МЕНЮ

Resum de perillositat

Les declaracions de perill (frases H, declaracions de perill, declaracions de perill) són advertiments uniformes de la naturalesa o el grau de perill, establerts en el marc del sistema harmonitzat global de classificació i etiquetatge de productes químics (GHS).

Les advertències s’utilitzen com a conjunt de frases estàndard per descriure breument els perills habituals associats a la manipulació de productes químics. El 2011, la llista d’avisos es va publicar a la quarta edició revisada del GHS.

El nombre d’entrades d’aquest glossari és 122.
Cerca temes del glossari (s’admeten expressions regulars)

Glossaris

Termini Definició
H420
Provoca danys per a la salut humana i el medi ambient mitjançant la destrucció de la capa d’ozó a la part superior de l’atmosfera
H413
Pot causar efectes nocius de llarga durada per a la vida aquàtica
H412
Nociu per a la vida aquàtica amb efectes duradors
H411
Tòxic per a la vida aquàtica amb efectes duradors
H410
Molt tòxic per a la vida aquàtica amb efectes duradors
H402
Nociu per als organismes aquàtics
H401
Tòxic per a organismes aquàtics
H400
Molt tòxic per a la vida aquàtica
H373
Pot causar danys als òrgans (****) a través d’una exposició prolongada o repetida (**)
H372
Nociu per als òrgans (****) per exposició prolongada o repetida (**)
H371
Pot danyar els òrgans (****) (**)
H370
Nociu per als òrgans (****) (**)
H362
Pot fer mal als nadons
H361
Sospitada que danyarà la fertilitat o el fetus (***) (**)
H360
Pot danyar la fertilitat o el fetus (***) (**)
H351
Sospitada de causar càncer (**)
H350
Pot causar càncer (*)
H341
Sospitada de causar defectes genètics (*)
H340
Pot causar defectes genètics (*)
H336
Pot provocar somnolència o marejos
H335
Pot provocar irritació respiratòria
H334
Si es pot inspirar, pot causar símptomes d’al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries
H333
Pot ser perjudicial si s’inhala
H332
Nociu per inhalació
H331
Tòxic per inhalació
H330
Fatal si és inhalat
H320
Irritant per als ulls
H319
Provoca greus irritació ocular
H318
Provoca greus danys als ulls
H317
Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell
H316
Provoca irritació lleu de la pell
H315 + H320
Irritant per a la pell i els ulls
H315
Irritant per a la pell
H314
Provoca greus cremades a la pell i danys als ulls
H313 + H333
Pot ser perjudicial en contacte amb la pell o si s’inhala
H313
Pot ser nociu en contacte amb la pell
H312 + H332
Nociu en contacte amb la pell o inhalat
H312
Nociu en contacte amb la pell
H311 + H331
Tòxic en contacte amb la pell o inhalat
H311
Tòxics en contacte amb la pell
H310 + H330
Fatal en contacte amb la pell o inhalada
H310
Fatal en contacte amb la pell
H305
Pot ser perjudicial si s’empassa i entra a les vies respiratòries.
H304
Pot ser fatal si s’empassa i entra a les vies respiratòries.
H303 + H333
Pot ser perjudicial si s’empassa o s’inhala
H303+H313+H333
Pot ser perjudicial si s’empassa
H303 + H313
Pot ser perjudicial si s’empassa o està en contacte amb la pell
H303
Pot ser perjudicial si s’empassa
H302 + H332
Nociu per ingestió o per inhalació
H302+H312+H332
Nociu si s’empassa
H302 + H312
Nociu per ingestió o en contacte amb la pell
H302
Nociu si s’empassa
H301 + H331
Tòxic si s’empassa o s’inhala
H301+H311+H331
Tòxic si s’empassa
H301 + H311
Tòxic si s’empassa o està en contacte amb la pell
H301
Tòxic si s’empassa
H300 + H330
Fatal si s’empassa o s’inhala
H300+H310+H330
Fatal si s’empassa
H300 + H310
Fatal si s’empassa o està en contacte amb la pell
H300
Fatal si s’empassa
H290
Pot ser corrosiu per als metalls
H281
Conté gas refrigerat; pot causar cremades o ferides criogèniques
H280
Conté gas a pressió; pot explotar quan s'escalfa
H272
Pot intensificar la crema; agent oxidant
H271
Pot provocar combustió i explosió; agent oxidant fort
H270
Pot provocar o intensificar la crema; agent oxidant
H261
En contacte amb l’aigua, allibera gasos inflamables
H260
En contacte amb l'aigua, desprenen gasos inflamables
H252
Substàncies autoescalfants en grans quantitats; risc d’incendi
H251
Substàncies autoescalfants; probabilitat d’incendi
H250
Combustió espontània a l’aire lliure
H242
La calefacció pot provocar un incendi
H241
La calefacció pot provocar explosions o incendi
H240
Es pot produir explosió si s’escalfa
H232
Pot encendre-se espontàniament al contacte amb l’aire
H231
En reacció, es pot produir una explosió fins i tot en absència d'aire a pressió elevada i / o temperatura
H230
Les reaccions poden provocar una explosió fins i tot en absència d’aire
H229
Contenidor a pressió: pot esclatar quan s'escalfa
H228
Sòlid inflamable
H227
Líquid inflamable
H226
Vapor i líquid inflamable
H225
Vapor i líquid inflamable
H224
Vapor i líquid extremadament inflamables
H223
Aerosols inflamables
H222
Aerosols inflamables
H221
Gas inflamable
H220
Gas inflamable
H208
Perill d’incendi; augment del risc d’explosió amb un agent desensibilitzant reduït
H207
Perill d’incendi o projecció; augment del risc d’explosió amb un agent desensibilitzant reduït
H206
H205
Possibilitat d'explosió massiva per incendi
H204
Risc d’incendi o projecció
H203
Explosiu; perill d’incendi
H202
Explosiu; risc important de propagació
H201
Explosiu; perill d'explosió en massa
H200
Explosiu volàtil
EUH 401
Per evitar el perill per a la salut humana i el medi ambient, cal seguir les instruccions de funcionament.
EUH 210
Fitxa de dades de seguretat disponible a petició.
EUH 209A
Es pot convertir en ús inflamable.
EUH 209
Pot ser molt inflamable quan s'utilitza.
EUH 208
Conté (nom de substància sensibilitzant). Pot provocar reaccions al·lèrgiques.
EUH 207
Atenció! Conté cadmi! Es generen vapors perillosos durant l’ús. Veure informació
EUH 206
Avís! No utilitzeu conjuntament amb altres productes. Pot desprendre gasos perillosos (clor).
EUH 205
Conté components epoxi. Pot provocar una reacció al·lèrgica.
EUH 204
Conté isocianats. Pot provocar una reacció al·lèrgica.
EUH 203
conté crom (VI). Pot provocar una reacció al·lèrgica.
EUH 202
Cianoacrilat. Perill! S'adhereix a la pell i als ulls en segons. Mantenir fora de l’abast dels nens.
EUH 201A
Atenció! Conté plom.
EUH 201
Conté plom. No utilitzeu sobre superfícies
EUH 071
Irritant per a les vies respiratòries.
EUH 070
Tòxic en contacte amb els ulls.
EUH 066
L’exposició repetida pot provocar sequedat o esquerdament de la pell.
EUH 059
Perillós per a la capa d’ozó.
EUH 044
Risc d'explosió si s'escalfa en espais reduïts.
EUH 032
El contacte amb els àcids allibera un gas altament tòxic.
EUH 031
El contacte amb els àcids allibera gasos tòxics.
EUH 029
En contacte amb l’aigua, es forma gas tòxic.
EUH 019
Pot formar peròxids explosius.
EUH 018
Durant l'ús, es poden formar vapors inflamables / explosius i barreges d'aire.
EUH 014
Reacciona violentament amb l’aigua.