèstic o abans de l’expiració d’un altre període de validesa establert de restriccions sobre l'ús i (o) l'eliminació de mercaderies, es van sotmetre al procediment duaner per a la seva transformació fora del territori duaner per a la seva reparació d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 176 d'aquest codi, - també en l'import dels drets de duana d'importació i els impostos calculats d'acord amb els paràgrafs 1 a 6 de l'article 186 d'aquest Codi;
  3. en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 9 d'aquest article: l'import de la diferència en l'import dels drets de duana d'importació calculats d'acord amb aquest codi als tipus de drets de duana d'importació establerts per la tarifa duanera unificada de la Unió Econòmica Eurasiàtica i l'import dels drets de duana d'importació pagats en l'alliberament de mercaderies o en un altre import establert pels tractats internacionals dins de la Unió o pels tractats internacionals sobre l'adhesió a la Unió.
 13. En relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 10 d’aquest article, s’abonaran drets especials antidumping i compensatoris en l’import calculat a la declaració de mercaderies, tenint en compte els detalls previstos al capítol 12 d’aquest codi.
 14. Pel que fa a les mercaderies especificades al paràgraf 11 d’aquest article, la base per calcular els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris a pagar es determina en funció de la informació especificada a la sol·licitud d’alliberament de mercaderies. i els documents presentats juntament amb aquesta declaració.
  Si els codis de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de mercaderies de l’activitat econòmica estrangera es determinen a nivell d’agrupació amb un nombre de caràcters inferior a 10:
  • per al càlcul dels drets de duana, s'aplica la taxa més alta dels drets de duana corresponents a les mercaderies incloses en aquesta agrupació;
  • per al càlcul d’impostos, s’aplica el tipus més elevat de les taxes de l’impost sobre el valor afegit, el màxim de les taxes dels impostos especials (impostos especials o impostos especials) corresponents als béns inclosos en aquest grup, respecte del qual el més alt dels tipus dels drets de duana s'estableix;
  • per al càlcul de drets especials antidumping i compensatoris, s’aplica la taxa més alta dels drets especials antidumping i compensatoris corresponents a les mercaderies incloses en aquesta agrupació, tenint en compte el paràgraf sisè d’aquesta clàusula.
   Els drets especials antidumping i compensatoris es calculen en funció de l’origen de les mercaderies, confirmat d’acord amb el capítol 4 d’aquest codi, i (o) d’altres informacions necessàries per determinar els drets especificats.
   Si no es confirma l’origen de la mercaderia i (o) altra informació necessària per determinar els drets especificats, es calculen els drets especials antidumping i compensatoris en funció dels tipus més elevats de drets especials antidumping i compensatoris establerts per a les mercaderies de la mateix codi de la nomenclatura de productes bàsics d’activitat econòmica estrangera si la classificació de la mercaderia es duu a terme a un nivell de 10 caràcters, o la mercaderia inclosa a l’agrupació, si els codis de mercaderies d’acord amb la nomenclatura de productes bàsics per a activitat econòmica exterior determinat a nivell d’agrupació amb el nombre de caràcters inferior a 10.
 15. Si, en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 11 d’aquest article, es presenta posteriorment una declaració de mercaderies, s’abonen drets de duana, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en la quantitat calculada d’acord amb aquest codi a la declaració per a mercaderies, basant-se en la informació especificada a la declaració de mercaderies. El reembossament (compensació) d’imports excessivament pagats i (o) excessius cobrats de drets de duana, impostos, drets especials antidumping i compensatoris es realitzarà d’acord amb el capítol 10 i l’article 76 d’aquest codi.

Article 138. Particularitats del pagament de drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris en relació amb les mercaderies especificades al paràgraf 3 de l’article 134 d’aquest codi

 1. Quan les mercaderies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l’article 134 d’aquest codi es sotmeten al procediment duaner per a la seva alliberació per al consum intern, els drets de duana d’importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris estan subjectes a pagament per import de taxes de duana d'importació, impostos, taxes especials, antidumping i compensatòries que s'haurien de pagar com si béns estrangerscol·locats sota el règim duaner per a la seva transformació al territori duaner i utilitzats per a la fabricació de mercaderies especificades al paràgraf 1 del paràgraf 3 de l’article 134 d’aquest codi, d’acord amb les normes de llançament, es van sotmetre al règim duaner per al seu alliberament durant consum intern.
  Els drets de duana d'importació, els impostos, els drets especials, antidumping i compensatoris sobre aquestes mercaderies es calculen d'acord amb el paràgraf 1 de l'article 175 d'aquest codi.
 2. Sobre els imports de drets de duana d’importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris pagats (cobrats) d’acord amb el paràgraf 1 d’aquest article, s’han de pagar interessos, com si s’hagués atorgat un ajornament del seu pagament en relació amb aquests imports de la data de la col·locació de les mercaderies en règim duaner al territori duaner el dia de la finalització de l’obligació de pagar drets de duana d’importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris.
  Els interessos especificats es calculen i paguen d’acord amb l’article 60 d’aquest Codi.
  Si es va suspendre l’operació del procediment duaner per a la seva tramitació al territori duaner d’acord amb el paràgraf 3 de l’article 173 d’aquest codi, no es cobraran ni pagaran els interessos previstos en aquest paràgraf per al període de suspensió del règim duaner.
 3. Quan les mercaderies especificades al paràgraf 3 del paràgraf 3 de l’article 134 d’aquest codi es col·loquen sota el procediment duaner per al lliurament al consum intern, es calculen els impostos i els impostos duaners d’importació i s’han de pagar d’acord amb l’article 186 d’aquest codi, com si aquests béns es van processar productes.